16-12-2023r.
godzina 21:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Jednostki organizacyjne :: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :: Świadczenia rodzinne 

 

 Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. Obywatelom polskim,

 2. Cudzoziemcom:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym (Świadczenia rodzinne przysługują tym osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej),

 • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r Nr. 234 poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • z tytułu urodzenia dziecka,

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

 1. Świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny,

 • świadczenie pielęgnacyjne.

 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


Zasiłek rodzinny przysługuje :

 • rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż dom ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.


Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłu rodzinnego wszczyna się na podstawie formularza "Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego".

Wzory wniosków umieszczone są na stronie internetowej. Druki wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń rodzinnych można otrzymać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie.ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI DOCHODU

Prawo do zasiłku rodzinnego na okres od 1 listopada 2013 do 31 października 2014  - na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2012, natomiast prawo do zasiłku rodzinnego na okres od 1 listopada 2014 do 31 października 2015 r.  - na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2013.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w dochodzie rodziny uwzględnia się:

·         przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych,

·         deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,

·         inne dochody niepodlegające opodatkowaniu.

W sytuacji, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (DZ.U. z 1993r., Nr 44, poz. 431 z późn. zm.)

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem :

·         dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

·         dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

·         odatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

·         zasiłek pielęgnacyjny. 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwczy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby ustala się na okres zasiłkowy chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wtedy prawo do świadczeń rodzinnych a także prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

!!! UWAGA !!!

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba uprawniona jest obowiązana do NIEZWŁOCZNEGO powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

 Od dnia 20 grudnia 2006r. przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci w wieku 6 lat, które w przedszkolach lub „zerówkach” rozpoczęły od września 2006r. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o św. rodzinnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1630).

  

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 r.  2431zł, tj. 202,58 zł miesięcznie.

Kwoty świadczeń rodzinnych obowiązujące w okresie zasiłkowym od 1 listopada 2013 do 31 października 2014r. oraz od 1listopada 2014 do 31 października 2015r.


 1. Zasiłek rodzinny

 

Okres zasiłkowy

Wyszczególnienie

Miesięcznie

Od 1 listopada 2013 r.

do 31 października 2014r.

i od 1 litopada 2014 r. do

31 października 2015 r.

na dziecko do ukończenia 5 lat

77,00 zł

na dziecko po ukończeniu 5 lat

do ukończenia 18 lat

106,00 zł

na dziecko po ukończeniu 18 lat

do ukończenia 24 lat

115,00 zł

 

2.  Dodatki do zasiłku rodzinnego (okres zasiłkowy 1.11.2013 – 31.10.2014 i 
     1.11.2014- 31.10.2015)

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Kwota świadczenia

Uwagi

urodzenia dziecka

1000 zł

jednorazowo

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł

miesięcznie

samotnego wychowywania dziecka

170 zł

miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci


250 zł

miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

80 zł

miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

60 zł

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia

80 zł

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia

rozpoczęcia roku szkolnego

100 zł

dodatek wypłacany na dziecko raz w roku (dodatek ten przysługuje od 1 września 2006 r. także na dzieci w zerówkach)

odjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

90 zł

miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

50 zł

miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej 1. Świadczenia opiekuńcze


Rodzaj świadczenia

Wyszczególnienie

Miesięcznie

zasiłek pielęgnacyjny

w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

153 zł

świadczenie pielęgnacyjne

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności

520 zł


 

INFORMACJA

W SPRAWIE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2010 R. ZASAD USTALANIA PRAWA

DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGOOd 1 stycznia 2010 r. uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


Ubiegający się o świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad najbliższym, niepełnosprawnym członkiem rodziny, musi spełnić również wiele innych wymogów, min. musi zrezygnować z dotychczasowej pracy, nie może posiadać uprawnień do renty lub emerytury oraz nie może pozostawać z podopiecznym w związku małżeńskim.


W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.


Szczegółowe informacje na temat nowych zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego udzielane są w pokoju Nr 9. 

KRYTERIUM DOCHODOWE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY

Kryteria obowiązujące do 31 października 2014 r.

·         Zasiłek rodzinny (oraz dodatki) przysługuje osobom, jeżeli dochód (netto) rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł.

·         Gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zasiłek przysługuje gdy dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł.

UWAGA!

      Od 1 listopada 2014 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe, uprawniające  do uzyskania zasiłku rodzinnego oraz dodatków, a także nowe kwoty świadczeń  rodzinnych. 

      1) Zasiłek rodzinny (oraz dodatki) przysługuje osobom, jeżeli dochód (netto) rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 574,00 zł,

 2)  Gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności  zasiłek przysługuje gdy dochód w przeliczeniu na
osobę albo dochód  osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 664,00 zł.

 

W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – w zależności od wysokości dochodu na członka rodziny, który nie może przekroczyć kwoty 
-
1922 zł netto na członka rodziny. 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Zgodnie z ustawą, wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej oraz skrócony odpis aktu urodzenia albo inny urzędowy dokument, który potwierdza datę urodzenia dziecka. W przypadku wątpliwości organ może zażądać przedstawienia innych niezbędnych dokumentów lub zaświadczeń.

WAŻNE!

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 50 z dnia 31 marca 2010 r., poz. 301) od dnia 31 marca 2010 roku osoby ubiegające się o:

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

zobowiązane są do potwierdzenia pozostawania pod opieką medyczną kobiety w ciąży odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

 

ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI DOCHODU

Prawo do zasiłku rodzinnego na okres od 1 listopada 2013 do 31 października 2014  - na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2012, natomiast prawo do zasiłku rodzinnego na okres od 1 listopada 2014 do 31 października 2015  - na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2013.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w dochodzie rodziny uwzględnia się:

·         przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych,

·         deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,

·         inne dochody niepodlegające opodatkowaniu.

W sytuacji, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (DZ.U. z 1993r., Nr 44, poz. 431 z późn. zm.)

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem :

·         dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

·         dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

·         odatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

·         zasiłek pielęgnacyjny. 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwczy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby ustala się na okres zasiłkowy chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wtedy prawo do świadczeń rodzinnych a także prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

!!! UWAGA !!!

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba uprawniona jest obowiązana do NIEZWŁOCZNEGO powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

 Od dnia 20 grudnia 2006r. przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci w wieku 6 lat, które w przedszkolach lub „zerówkach” rozpoczęły od września 2006r. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o św. rodzinnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1630).

  

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 r.  2431zł, tj. 202,58 zł miesięcznie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO OTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

 • osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię,  nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 • dzieci pozostających na utrzymaniu osoby małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem  dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:

 1. wysokość dochodu,

 2. wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

 3. wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

 4. wysokość należnego podatku.

 • wysokość należnego podatku,

 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

 1. wysokość dochodu,

 2. wysokość należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

 3. wysokość należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

 4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

 5. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

 1. dokument stwierdzający wiek dziecka,

 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

 5. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

 6. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

 7. zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

 8. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,

 9. zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

Rada gminy będzie mogła, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego w ramach posiadanych środków własnych.

W przypadku gdy rodzina lub tzw. osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego ustala się w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.).

Podwyższony został z 2 proc. na 3 proc. odpis na koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych przez gminy z gwarancją, że ta kwota nie może  być dla gminy niższa, niż 6.000 zł rocznie.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Jeżeli osoba nie jest zadowolona z wydanej decyzji, może złożyć odwołanie. Odwołanie od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, działającego na podstawie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin składa się do:

 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Ciechanowie

ul. Rzeczkowska 6

06-400 Ciechanów


Informację wytworzył(a): Renata Żelaźnicka
Informację dodał(a): Jakub Welenc
Ostatnia modyfikacja: 2014-08-20 21:18:23


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech