16-12-2023r.
godzina 21:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 763443 raz(y)


[Panel administracyjny]

Jednostki organizacyjne :: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :: Wykaz aktów prawnychWykaz aktów prawnych
 

POMOC SPOŁECZNA 

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
   (Dz. U. z 2013r.  poz. 182. ze zm.)
 •  Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych    kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  
   (Dz.U. z 2012, poz. 823)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 1995 w sprawie szczegół. sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społ. oraz wypisanie z domu pomocy społ. osoby chorej psychicznie (Dz. U. Nr 92, poz. 460 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 954.)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. z 2010 Nr 218, poz. 1439)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określania wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz. 428)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. Nr 74, poz. 658)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie  rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2012r. poz. 712)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012r.  poz. 486)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 październik 2005r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz.U. z 2005r. Nr 211, poz. 1762)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r., poz. 964)

 • Ustawa z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 ze zm.)

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013r, poz. 982.)

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2013r. poz. 674 )

 • Ustawa z 29 kwietnia 2004r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 145, poz.1533 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

 • Uchwała Nr 298/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020."

 • Uchwała Nr 300/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020."

 • Uchwała Nr 301/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020."

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz.U. 2011 Nr 81 poz. 448) 

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. (Dz.U. 2011 Nr 50 poz. 259)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz.U. 2011 Nr 28 poz. 146)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie  (Dz.U. 2010 Nr 201 poz. 1334)

 • Uchwała Nr 193/XXI/2004 Rady Miejskiej w Żurominie z dani 27 sierpnia 2004r. w sprawie Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Żuromin.


ŚWIADCZENIA RODZINNE


  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 ze zm)

  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U., poz. 3)

  • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012r. (MP z 2013r. poz.774)

  •  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów  (Dz.  U.2014 r., poz. 567)

 PIECZA ZASTĘPCZA

●     Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012r.          w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy         zastępczej         ( Dz. U. z 2013r. ,poz. 135 ze zm.)

●     Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie
        wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku                 danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie  (M.P. 2012, poz. 46)

  

●     Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie 
        listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi             innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub                 ośrodkami  adopcyjnymi (M.P. 2012, poz. 44),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie 
      sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i 

      systemu pieczy zastępczej (Dz.U. 2012, poz. 240),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

      wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka
        (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1721),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie   

      instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1720),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

    szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1620),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

      szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1610),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

      wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1609),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

 szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608).


DODATKI MIESZKANIOWE


 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013 poz. 966)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu  (Dz. U. 2013 nr. 0 poz. 589)

 •   Uchwała Nr 202/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2004r.
    w sprawie wysokości dodatków mieszkaniowych

KARTA DUŻEJ RODZINY
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012r., Nr 0, poz. 1228)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2011r., Nr 288 poz. 1694) 

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. 2011 Nr 73, poz. 395)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2010 Nr 123, poz. 836)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej (Dz. U. 2010 Nr 118, poz. 798)


INNE AKTY PRAWNE


 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm)

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010. Nr 234, poz. 1536.)

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012r. poz. 1356)

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011r. Nr 231, poz. 1375)

 • Obwieszczenie Marszałka  Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 października  2010 r. w sprawie  ogłoszenia  jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 )

 •   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie  ogłoszenia  jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r.  poz. 788)


Informację wytworzył(a): Renata Żelaźnicka
Informację dodał(a): Jakub Welenc
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-05 20:52:15


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech