16-12-2023r.
godzina 21:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Dodatek Energetyczny    

Jednostki organizacyjne :: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :: Dodatek EnergetycznyDodatek Energetyczny
 

 

DODATEK ENERGETYCZNY

KOMU PRZYSŁUGUJĄ

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej przysługuje nowe świadczenie – zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 984) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym  i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt. 13c).

Podstawa prawna
1) Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 984).
2) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
    (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
     (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267).

 WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej   w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r.

 do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
-11,36 zł. miesięcznie - dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną ;
-15,77 zł. miesięcznie -dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób ;
-18,93 zł. miesięcznie -dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób
 

WARUNKI PRZYZNANIA

 Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

 Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy:

·          złożyć wniosek o dodatek energetyczny, dostępny  w pokoju nr  7 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie lub na stronie internetowej

www.mgopszuromin.pl- w zakładce WAŻNE – Druki do pobrania,

·          mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·          być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

·          zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,

Do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego należy dołączyć:

·         kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej ( oryginał do wglądu)

 
Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie w pokoju nr 7. 

Tam też można uzyskać pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego.

  Świadczenie wypłacane będzie odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

 Wypłata dodatku energetycznego:

-        w kasie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie,

-        lub na rachunek bankowy wnioskodawcy.

  UWAGA!

Informujemy, że dodatek energetyczny podobnie jak dodatek mieszkaniowy, będzie stanowił dochód przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej.
 
 


Informację wytworzył(a): Renata Żelaźnicka
Informację dodał(a): Jakub Welenc
Ostatnia modyfikacja: 2014-05-20 20:31:02


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech