16-12-2023r.
godzina 21:06
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Ważniejsze wydarzenia z historii Żuromina do 1939 roku
Wydarzenia z historii Żuromina od II Wojny Światowej
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Informacje o mieście i gminie :: Rys historyczny... :: Wydarzenia z historii Żuromina od II Wojny Światowej 

Żuromin od 1939 roku...

W okresie II Wojny Światowej Żuromin znalazł się poza teren działań wojennych. 15 września 1939 roku do miasta przybyły pierwsze oddziały niemieckie. Utworzono posterunek żandarmerii. Zmieniono nazwę miasta na Gortzen. Zarządzali nimi kolejno: komisarze niemieccy – Bechtel, Wieczorek, Wintt i Lejbicki.

W Żurominie w pierwszej kolejności już w końcu 1939 roku wysiedlono ludność żydowską. Umieszczono ich w gettach Generalnego Gubernatorstwa w miejscowościach: Legnica, Jadów, Warszawa. Od 2 kwietnia 1941 roku zaprzestano wysiedleń Żydów do Generalnego Gubernatorstwa, kierując ich do gett na terenie rejencji ciechanowskiej. Żydzi żuromińscy najczęściej byli wywożeni do gett w Ciechanowie i w Mławie. Stąd przewożono ich do obozu zagłady, głównie Auschwitz-Birkenau. W sumie wysiedlono ok. 2500 Żydów.

W mieście Niemcy porozbierali domy żydowskie (ok. 30% zabudowań). Wprowadzili godzinę policyjną, która trwała od 21.00 do 6.00. Wprowadzono żywność na kartki. Niemcy zmuszali mieszkańców do "czapkowania", rąbania drzewa, noszenie wody lub prac na terenie miasta. W zimie zatrudniali przy odśnieżaniu dróg w formie szarwarku. Dzieci, które miały ukończone 15 lat, były wywożone na roboty, pozostałe przymuszano do pracy na terenie miasta: wyrywały trawę z chodników, czyściły skwery, pieliły oraz zbierały kamienie z pól. Prace miały odciągnąć dzieci od nauki. Znane są dwa przypadki zabójstw dzieci żuromińskich, które pragnęły uniknąć wywózki na roboty.

Okupanci represjonowali szczególnie ludzi nauki, kultury i księży, którzy jednali wokół siebie mieszkańców w szerzeniu patriotyzmu i pracy na rzecz miasta. 11 listopada 1939 roku zostaje aresztowany Biskup Leon Wetmański i po kilku dniach zwolniony. Po podjęciu dalszej pracy, prowadzeniu akcji charytatywnej i misji 28 lutego 1940 roku zostaje przez okupantów wywieziony do więzienia w Słupnie. W nocy z 6 na 7 marca został przewieziony razem z arcybiskupem Nowowiejskim do Płocka a stamtąd do obozu w Działdowie. W tym samym czasie aresztowani i wywiezieni do obozu Działdowskiego zostają ksiądz Malinowski i profesorowie Żuromińskiej Szkoły Podstawowej Z. Gralewski i Jan Przystup. Wszyscy zostali zamordowani w niemieckich obozach zagłady (Profesor Leon Gralewski w Oświęcimiu), ksiądz Malinowski w Działdowie.

 Biskup Leon Wetmański 13.06.1999 roku ogłoszony przez Papieża Jana Pawła II błogosławionym


 

W Żurominie i gminie od 1940 roku działała partia chłopska Stronnictwo Ludowe Roch. Organizatorem jej był Wacław Kapela pseudonim "Luty" z Wólki Kliczewskiej.

Żuromin został wyzwolony 19 stycznia 1945 roku przez żołnierzy II Armii Uderzeniowej z Frontu Białoruskiego. Niemcy nie stawiali oporu. Miasto w dniu wyzwolenia liczyło 2232 mieszkańców. Było zniszczone w ok. 30%. Należało do Powiatu Sierpeckiego w woj. warszawskim.

1 stycznia 1956 roku Żuromin awansował do rangi miasta powiatowego. Powstał z części ziem powiatów: mławskiego, sierpeckiego i rypińskiego. Początkowo obszar wynosił 759 km² i liczył 40353 mieszkańców.

1 stycznia 1960 roku i 1 stycznia 1961 roku przeprowadzono w ramach powiatu korzystne dla gospodarki zmiany organizacyjne. Zlikwidowano słabe gromady w Gościszce, Jasionach, Mleczówce, Ługach, Serokach, Chraponi, Chromakowie, a gromadę Sinogóra przeniesiono do Syberii.

W 1960 roku oddano do użytku nową Szkołę Podstawową przy ul.Wyzwolenia. Szkoła miała 24 izby lekcyjne, stołówkę, kuchnię, salę gimnastyczną a także luksus na owe czasy ... centralne ogrzewanie. Pierwszym dyrektorem był Józef Markowski.

W 1960 roku otwarto Technikum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Handlową. Pierwszym dyrektorem był Wacław Porczyk.  W 1963 roku rozpoczęto budowę nowych budynków przy ul.Lidzbarskiej, którą zakończono w 1965 roku. W maju 1967 roku oddano do użytku warsztaty szkolne a w 1969 roku salę gimnastyczną. W 1975 roku kompleks oświatowy przy ul.Lidzbarskiej otrzymał nazwę Zespołu Szkół Zawodowych.

Powiat żuromiński był najsłabiej zaludnionym i najbardziej zaniedbanym gospodarczo i kulturalnie powiatem w województwie warszawskim. Jako teren typowo rolniczy charakteryzował się brakiem większego przemysłu. Miasto nie posiadało jeszcze kanalizacji miejskiej ani wodociągu. W fatalnym stanie znajdowały się drogi. Żuromin był po 1970 roku aktywizowany gospodarczo przez lokalizację tu filii zakładów z większych miast. W tym czasie przy ul.Wierzbowej powstała w mieście filia Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu (FSO), w której produkowano części do silników samochodu dostawczego Żuk.

Przy ul.Wyzwolenia powstała filia Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku (FMŻ) Zakłady Mechaniczne „WKRA” produkujące części do kombajnów rolniczych „Bizon”. Handel przejęła Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska (GS SCh), która skupiała większość sklepów. Przy ul.Wyzwolenia powstaje Zakład Handlu zwany przez mieszkańców „magazynami”.

Jesienią 1971 roku rozpoczęto adaptacje starego przykościelnego budynku (w którym obecnie mieści się Bank SGB) na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie. Ostatecznie po wielu trudnościach we wrześniu 1972 roku w LO rozpoczęło naukę 108 uczniów. Pierwszym dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego została Janina Słowikowska. W 1973 roku rozpoczęto budowę nowej siedziby LO przy ul.Wyzwolenia, którą oddano do użytku we wrześniu 1976 roku. W tym też roku szkoła otrzymała imię Marii Dąbrowskiej.

Od połowy lat 70-tych dzięki uruchomieniu korzystnych linii kredytowych na terenie Powiatu Żuromińskiego rozpoczyna się budowa sieci ferm kurzych hodujących nioski i brojlery. W ciągu 20 lat powstaje ich prawie 400. Jest to największe skupisko hodowli drobiu na tak dużą skalę w Europie.

Od 1 stycznia 1975 roku, z chwilą likwidacji powiatu należał do województwa ciechanowskiego.

W miejscu dawnej ul.Zastodolnej rozpoczęto budowę Szpitala Rejonowego w Żurominie na 201 łóżek, który oddano do użytku w 1981 roku. Szpital podniósł rangę i prestiż miasta. Pracę w nim otrzymało ponad 200 osób. Do dnia dzisiejszego świadczy on usługi dla prawie 45.000 osób. Ulica, przy której się znajduje została przemianowana na Szpitalną. 

W 1986 roku przy ul.Żeromskiego (wcześniej Lubowidzkiej) zaadaptowano niedokończone budynki inwentarskie na potrzeby Zakładu Podzespołów Elektronicznych "Unitra - Unichem"). Jednocześnie rozpoczęto budowę czterech bloków mieszkalnych (z myślą o mieszkaniach zakładowych) dla przyszłych pracowników. W Żuromińskim Zakładzie „Unitra”  produkowano wyłączniki termobimetalowe do lodówek, chłodziarek i urządzeń grzewczych, rozpoczęto również produkcję termicznych wyłączników przeciążeniowych do silników elektrycznych i transformatorów. W zakładzie w tym czasie pracowało ponad 200 osób.  

Na skutek zmian administracyjnych od 1 stycznia 1999 roku jest ponownie miastem powiatowym w województwie mazowieckim.Informację wytworzył(a): Zbigniew Nosek
Informację dodał(a): Zbigniew Nosek
Ostatnia modyfikacja: 2013-10-16 21:19:04


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech