16-12-2023r.
godzina 21:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Jednostki organizacyjne :: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :: Usługi opiekuńcze 
 

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi te mogą być świadczone również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Świadczone są w miejscu zamieszkania osoby i obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek oraz przedstawia dokumenty stwierdzające dochód a osoba zamieszkująca z rodziną również dochody wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Osoby z orzeczoną I grupą inwalidzką, orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji, przedstawiają orzeczenie właściwej komisji, inne osoby przedstawiają zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych i w jakim zakresie. W decyzji o przyznaniu świadczeń w formie usług opiekuńczych określa się ich zakres, okres, wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, albo przyznaje się te świadczenia nieodpłatnie.

Do zakresu usług może wchodzić:

  • zakupy niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych i przemysłowych,

  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej dla klientów chodzących,

  • zgłaszanie wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych,

  • realizacja recept,

  • przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu i spożywaniu przez podopiecznych,

  • utrzymanie w bieżącej czystości urządzeń sanitarnych oraz mieszkania (pokoju klienta),

  • przynoszenie węgla, wody, palenie w piecu, kuchni,

  • zgłaszanie napraw urządzeń domowych,

  • towarzyszenie klientom w trakcie spacerów lub w drodze do urzędów, instytucji i placówek usługowych, stosownie do potrzeb podopiecznych,

  • opłaty świadczeń i załatwianie spraw urzędowych, pobieranie odpłatności za usługi.


Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwot kryterium dochodowego  ustawy o pomocy społecznej (tj. 542 zł i 456 zł). Osoby, których dochód przekracza kwotę określoną w wyżej cytowanej ustawie ponoszą wydatki za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

  

WYKAZ ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Obowiązują od dnia 1 kwietnia 2014 roku

  

Dla osób w rodzinie:

           UCHWAŁA NR 184/XX/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 02 lipca 2004r.
           i Uchwała Nr 218/XXIX/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 marca 2013r

           ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA W ŻUROMINIE
           z dnia 13 marca 2014r.

           Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
           dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. (Dz. U. z 2012r. poz. 823)


 

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, % dochodu ustalony wg art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

456 zł na osobę

Dochód na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny 1 godziny usługi tj. kwoty 15,98 zł dla:

osób w gospodarstwach wieloosobowych

Powyżej 100% do 125%

Powyżej 456,00 zł do 570,00 zł

25% - 4,00 zł / godz.

Powyżej 125% do 150%

Powyżej 570,00 zł do 684,00 zł

35% - 5,60 zł / godz.

Powyżej 150% do 200%

Powyżej 684,00 zł do 912,00 zł

45% - 7,19 zł / godz.

Powyżej 200% do 250%

Powyżej 912,00 zł do 1140,00 zł

60% - 9,59 zł / godz.

Powyżej 250% do 300%

Powyżej 1140,00zł do 1.368,00 zł

80% - 12,78 zł / godz.

Powyżej 300% do 400%

Powyżej 1.368,00 zł do 1.824,00 zł

90% - 14,38 zł / godz.

Powyżej 400% do 500%

Powyżej 1.824,00 zł do 2.280,00 zł

100% - 15,98 zł / godz.

Powyżej 500%

Powyżej 2.280,00 zł

100% - 15,98 zł / godz.

 
 

 

 

  Dla osób samotnych i samotnie gospodarujących:

 UCHWAŁA NR 184/XX/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 02 lipca 2004r.
 i Uchwała Nr 218/XXIX/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 22 marca 2013r

             ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA W ŻUROMINIE
             z dnia 13 marca 2014r.

             Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
             dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. (Dz. U. z 2012r. poz. 23)

 


Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny 1 godziny usługi tj. kwoty 15,98 zł dla:

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie, % dochodu

ustalony wg art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

542 zł na osobę samotnie gospodarującą - to 100% dochodu

osób samotnych

osób samotnie gospodarujących

Powyżej 100% do 125%

Powyżej 542,00 zł do 677,50 zł

10% - 1,60 zł / godz.

15% - 2,40 zł / godz.

Powyżej 125% do 150%

Powyżej 677,50 zł do 813,00 zł

15% - 2,40 zł / godz.

20% - 3,20 zł / godz.

Powyżej 150% do 200%

Powyżej 813,00 zł do 1084,00 zł

20% - 3,20 zł / godz.

25% - 4,00 zł / godz.

Powyżej 200% do 250%

Powyżej 1084,00 zł do 1.355,00 zł

25% - 4,00 zł / godz.

30% - 4,79 zł / godz.

Powyżej 250% do 300%

Powyżej 1.355,00 zł do 1.626,00 zł

30% - 4,79 zł / godz.

40% - 6,39 zł / godz.

Powyżej 300% do 400%

Powyżej 1.626,00 zł do 2.168,00 zł

40% - 6,39 zł / godz.

50% - 7,99 zł / godz.

Powyżej 400% do 500%

Powyżej 2.168,00 zł do 2.710,00 zł

60% - 9,59 zł / godz.

70% - 11,19 zł / godz.

Powyżej 500%

Powyżej 2.710,00 zł

100% - 15,98 zł / godz.

100% - 15,98 zł / godz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informację wytworzył(a): Renata Żelaźnicka
Informację dodał(a): Jakub Welenc
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-13 20:48:30


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech