Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zamówienia sektorowe - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Aktualne postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla czterech części w podziale jak poniżej:
  1) Część nr 1 - Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Akacjowej w Sanoku;
  2) Część nr 2 - Przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1335/8 przy ul. Lwowskiej w Sanoku;
  3) Część nr 3 - Przebudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej pod drogą powiatową nr 2235R Sanok – Dobra w km 2+545 m  w miejscowości Trepcza;
  4) Część nr 4 - Przebudowa odcinka sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Trepcza;
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 
  Część nr 1 – do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  Część nr 2 – do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  Część nr 3 – do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  Część nr 4 – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  4. Dokumentacja ma być przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
  5. Dokumentacja w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą Pzp art. 99-103. 
  6. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że przedmiotu zamówienia nie można opisać w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
  7. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 6, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
  8. Dokumentacja będzie uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
  9. W ramach przedmiotowego zamówienia dla każdej z części Wykonawca będzie zobowiązany do dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni  od dnia wezwania Wykonawcy w zakresie przez niego wskazanym
  10. Okres gwarancji na przedmiot umowy (na każdą część z osobna) będzie wynosił 36 miesięcy, od dnia dokonania zgłoszenia budowy lub od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji stanie się ostateczna. Szczegółowe wymagania zostały określone w Projekcie Umowy.
  11. Wspólny Słownik Zamówień  (Kody CPV):
  71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
  71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej z podziałem na cztery zadania
 • 1. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych, związanych z : „BUDOWĄ KOTŁA NA BIOMASĘ O MOCY NOMINALNEJ  7 MW W SPGK Sp. z o. o.”.

  2. Zakres prac obejmuje w szczególności m.in. wykonanie całości prac projektowych i budowlanych, budowa kotła o mocy 7 MW wraz z instalacjami oraz urządzeniami towarzyszącymi, instalacjami oczyszczania spalin, kominem z izolacją oraz kanałami spalin i fundamentem, AKPiA, itp., uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji  pozwolenia na budowę, wszelkie wymagane demontaże, wyburzenia, przekładki, wywóz i zagospodarowanie odpadów, zabezpieczenia istniejących budynków, remont dachu, ścian i elewacji w pomieszczeniu Kotła na Biomasę oraz w miejscach po demontażach, wykuciach, wyburzeniach, prace budowlane, zagospodarowanie terenu, rozruchy, optymalizacje, ruch próbny, pomiary sprawdzające, praca w okresie gwarancyjnym, dopuszczenie do użytkowania, itp. całość inwestycji w tzw. systemie „pod klucz” itp.  realizowanych w ramach niniejszego zamówienia.

  3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, wymagane parametry gwarantowane konieczne do uzyskania po realizacji robót i inne szczegóły techniczno - realizacyjne zostały określone w PFU.

  4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli opisując  przedmiot zamówienia, Zamawiający odwołał się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3  Ustawy. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, wykonawca powinien udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

  5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, na okres wskazany w §15 ust. 2 Załącznika nr 5 – Wzór Umowy. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg w momencie podpisania bez uwag przez obie Strony bezusterkowego  protokołu odbioru końcowego.

  6. Identyfikator postepowania na liście postepowań na https://miniportal.uzp.gov.pl/: debc014d-f14d-4994-a1f9-7519e00d9f14

  7. Link do zaszyfrowania oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/debc014d-f14d-4994-a1f9-7519e00d9f14

  8. Załączniki nr 6, 16 oraz 17 do PFU są dostępne do pobrania pod poniższymi adresami:

  https://tinyurl.com/zalacznik-nr-06

  https://tinyurl.com/zalacznik-nr-16

  https://tinyurl.com/zalacznik-nr-17

   

  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o.