Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07

Aktualne postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07

1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości jak poniżej: 
 
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 ilość: 1 500 Mg
A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 1 500 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
 
B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
1) Odpady będą przekazywane formie nierozdrobnionej.
2) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
3) Odpady o kodzie 20 03 07 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
4) Przewidywana do przekazania w okresie trwania umowy ilość odpadów, wynosi 1 500 Mg w nieregularnych odstępach czasowych.
5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
6) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów niż 1 500 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1 200 Mg.
 
2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 
2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
2.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
4. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 Pzp, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
8. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.

Data wytworzenia: 2021-10-01 09:28 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2021-10-01 09:28 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-15 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz