Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakończone postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w ul. Kościuszki w Sanoku zlokalizowanej na działce 292/2 i 446, Sanok obręb Śródmieście (jed. ewid: Sanok-M)
  Zakres  robót    budowlanych    przy    wykonaniu    sieci   wodociągowej rozdzielczej i odcinków przyłączy obejmuje: 
  a. Roboty pomiarowe, przygotowawcze,
  b. Geodezyjne wytyczenie trasy sieci,
  c. Oznakowanie robót,.
  d. Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejącego odcinka drogi lokalnej,
  e. Wykonanie odkrywek w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym pozostałych branż,
  f. Wykonanie przewiertów,
  g. Wykonanie wykopu w gruncie kat. III i IV wraz z umocnieniem ścian wykopu  i jego odwodnieniem, 
  h. Przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody, armaturę i obiekty na sieci,
  i. Ułożenie przewodów wodociągowych, montaż rur ochronnych i armatury, 
  j. Wykonanie próby ciśnieniowej,
  k. Zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
  l. Ułożenie taśmy lokalizacyjno – ostrzegawczej 
  m. Przeprowadzenie dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej,
  n. Montaż tabliczek orientacyjnych,
  o. Odtworzenie nawierzchni (asfaltowej, żwirowej, kostki brukowej) w miejscach komór przewiertowych i odbiorczych po robotach, do stanu pierwotnego,
   
  Zakres robót tymczasowych i prac towarzyszących przy wykonaniu sieci wodociągowej rozdzielczej i odcinków przyłączy obejmuje:
  Prace towarzyszące:
  a. Obsługa geodezyjna,
  b. Prace projektowe,
  c. Dokumentacja fotograficzna Placu Budowy,
  d. Prace laboratoryjne i badawcze,
  e. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
  Roboty tymczasowe:
  a. Tymczasowe odwodnienie wykopów,
  b. Umocnienie ścian wykopów,
  c. Drogi tymczasowe,
  d. Zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych,
  e. Prowizoryczne uzbrojenie terenu,
  f. Deskowanie budowli,
  g. Przejścia i kładki dla ruchu pieszego i samochodowego,
  h. Opracowanie projektu i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na okres realizacji inwestycji,
  i. Organizacja Placu Budowy i zaplecza,
  j. Wykonanie tablic informacyjnych,
  k. Uporządkowanie terenu,
   
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia, w którego skład wchodzą następujące dokumenty :
  1) Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  stanowiąca  załącznik nr  10 do SWZ;
  2) Dokumentacja projektowa   – „Przebudowa   sieci   wodociągowej ul. Kościuszki  w Sanoku, Jednostka ewid. 181701_1 Sanok-Miasto, obręb ewid. 0001  Śródmieście dz. nr 292/2, 446”  stanowiący załącznik nr 11 do SWZ;
  3) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SWZ;
  4) Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu stanowiący załącznik nr 12 do SWZ;
  5) Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg – załącznik nr 13 do SWZ;  
  3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
  4. Realizacja zadania musi odbywać się z zachowaniem ruchu pieszo kołowego zgodnie z opracowanym   Projektem Organizacji Ruchu stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
  5. Realizacja zadania musi  odbywać  się  z   zachowaniem ciągłości dostawy wody dla odbiorców.
  6. Zamawiający zaleca aby przed realizacją zadania Wykonawca dokonał wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie i zapoznał się wnikliwie z obiektem w stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
  7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  8. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  9. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  11. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  12. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  13. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia w szczególności urządzeń do przewiertów sterowanych (z systemem utylizacji płuczki wiertniczej) oraz zgrzewarkę doczołową i elektrooporową do rur PE z możliwością wydruku raportu zgrzewów. Urządzenia muszą posiadać aktualne atesty kalibracyjne. Osoby obsługujące w/w urządzenia muszą posiadać wymagane uprawnienia.
  14. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem.
  15. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  16. Wspólny Słownik Zamówień  (Kody CPV)
  45000000-07 Roboty budowlane 
  45231000- 5  Roboty budowlane związane z budową rurociągów
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w ulicy Kościuszki w Sanoku
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi  komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 
  2. Okres realizacji zamówienia: dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy Wywóz osadów należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie poniższym harmonogramem:  
  • I  tura czerwiec 2022 r. - ok. 1000 Mg 
  • II tura sierpień – wrzesień 2022 r. - ok. 1000 Mg
  • III  tura październik-listopad  2022 r. - ok.   800 Mg 
  • IV  tura kwiecień 2023 r.  - ok. 1000 Mg 
  3. Ilość osadów ściekowych do wywiezienia w okresie obowiązywania umowy: około 3 800 Mg o stężeniu suchej masy 17 – 30 %. Podana ilość osadów, a także wielkość poszczególnych tur w jakich osad będzie wywożony jest ilością szacunkową,  a Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości osadu wskazanej w pkt. 2 jednak nie więcej niż o  30%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze.
  4. Realizacja zamówienia odbywać się będzie z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa tj. w szczególności: 
  1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2020.797 ze zm.). 
  2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020.1219 ze zm.). 
  3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2015 poz.257).
  4) Ustawą  z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz. 1403).
  5. Odbiór, załadunek, ważenie, transport i gospodarowanie osadami odbywać się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. 
  6. W przypadku zagospodarowania rolniczego osadów ściekowych Wykonawca jest zobowiązany skalkulować w ofercie przetargowej badania gruntów, na których mają być stosowane osady. Częstotliwość badań i ich standardy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu aktualne wyniki badań gruntów (wykonanych maksymalnie 3 miesiące przed terminem zamiaru zastosowania osadów na danym gruncie) celem ustalenia przez niego dawki osadu do zastosowania na tych gruntach. Pobór i badania gruntu należy zlecać laboratorium posiadającemu akredytację na wykonywanie tego typu badań. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego dostarczania Zamawiającemu aktualnych map ewidencji gruntów (uzyskanych od uprawnionego organu tj. Starostwo Powiatowe) z zaznaczeniem innym kolorem numerów działek i ich powierzchni na których osady te mają być stosowane. Powyższe mapy należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
  7. W przypadku innego niż rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie), obejmującej kod odpadu którego zagospodarowanie stanowi przedmiot zamówienia, wydanej przez właściwy organ. Wykonawca w takiej sytuacji ponosi całkowitą odpowiedzialność za odebrane od Zamawiającego ustabilizowane osady ściekowe oraz właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami sposób ich zagospodarowania.
  8. Osady ściekowe przeznaczone do zagospodarowania, są tymczasowo składowane na terenie oczyszczalni ścieków w Trepczy. Osady z miejsca tymczasowego składowania do miejsca ich zagospodarowania przewożone będą transportem Wykonawcy.
  9. Wywóz ustabilizowanych osadów ściekowych odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w terminie do 5 dni od  dnia złożenia przez Zamawiającego telefonicznego zlecenia. Wykonawca na 1 m-c przed zamiarem wywozu osadów przekaże niezbędne dokumenty Zamawiającemu w celu sporządzenia i przesłania przez Zmawiającego powiadomienia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska , o którym mowa w art. 96  ust. 8 Ustawy o odpadach. Wykonawca przekaże dokumenty zawierające   informacje  wskazujące  władającego  powierzchnią  ziemi  oraz  numery ewidencyjne działek wraz z mapą ewidencyjną w formacie drukowanym w zachowanej skali, na których komunalne osady ściekowe mają być stosowane. Wykonawca przekaże niezbędne dokumenty,  komplet badań gruntów z przedmiotowych działek, na których mają być stosowane osady ściekowe w terminie co najmniej 30 dni przed zastosowaniem osadów.
  10. Wykonawca winien posiadać aktualne zezwolenie odpowiedniego organu w zakresie transportu osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.
  11. Transport winien być prowadzony zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie lub wypadnięcie odpadu ze środka transportu. W przypadku wypadnięcia odpadu Wykonawca winien bezzwłocznie zabezpieczyć teren zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruch drogowym oraz niezwłocznie uporządkować teren i przywrócić go do stanu pierwotnego. Pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku takiego zdarzenia ponosi Wykonawca.
  12. Zamawiający zobowiązany jest wykonać badania komunalnych osadów ściekowych i przekazać Wykonawcy aktualne wyniki badań przed rozpoczęciem ich przekazywania. Zamawiający przekaże także ustaloną na podstawie badań gleby dawkę osadu do stosowania na danym gruncie.
  13. Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo w oparciu o Kartę przekazania odpadu potwierdzoną pod względem ilościowym, na podstawie dowodu ważenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę.
  14. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty sposób zagospodarowania osadu. Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu wykorzystania osadu na etapie realizacji umowy.
  15. Wykonawca przedłoży wykazy działek gruntów, którymi dysponuje jako władający powierzchnią ziemi    i na których planuje zagospodarować osady ściekowe.
  16. Zamawiający wymaga aby powierzchnia minimalna działki przeznaczonej pod zastosowanie osadów wynosiła minimum 1,0 ha.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku kotłowni - etap II wraz z pozostałymi pracami, który polegać będzie na przebudowie elewacji podłużnej wschodniej w osi C pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu.
   
  Zakres robót remontowych 
  a. Demontaż istniejącej ślusarki okiennej;.
  b. Demontaż istniejącego okna aluminiowego przeznaczonego do ponownego wykorzystania;
  c. Demontaż rynny i rur spustowych;.
  d. Demontaż istniejącej obudowy ścian z płyt PW3/A z utylizacją (UWAGA! – AZBEST);
  e. Remont okapu wraz z montażem kątownika w następującym zakresie:
  rozbiórka fragmentu pokrycia z papy termozgrzewalnej - pasmo o szerokości ~1,0m
  rozbiórka warstw wykończeniowych stropodachu - gładź cementowa gr. 2,0cm + gr. styropian 4cm,
  pasmo betonu uzupełniającego wzdłuż okapu - naprawa bądź skucie i ponowne podbetonowanie
  uzupełnienie termoizolacji dachu wzdłuż okapu – styropian laminowany gr. 6,0cm
  montaż obróbek blacharskich okapu wraz z rynną Ø190 mm,
  montaż kątownika od spodu okapu w celu mocowania płyt warstwowych,
  uzupełnienie fragmentu pokrycia - 2x papa termozgrzewalna, pasmo o szerokości ~1,0m.
  f. Wykucie z muru parapetów żelbetowych w osi „C”;
  g. Rozebranie trzech warstw cegieł muru podparapetowego ściany w osi „C”;
  h. Wykonanie wieńca żelbetowego o wysokości ~30 cm i szerokości równej grubości ściany, tj. ~38 cm wraz z obustronnym nałożeniem tynku i obróbką blacharską;
  i. Wykonanie, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji wsporczej obudowy, rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych obudowy;
  j. Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów konstrukcji stalowej budynku w osi C pomiędzy osiami 0-4 (obejmuje: słupy, rygle, tężniki, płatwie kratowe oraz tężniki i rygle dachowe na długości od 0,5 m od osi C):
  oczyszczenie elementów stalowych konstrukcji z ubytków korozyjnych i odspajających się powłok malarskich,
  nadspawanie blach wzmacniających słupy w obszarze ich przejść przez strop lub innych osłabionych korozją miejscach,
  zabezpieczenie elementów stalowych zestawem malarskim epoksydowym systemowym dla środowiska o kategorii korozyjności C4.
  k. Montaż płyt warstwowych gr. 120 mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej Umax = 0,20 W/(m2K) z zamkiem widocznym, kolor płyt na zewnątrz RAL 9007, wewnątrz podstawowy stosowany przez producenta odcień popieli np. 9002, 9010;
  l. Montaż okna z odzysku do ponownego montażu (znajdującego się między osiami 0÷1);
  m. Montaż okien "O1" i „O2”systemowych. Wymiary pojedynczego modułu okiennego (b x h): 2500x1000mm i  2500x2000, Umax = 1,4 W/(m2K) dla ti < 16°C, kolor ram okiennych możliwie zbliżony do koloru zewnętrznej strony płyt warstwowych;
  n. Ponowny montaż okna aluminiowego odzyskanego podczas demontażu elewacji wraz z przemalowaniem ramy na kolor ram nowych okien;
  o. Wykonanie obróbki blacharskiej na zewnętrznym narożniku z cegły silikatowej w osiach C-0 od poziomu 0,00 do +15,00;
  p. Montaż nowych rur spustowych Ø120 mm;
  q. Prace dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w niniejszym OPZ, których wykonanie będzie konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
   
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w :
  1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr  4 do niniejszej specyfikacji;
  2) projekcie budowlanym i wykonawczym przebudowy budynku kotłowni – „Przebudowa budynku kotłowni – istotne odstąpienie od projektu” – styczeń 2021 r., Biuro projektowe: Jerzy Gładysz Projektowanie i Nadzór w budownictwie, Rynek 12/9, 38-500 Sanok” - załącznik nr 9 do SWZ;
   
  3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
  • 36 miesięcy na roboty budowlane
  • 120 miesięcy na ochronę korozyjną. 
   
  4. Przed realizacją zadania zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie i zapoznał się wnikliwie z obiektem w stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
   
  5. Jeżeli w jakiejkolwiek części SWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap II – przebudowa elewacji podłużnej wschodniej w osi C pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu
 • 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w ul. Kościuszki w Sanoku zlokalizowanej na działce 292/2 i 446, Sanok obręb Śródmieście (jed. ewid: Sanok-M).
   
  Zakres   robót    budowlanych    przy    wykonaniu    sieci   wodociągowej rozdzielczej i odcinków przyłączy obejmuje: 
  a. Roboty pomiarowe, przygotowawcze,
  b. Geodezyjne wytyczenie trasy sieci,
  c. Oznakowanie robót,.
  d. Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejącego odcinka drogi lokalnej,
  e. Wykonanie odkrywek w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym pozostałych branż,
  f. Wykonanie przewiertów,
  g. Wykonanie wykopu w gruncie kat. III i IV wraz z umocnieniem ścian wykopu  i jego odwodnieniem, 
  h. Przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody, armaturę i obiekty na sieci,
  i. Ułożenie przewodów wodociągowych, montaż rur ochronnych i armatury, 
  j. Wykonanie próby ciśnieniowej,
  k. Zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
  l. Ułożenie taśmy lokalizacyjno – ostrzegawczej 
  m. Przeprowadzenie dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej,
  n. Montaż tabliczek orientacyjnych,
  o. Odtworzenie nawierzchni (asfaltowej, żwirowej, kostki brukowej) w miejscach komór przewiertowych i odbiorczych po robotach, do stanu pierwotnego,
   
  Zakres robót tymczasowych i prac towarzyszących przy wykonaniu sieci wodociągowej rozdzielczej i odcinków przyłączy obejmuje:
  Prace towarzyszące:
  a. Obsługa geodezyjna,
  b. Prace projektowe,
  c. Dokumentacja fotograficzna Placu Budowy,
  d. Prace laboratoryjne i badawcze,
  e. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
  Roboty tymczasowe:
  a. Tymczasowe odwodnienie wykopów,
  b. Umocnienie ścian wykopów,
  c. Drogi tymczasowe,
  d. Zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych,
  e. Prowizoryczne uzbrojenie terenu,
  f. Deskowanie budowli,
  g. Przejścia i kładki dla ruchu pieszego i samochodowego,
  h. Opracowanie projektu i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na okres realizacji inwestycji,
  i. Organizacja Placu Budowy i zaplecza,
  j. Wykonanie tablic informacyjnych,
  k. Uporządkowanie terenu,
   
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia, w którego skład wchodzą następujące dokumenty :
  1) Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  stanowiąca  załącznik nr  10 do SWZ;
  2) Dokumentacja projektowa   – „Przebudowa   sieci   wodociągowej ul. Kościuszki  w Sanoku, Jednostka ewid. 181701_1 Sanok-Miasto, obręb ewid. 0001  Śródmieście dz. nr 292/2, 446”  stanowiący załącznik nr 11 do SWZ;
  3) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SWZ;
  4) Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu stanowiący załącznik nr 12 do SWZ;
  5) Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg – załącznik nr 13 do SWZ;  
  3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: 36  miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
  4. Realizacja zadania musi odbywać się z zachowaniem ruchu pieszo kołowego zgodnie z opracowanym   Projektem Organizacji Ruchu stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
  5. Realizacja zadania musi  odbywać  się  z   zachowaniem ciągłości dostawy wody dla odbiorców.
  6. Zamawiający zaleca aby przed realizacją zadania Wykonawca dokonał wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie i zapoznał się wnikliwie z obiektem w stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
  7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  8. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  9. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  11. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  12. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  13. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia w szczególności urządzeń do przewiertów sterowanych (z systemem utylizacji płuczki wiertniczej) oraz zgrzewarkę doczołową i elektrooporową do rur PE z możliwością wydruku raportu zgrzewów. Urządzenia muszą posiadać aktualne atesty kalibracyjne. Osoby obsługujące w/w urządzenia muszą posiadać wymagane uprawnienia.
  14. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem.
  15. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w ulicy Kościuszki w Sanoku
 • Przetarg na dostawę formowanego węgla aktywnego WG-12

  Przedmiotem postępowania jest dostawa formowanego węgla aktywnego WG-12 wraz z zasypem do komory filtracyjnej na Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy.

  Rozwiń artykuł Przetarg na dostawę formowanego węgla aktywnego WG-12
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest usługa doradztwa technicznego, zarządzania i nadzoru inwestorskiego w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu  przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK sp. z o.o.”.

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa technicznego, zarządzania i nadzoru inwestorskiego w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu  przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK sp. z o.o.”.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

  3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.

  4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).

  5. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

  7. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).

  8. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.

  Rozwiń artykuł Przetarg, którego przedmiotem jest usługa doradztwa technicznego, zarządzania i nadzoru inwestorskiego w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.
 • 1. Przedmiotem postępowania jest dzierżawa stacji tankowania gazu CNG na terenie bazy Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. położonej przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku umożliwiającą tankowanie taboru Zamawiającego i obejmuje w szczególności:
  1)   Wykonanie kompletnego projektu budowlanego instalacji stacji tankowania gazu CNG wraz z  uzyskaniem wszelkich prawem wymaganych opinii, uzgodnień, analiz, ekspertyz oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa niezbędnych pozwoleń (w tym pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne jeśli takie pozwolenie jest wymagane w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji);
  2)   Budowa instalacji energetycznej i gazowej;
  3)   Dostawa, wykonanie prac instalacyjnych i montażowych poszczególnych urządzeń stacji CNG;
  4)   Rejestracja urządzeń podlegających pod dozór techniczny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu we właściwej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego;
  5)   Uzyskanie stosownych uzgodnień, opinii i decyzji organów administracji państwowej w szczególności takich jak Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego, PGW Wody Polskie oraz PINB zezwalające na użytkowanie stacji CNG w szczególności Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do uzyskania stosownego zaświadczenia od właściwej terytorialnie jednostki nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowej inwestycji;
  6)   Rozruch próbny i sprawdzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów pracy urządzeń stacji CNG;
  7)   Dzierżawa urządzeń CNG przez okres określony w Umowie;
  8)   Sprawowanie serwisu (serwis prewencyjny oraz na wypadek awarii) dzierżawionych urządzeń CNG przez okres ich dzierżawy jak również zapewnienia obsługi serwisowej koniecznej do realizacji okresowych przeglądów Stacji CNG w tym instalacji (wg obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań producenta), prac remontowych i usuwania awarii w zakresie dzierżawionych Urządzeń CNG.
  9)   Zagospodarowania wszelkich odpadów jakie powstaną w wyniku prowadzonego serwisu urządzeń CNG;
  10) Zapewnienia na swój koszt przeszkolenia grupy wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie wymaganym do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych umożliwiających samodzielne napełnianie zbiorników CNG zainstalowanych w instalacjach pojazdów;
  2. Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Zamawiającego, jego zobowiązań względem miasta Sanok związanych z zapewnieniem transportu publicznego jak również innych usług komunalnych dla realizacji których konieczne jest tankowanie taboru Zamawiającego paliwem gazowym CNG w sposób nieprzerwany i niezakłócony, Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach wynagrodzenia umożliwił wydawanie paliwa gazowego do pojazdów Zamawiającego w okresie realizacji inwestycji, to jest od dnia podpisania Umowy do momentu podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru Etapu III, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek ten powstaje od godziny 20:00 w trzecim dniu po dniu, w którym Zamawiający udostępni Wykonawcy instalację gazową do zasilania Mobilnej instalacji CNG. W tym celu Zamawiający wykona odcinek instalacji gazowej zakończony kołnierzem stalowym nadziemnym DN50, umożliwiając tym samym Wykonawcy podłączenie Mobilnej instalacji CNG. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować wydawanie paliwa gazowego w ilości nie mniejszej niż 1 350 Nm3 w okresie nie dłuższym niż 9 godzin z Mobilnej instalacji CNG, umożliwiającej przygotowanie paliwa gazowego CNG, odmierzanie i tankowanie paliwa CNG do pojazdów Zamawiającego bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych rozwiązań technicznych przez Zamawiajacego. Mobilną instalację CNG Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć, podłączyć i uruchomić na własny koszt. Wykonawca odpowiedzialny będzie w całości za wykonanie dalszej instalacji gazowej umożliwiającej zasilanie Mobilnej instalacji CNG oraz przyszłej Stacji CNG jak również pokrycia wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem. Energię elektryczną potrzebną do zasilania Mobilnej instalacji CNG Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi serwisowej koniecznej do zapewniania ciągłości pracy Mobilnej instalacji CNG na warunkach tożsamych jak dla dzierżawionych później urządzeń Stacji CNG.
  3. Urządzenia stacji, będą stanowić własność Wykonawcy. Wszystkie koszty Wykonawcy, dotyczące zaprojektowania, uzyskania wszelkich pozwoleń, wykonanie prac montażowych i instalacyjnych, utrzymania stacji oraz zapewnienia możliwości tankowania CNG za pomocą mobilnych urządzeń, będą zawarte w cenie jednostkowej wykonania etapów I-III.
  4. W celu wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wyodrębnił IV etapy realizacji inwestycji szczegóły zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia. 
  5. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
  6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
  7. Z uwagi na przedmiot zamówienia zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późń. zm.) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  10. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  11. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  13. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  14. Zamawiający informuję, że dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  15. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - dzierżawa stacji tankowania gazu CNG
 • 1. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych, związanych z : „BUDOWĄ KOTŁA NA BIOMASĘ O MOCY NOMINALNEJ 7 MW W SPGK Sp. z o. o.”
  2. Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie całości prac projektowych i budowlanych, budowa kotła o mocy 7 MW wraz z instalacjami oraz urządzeniami towarzyszącymi, instalacjami oczyszczania spalin, kominem, AKPiA, itp., uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji  pozwolenia na budowę, wszelkie wymagane demontaże, wyburzenia, przekładki, wywóz i zagospodarowanie odpadów, zabezpieczenia istniejących budynków, odtworzenia dachu, ścian i elewacji w miejscach po demontażach, wykuciach, wyburzeniach, prace budowlane, zagospodarowanie terenu, rozruchy, optymalizacje, ruch próbny, pomiary sprawdzające, praca w okresie gwarancyjnym, dopuszczenie do użytkowania, itp. całość inwestycji w tzw. systemie „pod klucz” itp.  realizowanych w ramach niniejszego zamówienia.
  3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, wymagane parametry gwarantowane konieczne do uzyskania po realizacji robót i inne szczegóły techniczno - realizacyjne zostały określone w PFU.
  4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli opisując  przedmiot zamówienia, Zamawiający odwołał się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3  Ustawy. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, wykonawca powinien udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
  5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, na okres wskazany w §15 ust. 2 Załącznika nr 5 – Wzór Umowy. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg w momencie podpisania bez uwag przez obie Strony bezusterkowego  protokołu odbioru końcowego.

  6. Identyfikator postepowania na liście postepowań na https://miniportal.uzp.gov.pl/: 3ef49ca8-85bd-4722-a97e-85131f001215

  7. Link do zaszyfrowania oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3ef49ca8-85bd-4722-a97e-85131f001215

   

   

  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o.o.
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch używanych autobusów zasilanych gazem CNG.
  2. Wymagane parametry techniczne zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty. 
  3. Oferowane pojazdy muszą być przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
  4. Pojazdy winny być wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne, gotowe do eksploatacji.
  5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym.
  6.  Okres wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
  7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu rozruchową  gwarancję całopojazdową – min. 1 miesiąc od dnia protokolarnego odbioru pojazdu. 
  8. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa dwóch używanych autobusów zasilanych paliwem CNG
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch używanych autobusów zasilanych gazem CNG.
  2. Wymagane parametry techniczne zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. 
  3. Oferowane pojazdy muszą być przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
  4. Pojazdy winny być wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne, gotowe do eksploatacji.
  5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym.
  6.  Okres wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
  7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu rozruchową  gwarancję całopojazdową – 1 miesiąc od dnia protokolarnego odbioru pojazdu. 
  8. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Rozwiń artykuł Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa dwóch używanych autobusów zasilanych paliwem CNG
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII (PN-82/97001 lub równoważna), typ 32.1 lub 32.2 (PN-82/97002 lub równoważna) w ilości 12.000 Mg  o parametrach w stanie roboczym określonych w SWZ.
  2. Węgiel musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału.
  3. Z uwagi na nieprzewidywalność warunków pogodowych Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia wielkości dostawy miału w granicach 20%, z gwarancją stałej ceny przez cały okres wykonania zamówienia
  4. Dostawy będą realizowane w partiach zgodnie  harmonogramem określonym w SWZ.
  5. Koszty transportu ponosi Wykonawca. Miejscem spełnienia świadczenia jest plac składowy Zakładu Ciepłowniczego przy ulicy Kiczury 10 w Sanoku. 
  6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji.
  Rozwiń artykuł Postepowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2021/2022
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 
  2. Okres realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy Wywóz osadów należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie poniższym harmonogramem:  
  I  tura maj - czerwiec 2021 r. - ok. 1000 Mg 
  II tura sierpień – wrzesień 2021 r. - ok. 1000 Mg
  III  tura październik 2021 r. - ok. 1000 Mg 
  3. Ilość osadów ściekowych do wywiezienia w okresie obowiązywania umowy: minimum 3.000 Mg o stężeniu suchej masy około 17-30 %. Podana ilość osadów, a także wielkość poszczególnych tur w jakich osad będzie wywożony jest ilością szacunkową, a Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia tej ilości o nie więcej niż 35% w zależności od potrzeb.
  4. Realizacji zamówienia odbywać się będzie z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa tj. w szczególności: 
  1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2020.797 ze zm.). 
  2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020.1219 ze zm.). 
  3) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2015 poz.257).
  4) Ustawą  z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz. 1403).
  5. Odbiór, załadunek, ważenie, transport i gospodarowanie osadami odbywać się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. 
  6. W przypadku zagospodarowania rolniczego osadów ściekowych Wykonawca jest zobowiązany skalkulować w ofercie przetargowej badania gruntów, na których mają być stosowane osady. Częstotliwość badań i ich standardy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu aktualne wyniki badań gruntów (wykonanych maksymalnie 3 miesiące przed terminem zamiaru zastosowania osadów na danym gruncie) celem ustalenia przez niego dawki osadu do zastosowania na tych gruntach. Pobór i badania gruntu należy zlecać laboratorium posiadającemu akredytację na wykonywanie tego typu badań. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego dostarczania Zamawiającemu aktualnych map ewidencji gruntów (uzyskanych od uprawnionego organu tj. Starostwo Powiatowe) z zaznaczeniem innym kolorem numerów działek i ich powierzchni na których osady te mają być stosowane. Powyższe mapy należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
  7. W przypadku innego niż rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie), obejmującej kod odpadu którego zagospodarowanie stanowi przedmiot zamówienia, wydanej przez właściwy organ. Wykonawca w takiej sytuacji ponosi całkowitą odpowiedzialność za odebrane od Zamawiającego ustabilizowane osady ściekowe oraz właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami sposób ich zagospodarowania.
  8. Osady ściekowe przeznaczone do zagospodarowania, są tymczasowo składowane na terenie oczyszczalni ścieków w Trepczy. Osady z miejsca tymczasowego składowania do miejsca ich zagospodarowania przewożone będą transportem Wykonawcy.
  9. Wywóz ustabilizowanych osadów ściekowych odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w uzgodnionym terminie i w uzgodnionej ilości. Wykonawca na 1 m-c przed zamiarem wywozu osadów przekaże niezbędne dokumenty Zamawiającemu w celu sporządzenia i przesłania przez Zmawiającego powiadomienia do , o którym mowa w art. 96  ust. 8 Ustawy o odpadach. Wykonawca przekaże dokumenty zawierające   informacje  wskazujące  władającego  powierzchnią  ziemi  oraz  numery ewidencyjne działek wraz z mapą ewidencyjną w formacie drukowanym w zachowanej skali, na których komunalne osady ściekowe mają być stosowane. Wykonawca przekaże niezbędne dokumenty,  komplet badań gruntów z przedmiotowych działek, na których mają być stosowane osady ściekowe w terminie co najmniej 30 dni przed zastosowaniem osadów .
  10. Wykonawca winien posiadać aktualne zezwolenie odpowiedniego organu w zakresie transportu osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.
  11. Transport winien być prowadzony zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie lub wypadnięcie odpadu ze środka transportu. W przypadku wypadnięcia odpadu Wykonawca winien bezzwłocznie zabezpieczyć teren zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruch drogowym oraz niezwłocznie uporządkować teren i przywrócić go do stanu pierwotnego. Pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku takiego zdarzenia ponosi Wykonawca.
  12. Zamawiający zobowiązany jest wykonać badania komunalnych osadów ściekowych i przekazać Wykonawcy aktualne wyniki badań przed rozpoczęciem ich przekazywania.
  13. Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo w oparciu o Kartę przekazania odpadu potwierdzoną pod względem ilościowym, na podstawie dowodu ważenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę.
  14. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty sposób zagospodarowania osadu. Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu wykorzystania osadu na etapie realizacji umowy.
  15. Wykonawca przedłoży wykazy działek gruntów, którymi dysponuje jako władający powierzchnią ziemi    i na których planuje zagospodarować osady ściekowe.
  16. Zamawiający wymaga aby powierzchnia minimalna działki przeznaczonej pod zastosowanie osadów wynosiła minimum 1,0 ha.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku kotłowni - etap I wraz z pozostałymi pracami, który polegać będzie na przebudowie elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu.
   
  Zakres robót remontowych 
  a. Demontaż istniejącej ślusarki okiennej.
  b. Demontaż drzwi zewnętrznych (1 szt.) do obsługi pomostów zewnętrznych przy czopuchach.
  c. Demontaż rynny i rur spustowych.
  d. Demontaż istniejącej obudowy ścian z płyt PW3/A z utylizacją (UWAGA! – AZBEST)
  e. Remont okapu wraz z montażem kątownika w następującym zakresie:
  - rozbiórka fragmentu pokrycia z papy termozgrzewalnej - pasmo o szerokości ~1,0m
  - rozbiórka warstw wykończeniowych stropodachu - gładź cementowa gr. 2,0cm + gr. styropian 4cm,
  - pasmo betonu uzupełniającego wzdłuż okapu - naprawa bądź skucie i ponowne podbetonowanie
  - uzupełnienie termoizolacji dachu wzdłuż okapu – styropian laminowany gr. 6,0cm
  - montaż obróbek blacharskich okapu wraz z rynną Ø190 mm,
  - montaż kątownika od spodu okapu w celu mocowania płyt warstwowych,
  - uzupełnienie fragmentu pokrycia - 2x papa termozgrzewalna, pasmo o szerokości ~1,0m.
  f. Wykucie z muru parapetów żelbetowych w osi „A”
  g. Rozebranie trzech warstw cegieł muru podparapetowego ściany w osi „A”
  h. Wykonanie wieńca żelbetowego o wysokości ~30 cm i szerokości równej grubości ściany, tj. ~38 cm.
  i. Wykonanie, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji wsporczej obudowy, rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych obudowy.
  j. Montaż płyt warstwowych gr. 120 mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej Umax = 0,20 W/(m2K), z zamkiem widocznym, kolor płyt na zewnątrz RAL 9007, wewnątrz podstawowy stosowany przez producenta odcień popieli np. 9002, 9010.
  k. Montaż okien "O1" i „O2”systemowych. Wymiary pojedynczego modułu okiennego (b x h): 2500x1000mm i  2500x2000, Umax = 1,4 W/(m2K) dla ti < 16°C, kolor ram okiennych możliwie zbliżony do koloru zewnętrznej strony płyt warstwowych.
  l. Montaż drzwi zewnętrznych "DZ" na pomosty do obsługi czopuchów, Umax=1,3 W/(m2K) 
  – alternatywnie ponowny montaż drzwi odzyskanych przy demontażu elewacji (pkt 4. lit. b)
  m. Montaż nowych rur spustowych Ø150 mm.
  n. naprawa lub wymiana w zależności od stanu korozji elementów tężników ściennych w osi A pomiędzy osiami 0 i 1.
  o. zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów konstrukcji stalowej budynku w osi A pomiędzy osiami 0-4 w kolejności (obejmuje: słupy, rygle, tężniki, płatwie kratowe zlokalizowane wzdłuż osi A, oraz tężniki i rygle dachowe na długości do 0,5 m od osi A):
  oczyszczenie elementów stalowych konstrukcji z ubytków korozyjnych i odspajających się powłok malarskich,
  nadspawanie blach wzmacniających słupy w obszarze ich przejść przez strop,
  zabezpieczenie elementów stalowych zestawem malarskim epoksydowym systemowym dla środowiska o kategorii korozyjności C4
  odtworzenie rozkutego stropu i posadzki w rejonie słupów.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w :
  1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr  4 do niniejszej specyfikacji;
  2) projekcie budowlanym i wykonawczym przebudowy budynku kotłowni – „Przebudowa budynku kotłowni – istotne odstąpienie od projektu” – styczeń 2021 r., Biuro projektowe: Jerzy Gładysz Projektowanie i Nadzór w budownictwie, Rynek 12/9, 38-500 Sanok” - załącznik nr 9 do SWZ;
   
  3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
  • 36 miesięcy na roboty budowlane
  • 120 miesięcy na ochronę korozyjną. 
   
  4. Przed realizacją zadania zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie i zapoznał się wnikliwie z obiektem w stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
   
  5. Jeżeli w jakiejkolwiek części SWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku kotłowni - etap I wraz z pozostałymi pracami, który polegać będzie na przebudowie elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu.
  Zakres robót remontowych 
  a. Demontaż istniejącej ślusarki okiennej.
  b. Demontaż drzwi zewnętrznych (1 szt.) do obsługi pomostów zewnętrznych przy czopuchach.
  c. Demontaż rynny i rur spustowych.
  d. Demontaż istniejącej obudowy ścian z płyt PW3/A z utylizacją (UWAGA! – AZBEST)
  e. Remont okapu wraz z montażem kątownika w następującym zakresie:
  - rozbiórka fragmentu pokrycia z papy termozgrzewalnej - pasmo o szerokości ~1,0m
  - rozbiórka warstw wykończeniowych stropodachu - gładź cementowa gr. 2,0cm + gr. styropian 4cm,
  - pasmo betonu uzupełniającego wzdłuż okapu - naprawa bądź skucie i ponowne podbetonowanie
  - uzupełnienie termoizolacji dachu wzdłuż okapu – styropian laminowany gr. 6,0cm
  - montaż obróbek blacharskich okapu wraz z rynną Ø190 mm,
  - montaż kątownika od spodu okapu w celu mocowania płyt warstwowych,
  - uzupełnienie fragmentu pokrycia - 2x papa termozgrzewalna, pasmo o szerokości ~1,0m.
  f. Wykucie z muru parapetów żelbetowych w osi „A”
  g. Rozebranie trzech warstw cegieł muru podparapetowego ściany w osi „A”
  h. Wykonanie wieńca żelbetowego o wysokości ~30 cm i szerokości równej grubości ściany, tj. ~38 cm.
  i. Wykonanie, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji wsporczej obudowy, rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych obudowy.
  j. Montaż płyt warstwowych gr. 120 mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej Umax = 0,20 W/(m2K).
  k. Montaż okien "O1" i „O2”systemowych. Wymiary pojedynczego modułu okiennego (b x h): 2500x1000mm i  2500x2000, Umax = 0,9 W/(m2K) dla ti > 16°C.
  l. Montaż drzwi zewnętrznych "DZ" na pomosty do obsługi czopuchów, Umax=1,3 W/(m2K) 
  – alternatywnie ponowny montaż drzwi odzyskanych przy demontażu elewacji (pkt 4. lit. b)
  m. Montaż nowych rur spustowych Ø150 mm.
  n. naprawa lub wymiana w zależności od stanu korozji elementów tężników ściennych w osi A pomiędzy osiami 0 i 1.
  o. zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów konstrukcji stalowej budynku w osi A pomiędzy osiami 0-4 w kolejności (obejmuje: słupy, rygle, tężniki, płatwie kratowe zlokalizowane wzdłuż osi A, oraz tężniki i rygle dachowe na długości do 0,5 m od osi A):
  oczyszczenie elementów stalowych konstrukcji z ubytków korozyjnych i odspajających się powłok malarskich,
  nadspawanie blach wzmacniających słupy w obszarze ich przejść przez strop,
  zabezpieczenie elementów stalowych zestawem malarskim epoksydowym systemowym dla środowiska o kategorii korozyjności C4
  odtworzenie rozkutego stropu i posadzki w rejonie słupów.
   
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w :
  1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr  4 do niniejszej specyfikacji;
  2) projekcie budowlanym i wykonawczym przebudowy budynku kotłowni – „Przebudowa budynku kotłowni – istotne odstąpienie od projektu” – styczeń 2021 r., Biuro projektowe: Jerzy Gładysz Projektowanie i Nadzór w budownictwie, Rynek 12/9, 38-500 Sanok” - załącznik nr 9 do SWZ;
   
  3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
  • 36 miesięcy na roboty budowlane
  • 120 miesięcy na ochronę korozyjną. 
   
  4. Przed realizacją zadania zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie i zapoznał się wnikliwie z obiektem w stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
   
  5. Jeżeli w jakiejkolwiek części SWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla sześciu zadań w podziale jak poniżej:
  1) Zadanie nr 1 - Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki w Sanoku;
  2) Zadanie nr 2 - Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Akacjowej w Sanoku;
  3) Zadanie nr 3 - Przebudowa sieci wodociągowej z odcinkami przyłączy w ulicy Ogrodowej w Sanoku;
  4) Zadanie nr 4 - Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie  w ulic Stróżowskiej i Wolnej w Sanoku;
  5) Zadanie nr 5 - Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie  w ulicy Zagórskiej w Sanoku;
  6) Zadanie nr 6 - Przebudowa sieci wodociągowej z odcinkami przyłączy w ulicy Lipowej w Sanoku.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 
  Zadanie nr 1 – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  Zadanie nr 2 – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  Zadanie nr 3 – do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  Zadanie nr 4 – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  Zadanie nr 5 – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  Zadanie nr 6 – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
  4. Dokumentacja ma być przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
  5. Dokumentacja w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 ust. 3 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
  6. Dokumentacja będzie uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
  7. Okres gwarancji na przedmiot umowy (na każde zadanie z osobna) będzie wynosił 36 miesięcy, od dnia dokonania zgłoszenia budowy lub od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji stanie się ostateczna. Szczegółowe wymagania zostały określone w Projekcie Umowy.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej z podziałem na sześć zadań
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki, wyprodukowanej w 2019  lub 2020 roku, z seryjnej produkcji, nie będącej prototypem (prototyp – pierwszy wykonany według dokumentacji model maszyny lub urządzenia, stanowiący podstawę do dalszej produkcji), przeznaczonego dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr  4 do SIWZ.
  3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oraz budowy pojazdu specjalistycznego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru pojazdu specjalistycznego.
  4. Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem marki i zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Koszty serwisu gwarancyjnego po stronie Wykonawcy ,a pogwarancyjny po stronie Zamawiającego. Wykonawca powinien posiadać siedzibę serwisu stacjonarnego w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego lub świadczyć usługi serwisowe w miejscu postoju maszyny w Sanoku (według uznania Wykonawcy).
  5. Czynności przeglądu okresowego powinny kończyć się wydaniem Zamawiającemu karty serwisowej lub wpisem do książki serwisowej z określeniem m.in. wykonanych czynności, ilości i rodzaju użytych materiałów, wykazem osób wykonujących przegląd.
  6. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z osobą wskazaną w punkcie I ust. 3.
  7. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
  8. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesiące.
  9. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki dla Zakładu Ciepłowniczego
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego (samochodu ciśnieniowego) przeznaczonego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i burzowej, wyprodukowanego w minimum 2020 roku, z seryjnej produkcji (nie będącej prototypem), przeznaczonego dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr  4 do SIWZ.
  3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oraz budowy pojazdu specjalistycznego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru pojazdu specjalistycznego.
  4. W ramach zaoferowanej ceny w okresie trwania gwarancji wszystkie koszty związane z okresowymi przeglądami pojazdu specjalistycznego w tym m.in. dojazd, robocizna, materiały eksploatacyjne np. filtry, uszczelki filtrów,  oleje, smary, płyny do układu chłodzenia oraz ich odbiór i utylizację ponosi Wykonawca.
  5. Czynności przeglądu okresowego powinny kończyć się wydaniem Zamawiającemu karty serwisowej lub wpisem do książki serwisowej z określeniem m.in. wykonanych czynności, ilości i rodzaju użytych materiałów, wykazem osób wykonujących przegląd.
  6. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z osobą wskazaną w punkcie I ust. 3 SIWZ.
  7. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
  8. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące na cały pojazd (podwozie oraz zabudowa).
  9. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i burzowej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu polegającej na:
   
  Zakres robót remontowych
  -  demontażu istniejącej ślusarki okiennej,
  -  demontażu drzwi zewnętrznych (odzysk) do obsługi pomostów zewnętrznych przy czopuchach,
  -  demontażu rynny i rury spustowej w osi 0,
  -  demontażu istniejącej obudowy ścian z płyt PW3/A z utylizacją,
  -  remoncie okapu
  -  wykuciu z muru parapetów żelbetowych 
  -  rozebraniu trzech warstw cegieł muru podparapetowego,
  -  wykonaniu wieńca żelbetowego o wysokości ok. 30 cm i szerokości ok. 38 cm,
  -  wykonaniu, montażu i zabezpieczeniu antykorozyjnym stalowej konstrukcji wsporczej obudowy pod płyty warstwowe,
  -  montażu płyt warstwowych gr. 100 mm z rdzeniem z PIR „RUUKKI SP2B E-PIR”
  - montażu okien systemowych w systemie bezryglowym firmy RUUKKI (wymiary pojedynczego modułu okiennego 2500x1000mm)
  -  ponownym montażu drzwi zewnętrznych (odzysk) na pomosty do obsługi czopuchów
  -  montażu rynien i rur spustowych fi150 mm. 
   
  Pozostałe prace:
  Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów konstrukcji stalowej budynku poprzez:
  - oczyszczenie elementów stalowych istniejącej konstrukcji z ubytków korozyjnych (rygle, stężenia, słupy, kratowe płatwie dachowe) znajdujące się w osi A pomiędzy osiami 0-4 od poziomu +3,60 m 
  - naspawanie blach wzmacniających w miejscach w miejscach ubytków korozyjnych
  - zabezpieczenie elementów stalowych zestawem malarskim - zestaw malarski epoksydowy
   
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w :
  1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
  2) projekcie budowlanym i wykonawczym przebudowy budynku kotłowni – październik 2019 r., Biuro projektowe: WIK K. Wróbel i W. Kubiszyn 35 - 083 Rzeszów ul. Saletyńska 7” - załącznik nr 9 do SIWZ;
   
  3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
  • 36 miesięcy na roboty budowlane
  • 120 miesięcy na ochronę korozyjną. 
   
  4. Przed realizacją zadania zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie i zapoznał się wnikliwie z obiektem w stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
   
  5. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII (PN-82/97001), typ 32.1 lub 32.2 (PN-82/97002) w ilości 10.000 Mg (z tolerancją ilościową +/- 20%) o parametrach w stanie roboczym określonym w SIWZ.

  2. Węgiel musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału.

  3. Z uwagi na nieprzewidywalność warunków pogodowych Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości dostawy miału w granicach +/- 20%. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie odszkodowawcze związane ze zmianą zamawianej ilości.

  4. Dostawy będą realizowane w partiach zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ. 

  5. Koszty transportu ponosi Wykonawca. Miejscem spełnienia świadczenia jest plac składowy Zakładu Ciepłowniczego przy ulicy Kiczury 10 w Sanoku.

  6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 

   

  Rozwiń artykuł Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego kamiennego energetycznego na sezon grzewczy 2020/2021.
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy części ściekowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy o dodatkowy czwarty osadnik wtórny wraz z ilościowo-jakościowym bilansem ścieków uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 
  3. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie wynosił 36 miesięcy, od dnia kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji stanie się ostateczna.
  4. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - opracowanie projektu rozbudowy części ściekowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.