Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Certyfikaty systemu zarządzania jakością

Polityka jakości i zarządzania środowiskowego


Najważniejszym celem działalności Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej    Sp. z o.o. jest zapewnienie produkcji i dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, dostarczania usług oczyszczania miasta, miejskiej komunikacji samochodowej, utrzymania dróg miejskich, obsługi technicznej i serwisowania pojazdów samochodowych, ogrzewania miasta na poziomie jakości spełniającym oczekiwania klientów z jednoczesnym minimalizowaniem zubażania środowiska naturalnego i zapobieganiem negatywnym oddziaływaniem na nie, a tam gdzie jest to możliwe zwiększaniem pozytywnego wpływu na środowisko.  
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. umacnia swoją opinię solidnej firmy, która dążąc do osiągnięcia zysków uwzględnia również interesy swoich klientów, partnerów, pracowników i społeczeństwa.
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony środowiska zarówno lokalnego, jak i globalnego oraz uznaje znaczenie zagadnień środowiskowych w codziennym podejmowaniu decyzji oraz działań gospodarczych.

  • Głównymi kierunkami realizacji naszej Polityki ZSZ oraz celów dotyczących jakości i środowiska są :
  • Rozwój organizacyjny Spółki poprzez modernizację obiektów, rozbudowę infrastruktury technicznej, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych co przyczynia się do ciągłej poprawy jakości wyrobów i usług oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.
  • Działanie zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, przepisami prawa środowiskowego i wymaganiami innymi.
  • Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych celu spełnienia wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów. Działalność ta jest ściśle powiązana z określeniem i monitorowaniem celów szczegółowych w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Stałe eliminowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zasady zrównoważonego rozwoju są tutaj wyznacznikiem.
  • Zwiększanie kompetencji pracowników oraz podnoszenie ich świadomości ekologicznej poprzez systematyczne szkolenia w zakresie metod zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz szkolenia branżowego i specjalistycznego.
  • Stałe doskonalenie skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością i środowiskiem.

Kierownictwo Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  zapewnia,    że Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.