Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakończone postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, technicznych, gospodarczych, sanitariatów, wind, korytarzy i klatek schodowych w budynkach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku oraz na Dworcu Multimodalnym, którego zarządcą jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w podziale na dwie części jak poniżej: 
   
  1) Część I: 
  Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w SPGK Sp. z o.o. w Sanoku, realizowanej w następujących lokalizacjach:
  a) Budynek Administracyjny A (biurowiec), Budynek Stacji Paliw, Budynek MKS, Biura ZDM, Biura ZOT, Biura GPZOS, Magazyn, Biura ZWK przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku;
  b) Pomieszczenia na terenie Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Kiczury 11 w Sanoku;
  c) Pomieszczenia na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) i Ośrodka Wypoczynkowego (OW) w Trepczy przy ul. Sanockiej 68;
  d) Pomieszczenia na terenie Oczyszczalni Ścieków (OŚ) w Trepczy przy ul. Sanockiej 46;
  e) Pomieszczenia na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Zasławiu ul. Filtrowa 64 38-540 Zagórz,  
  f) Autobusy MKS – 26 sztuk;
   
  2) Część II:
  Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Dworca Multimodalnego zarządzanego przez SPGK Sp. z o.o. położonego w Sanoku przy ul. Lipińskiego 31.
   
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań oraz warunki realizacji określa załącznik nr 9 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załączniku do SWZ. 
  3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
  4. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych wykonujących usługi sprzątania.
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 Pzp, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
  7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  8. Wykonawca, który jest jednocześnie pracodawcą, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobowiązany będzie do przekładania Zamawiającemu comiesięcznych informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, do których skorzystania uprawniony będzie Zamawiający. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ dla Wykonawców (dotyczy tylko Wykonawcy, który będzie jednocześnie pracodawcą w myśl art. 22 ustawy z dna 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).   
  9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  10. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  11. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  13. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  14. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  15. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  16. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  90910000-9 Usługi sprzątania
  Rozwiń artykuł Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa sprzątania i utrzymania czystości dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego) na zasadach określonych w projekcie umowy.
  2. Szacunkowa wielkość zapotrzebowania w okresie obowiązywania umowy wynosi:
  1) - benzyna bezołowiowa Pb-95 - 452 m3
  2) - olej napędowy: - 1.220 m3
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia maksymalnie o 25% ilości wskazanych w ust. 2 w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o ilości jak wyżej ,strony rozliczą dostawy wg. rzeczywiście dostarczonej ilości paliw, a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego.
  4. Wyżej wymienione paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w: 
  1) Ustawie o systemie monitorowania i kontrowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U. 2021 poz. 133 z późniejszymi zmianami);
  2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz.1680 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 727 z późniejszymi zmianami) zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych;
  3) Normach jakości: PN-EN 228 (dla benzyn bezołowiowych) oraz PN-EN 590 (dla oleju napędowego) lub równoważnych.
  5. Wykonawca będzie dostarczał paliwa do Stacji Paliw zamawiającego, zlokalizowanej w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59 własnym staraniem i na własny koszt.
  6. Zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego zarówno na potrzeby własne  jak i do dalszej odsprzedaży. Zamawiający posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązującą do 31.12.2030 r.
  7. Szczegóły realizacji dostaw: 
  1) dostawa paliwa będąca przedmiotem umowy będzie realizowana w częściach odpowiadających bieżącemu zapotrzebowaniu Zamawiającego;
  2) wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia paliw w dniu następnym w stosunku do dnia złożenia zamówienia, w ilościach i asortymencie ściśle odpowiadających zamówieniu złożonemu przez Zamawiającego;
  3) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej dostawy potwierdzoną kopię aktualnego atestu jakości dostarczonego paliwa lub odpisu świadectwa jakości paliwa wystawionego przez akredytowane laboratorium oraz dokument wydania paliwa z terminala paliw;
  4) Zamawiający wymaga aby dostawy paliw odbywały się przy wykorzystaniu autocystern wyposażonych w spust z licznikiem wydanego paliwa oraz urządzenie wykonujące wydruk zawierający co najmniej informacje o ilości wydanego paliwa i jego temperaturze;
  5) przyjęcia paliw odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach między 6:00 a 19:00.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek dostarczonego paliwa. 
  Próbka paliwa pobierana będzie każdorazowo w przypadku uzasadnionego podejrzenia niezgodności                  z przedstawionym certyfikatem jakościowym /w tym: klarowność, zawiesiny, ślady wody i inne zanieczyszczenia/ i przekazana do zbadania w niezależnym laboratorium w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014 r., nr 147, poz. 1035), o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony. W przypadku potwierdzenia niezgodności koszty takiego badania ponosi Wykonawca. 
  9. Rozliczenie ilości dostarczonych paliw następować będzie zgodnie z normą PN-ISO 91-1:1999 lub równoważną tj. w temperaturze referencyjnej +15°C przy wykorzystaniu zalegalizowanego licznika autocysterny. 
  Rozwiń artykuł Przetarg w trybie nieograniczonym - dostawa paliw płynnych
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu ciężarowego marki STAR 266 12.3t

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego marki STAR 266 12.3t
 • 1. Przedmiotem postępowania jest zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogowych i remontów cząstkowych w podziale na dwie części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część I - mieszanka mineralno-asfaltowa warstwy ścieralnej AC 11S do wbudowania mechanicznego przy nakładkach na większych powierzchniach w ilości 1800 ton, która powinna być wykonana na bazie asfaltu D50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2 i spełniać wymogi normy min. PN-EN 13108-1 lub równoważna,
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Zleceniodawcy według bieżącego zapotrzebowania.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości materiałów w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1000 ton
   
  2) Część II - mieszanka mineralno - asfaltowej warstwy wyrównawczej i wiążącej AC16W w ilości 650 ton, która powinna być wykonana na bazie asfaltu D50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2 i spełniać wymogi normy min. PN-EN 13108-1 lub równoważnej,
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Zleceniodawcy według bieżącego zapotrzebowania.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości materiałów w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 300 ton
   
  2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej odbywać się będzie transportem Zamawiającego sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. 
  3. Ilość mieszanki mineralno-asfaltowej do odbioru w danym dniu, Przedstawiciel Zamawiającego będzie uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie lub mailowo, na co najmniej jeden dzień przed planowanym odbiorem. 
  4. Minimalna ilość jednorazowo zamówionej mieszanki mineralno–asflatowej (dotyczy części 1 oraz 2) – 3 tony.
  5. Dostawca zapewni Zamawiającemu odbiór mieszanki mineralno-asfaltowej w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00. 
  6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w Części I i II dysponował w pełni sprawną Wytwórnią Mas Bitumicznych o wydajności co najmniej  50 Mg/h, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 45 km od siedziby Zamawiającego (tj. Baza SPGK Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok). Wymóg wynika z  przyczyn technologicznych tj. transport mieszanki mineralno – asfaltowej będzie odbywał się samochodami o ładowności do 12 ton z zastrzeżeniem iż w razie potrzeby Zamawiający będzie odbierał mniejsze ilości wynikające z bieżących potrzeb. Mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów w szczególności temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wbudowaniem określonej w specyfikacji wykonywania nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych konieczne jest wskazanie odległości jak powyżej. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko iż zamówiony materiał będzie bezużyteczny, a Zamawiający poniesie straty związane z zakupem masy mineralno – asfaltowej, kosztami transportu oraz „przestoju” pracowników zaangażowanych w prace remontowe.
  7. Wykonawca w razie awarii Jego wytwórni zobowiązany jest do wskazania innego Producenta masy, u którego Zamawiający będzie mógł odebrać masę na warunkach jak w SWZ po tej samej zaoferowanej cenie jednostkowej, a odległość wytwórni Producenta nie może być większa niż 45km od siedziby Zamawiającego. W takim przypadku rozliczenie należności za odebraną masę od innego (wskazanego) Producenta nastąpi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - a nie ze wskazanym Producentem.
  8. Do produkcji betonu asfaltowego nie dopuszcza się stosowania materiału z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznej jako materiału składowego do mieszanki mineralno - asfaltowej.
  9. Wykonawca zobowiązuje się, w dniu odbioru do każdej partii odebranego zamówienia przekazać Zamawiającemu, dokument potwierdzający odbieraną ilość asortymentu (WZ lub kwit wagowy) z czytelnym podpisem osoby odbierającej upoważnionej przez Zamawiającego.
  10. Wykonawca zobowiązuje się przekazać aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia.
  11. W przypadku wątpliwości co do jakości, wagi odebranego materiału i zgodności z aprobatą techniczną Zamawiający może zlecić jego badanie wyspecjalizowanemu i akredytowanemu laboratorium drogowemu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, koszt badania pokrywa Wykonawca,  a odebrana przez Zamawiającego partia zostaje zwrócona Wykonawcy na jego koszt.
  12. Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualną krajową ocenę techniczną, ważną także przez okres realizacji zamówienia, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np.: Instytut Badawczy Dróg i Mostów) lub dokument równoważny. 
  13. Całkowita odpowiedzialność za przekazanie materiałów niezgodnych z zamówieniem oraz obowiązującymi normami i wymaganiami dopuszczającymi wyroby do stosowania w budownictwie, ciążyć będzie na Wykonawcy.
  14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
  15. Z uwagi na przedmiot zamówienia zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  16. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  17. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  18. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  19. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  20. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  21. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  22. Zamawiający informuję, że dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  23. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  24. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV):
  44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych
  44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
  Rozwiń artykuł Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej KR 1-2
 • 1. Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów drogowych kruszyw budowlanych w podziale na 5 części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Część 1 Pospółka 0-63 mm ilość 3000 m3 
  Dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia - 1500 m3 do kwietnia 2022 r. a następnie po 500 m3 miesięcznie w okresie maj – lipiec 2022 r.
   
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  mniejszej ilości pospółki niż 3000 m3 w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 2500 m3.
  2) Część 2 Tłuczeń sortowany 31,5 – 63,00 mm ilość 3000 Mg
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia - 1000 Mg do marca 2022 r., a następnie po 500 Mg miesięcznie w okresie maj – sierpień 2022 r.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości tłucznia sortowanego niż 3000 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 2500 Mg.
   
  3) Część 3 Kliniec 4 - 31,5 mm ilość 3000 Mg
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia- 1000 Mg do kwietnia 2022 r., a następnie po 500 Mg miesięcznie w okresie maj– sierpień 2022 r.
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości klińca niż 3000 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 2500 Mg.
   
  4)    Część 4 Piasek płukany 0 – 2 mm ilość 2000 m3
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia - 500 m3 do lutego 2022 r., druga partia – 500 m3 do maja 2022 r., trzecia partia – 500 m3 do sierpnia 2022 r., czwarta partia – 500 m3 do października 2022 r.
   
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  mniejszej ilości piasku płukanego niż 2000 m3 w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1500 m3.
   
  5) Część 5 Grys kamienny 2-8 mm ilość 800 Mg
  Dostawy realizowane sukcesywnie transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: pierwsza partia- 300 Mg do kwietnia 2022 r., a następnie po 100 Mg miesięcznie w okresie maj– wrzesień 2022 r.
   
  Wyżej określone ilości materiałów są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu  mniejszej ilości grysu kamiennego niż 800 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. w zależności od ilości i zakresu wykonywanych robót) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 500 Mg.
   
  2. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie Prawo Budowlane Dz.U.2021.2351 t.j. (art. 10) dotyczącym kruszyw stosowanych w budownictwie drogowym.  
  Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:
  1 )Pospółka 0-63 mm min. PN-EN 13242:2013-08E lub równoważna;
  2) Tłuczeń sortowany 31,5-63 mm min. PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważna;
  3) Kliniec 4-31,5 mm min. PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważna;
  4) Piasek płukany 0-2 mm min. PN-EN 12620+A1:2010 lub równoważna;
  5) Grys kamienny 2-8 mm min. PN-EN 13242:2013-08E lub równoważna;
  3. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59 lub na terenie miasta Sanoka w lokalizacji prowadzonych inwestycji w odległości nie przekraczającej 5 km od magazynu Zamawiającego z koniecznością wielokrotnego częściowego rozładunku.
  4. Zamawiający zastrzega, że dowóz części materiału może być kierowany (po uprzednim ważeniu na wadze elektronicznej znajdującej się na bazie Zamawiającego) na drogi gminne, lub dojazdowe do pól w odległości nie przekraczającej 5 km od magazynu Zamawiającego z koniecznością wielokrotnego częściowego rozładunku. Przy czym ilość ta nie będzie przekraczać 20% całkowitego zakresu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia i każdorazowo tego typu dostawa będzie uzgadniana z Dostawcą.
  5. Transport materiału musi być realizowany środkami transportu (zgodnie z przepisami prawa) w warunkach zabezpieczających przez nadmiernym zawilgoceniem.
  6. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, według wyżej zamieszczonego poglądowego harmonogramu lub bieżącego zapotrzebowania, w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia - w zależności, który z wymienionych warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
  7. Harmonogramy przedstawione w ust. 1 na poszczególnych rodzajów kruszyw są poglądowe. Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramach dostaw, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i terminu dostaw. 
  8. Dostawa materiału będzie realizowana na podstawie zlecenia przekazanego Wykonawcy w formie ustnej, pisemnej, faksem lub elektronicznie, zawierającego w szczególności: liczbę ton i termin dostawy. Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia. 
  9. Dostawa i odbiór materiału odbywać się w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 - 14:00. Zamawiający dopuszcza zmiany w godzinach odbioru dostaw na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy, przy czym godzina dostawy nie może być wcześniejsza niż 7:00 i późniejsza niż 15:00.
  10. Potwierdzenie ilości dostarczonych materiałów nastąpi po uprzednim zważeniu na wadze samochodowej zlokalizowanej w miejscu dostawy tj. ul Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
  11. Wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentu stwierdzającego jakość dostarczonych materiałów z Polskimi Normami oraz zgodnie z przedstawioną ofertą. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia. Wykonawca  ma obowiązek posiadać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczony materiał odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
  12. W przypadku dostawy materiałów sypkich w jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia materiału, zgodnego z zamówieniem w terminie następnych 5 dni roboczych.  
  13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
  14. Z uwagi na przedmiot zamówienia zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  15. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  16. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  17. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  18. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  19. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  20. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  21. Zamawiający informuję, że  dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  22. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  Rozwiń artykuł Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji - Dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci autobusu miejskiego marki Autosan M09LE  RSA02081. 

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu miejskiego marki Autosan M09LE
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci autobusu miejskiego marki Autosan M09LE RSA02080. 

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu miejskiego marki Autosan M09LE
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 09 04 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 ilość: 180 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  w ilości 180 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 17 09 04 będą odbierane przez Wykonawcę z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania w okresie trwania umowy ilość odpadów, wynosi 180 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów niż 180 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 80 Mg.
  4) Wykonawca zapewni odbiór odpadów o kodzie 17 09 04 z GPZOS zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w nieregularnych odstępach czasowych jednak przy założeniu, 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego.
  6) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Koszt załadunku odpadów ponosi Zamawiający. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego.
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.);
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.
  3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
  4. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, kierowców i operatorów sprzętu związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 Pzp, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
  7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  8. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia.
  9. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania, transportowania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
  10. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  Rozwiń artykuł Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości jak poniżej: 
   
  Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 ilość: 1 500 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 1 500 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Odpady będą przekazywane formie nierozdrobnionej.
  2) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  3) Odpady o kodzie 20 03 07 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  4) Przewidywana do przekazania w okresie trwania umowy ilość odpadów, wynosi 1 500 Mg w nieregularnych odstępach czasowych.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  6) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
  9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów niż 1 500 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1 200 Mg.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
  2.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
  4. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 Pzp, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
  7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  8. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia.
  9. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
  10. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  Rozwiń artykuł Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu ciężarowego marki STAR 266 12.3t.

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego marki STAR 266
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu ciężarowego marki JELCZ 325 15.4t. Pojazd bez zabudowy.

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu ciężarowego marki JELCZ 325
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego: Naczepa KASSBOHRER, RSA 1214P, Maxima 39.0t, wersja XS, rok produkcji 2019.

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego: Naczepa KASSBOHRER
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax 13 46 48 862,e-mail: sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu Peugeot Traveller 2.0 BlueHDi MR 16 E6 2.9t.

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych w postaci samochodu Peugeot Traveller
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci ładowarki kołowej ŁK-1.

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci ładowarki kołowej ŁK-1
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci naczepy samowyładowczej marki ZASŁAW D-653.

   

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci naczepy samowyładowczej marki ZASŁAW D-653
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci przyczepy marki AUTOSAN D-638.

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci przyczepy marki AUTOSAN D-638
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci ciągnika rolniczego URSUS C 385.

   

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci ciągnika rolniczego URSUS C 385
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu ciężarowego marki STAR 1142.

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu ciężarowego marki STAR 1142
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu ciężarowego marki STAR 266 12.3t

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu ciężarowego marki STAR 266 12.3t
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu ciężarowego marki JELCZ 325 15.4t. Pojazd bez zabudowy.

  Rozwiń artykuł Przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu ciężarowego marki JELCZ 325

Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń