Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Przetargi i zamówienia publiczne

Aktualne postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 01 01 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 01                ilość: 600 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów w ilości 600 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 17 01 01 będą przekazywane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem.
  3) Przewidywana do przekazania w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy ilość odpadów, wynosi około 600 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 200 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przekazywanych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. 
  5)  Odpady  przekazywane  do  zagospodarowania  będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Koszt załadunku odpadów ponosi Zamawiający. Załadunek odpadów leży  
  po stronie Zamawiającego.
  6) Wykonawca zapewni odbiór odpadów o kodzie 17 01 01 z GPZOS zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w nieregularnych odstępach czasowych jednak przy założeniu, 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust 1 pkt. 2) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032r (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą odziaływania projektu WPGO na środowisko;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 ilość: 180 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 16 01 03 – zużyte opony osobowe w ilości 140 Mg oraz pozostałe odpady gumowe m. in.: dętki, opony od rowerów i motorów, które Zamawiający wysegreguje i przygotuje do transportu w workach typu „big -bag” w ilości 40 Mg - w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 16 01 03 będą odbierane przez Wykonawcę z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania w trakcie trwania umowy ilość odpadów, wynosi około 180 Mg (rodzaj i ilości odpadów wskazanych w punkcie A) w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 80 Mg (zużyte opony osobowe - nie mniej niż 72 Mg oraz pozostałe odpady gumowe nie mniej niż 8 Mg). 
  4) Wykonawca zapewni odbiór odpadów o kodzie 16 01 03 z GPZOS zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w nieregularnych odstępach czasowych jednak przy założeniu, 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. 
  6) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Koszt załadunku odpadów ponosi Zamawiający. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. 
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów odbieranych przez Wykonawcę określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Przekazanie oraz wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia następuje z chwilą ich załadunku na środek transportu Wykonawcy. 
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 pkt 2) Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko ;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 09 04 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 ilość: 180 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  w ilości 180 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 17 09 04 będą odbierane przez Wykonawcę z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania w okresie trwania umowy ilość odpadów, wynosi 180 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów niż 180 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 80 Mg.
  4) Wykonawca zapewni odbiór odpadów o kodzie 17 09 04 z GPZOS zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w nieregularnych odstępach czasowych jednak przy założeniu, 5 dni w tygodniu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego.
  6) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Koszt załadunku odpadów ponosi Zamawiający. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego.
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.);
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko;
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.
  3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
  4. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, kierowców i operatorów sprzętu związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 Pzp, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
  7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  8. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia.
  9. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania, transportowania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
  10. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest dzierżawa stacji tankowania gazu CNG na terenie bazy Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. położonej przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku umożliwiającą tankowanie taboru Zamawiającego i obejmuje w szczególności:
  1)   Wykonanie kompletnego projektu budowlanego instalacji stacji tankowania gazu CNG wraz z  uzyskaniem wszelkich prawem wymaganych opinii, uzgodnień, analiz, ekspertyz oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa niezbędnych pozwoleń (w tym pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne jeśli takie pozwolenie jest wymagane w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji);
  2)   Budowa instalacji energetycznej i gazowej;
  3)   Dostawa, wykonanie prac instalacyjnych i montażowych poszczególnych urządzeń stacji CNG;
  4)   Rejestracja urządzeń podlegających pod dozór techniczny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu we właściwej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego;
  5)   Uzyskanie stosownych uzgodnień, opinii i decyzji organów administracji państwowej w szczególności takich jak Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego, PGW Wody Polskie oraz PINB zezwalające na użytkowanie stacji CNG w szczególności Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do uzyskania stosownego zaświadczenia od właściwej terytorialnie jednostki nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowej inwestycji;
  6)   Rozruch próbny i sprawdzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów pracy urządzeń stacji CNG;
  7)   Dzierżawa urządzeń CNG przez okres określony w Umowie;
  8)   Sprawowanie serwisu (serwis prewencyjny oraz na wypadek awarii) dzierżawionych urządzeń CNG przez okres ich dzierżawy jak również zapewnienia obsługi serwisowej koniecznej do realizacji okresowych przeglądów Stacji CNG w tym instalacji (wg obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań producenta), prac remontowych i usuwania awarii w zakresie dzierżawionych Urządzeń CNG.
  9)   Zagospodarowania wszelkich odpadów jakie powstaną w wyniku prowadzonego serwisu urządzeń CNG;
  10) Zapewnienia na swój koszt przeszkolenia grupy wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie wymaganym do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych umożliwiających samodzielne napełnianie zbiorników CNG zainstalowanych w instalacjach pojazdów;
  2. Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Zamawiającego, jego zobowiązań względem miasta Sanok związanych z zapewnieniem transportu publicznego jak również innych usług komunalnych dla realizacji których konieczne jest tankowanie taboru Zamawiającego paliwem gazowym CNG w sposób nieprzerwany i niezakłócony, Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach wynagrodzenia umożliwił wydawanie paliwa gazowego do pojazdów Zamawiającego w okresie realizacji inwestycji, to jest od dnia podpisania Umowy do momentu podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru Etapu III, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek ten powstaje od godziny 20:00 w trzecim dniu po dniu, w którym Zamawiający udostępni Wykonawcy instalację gazową do zasilania Mobilnej instalacji CNG. W tym celu Zamawiający wykona odcinek instalacji gazowej zakończony kołnierzem stalowym nadziemnym DN50, umożliwiając tym samym Wykonawcy podłączenie Mobilnej instalacji CNG. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować wydawanie paliwa gazowego w ilości nie mniejszej niż 1 350 Nm3 w okresie nie dłuższym niż 9 godzin z Mobilnej instalacji CNG, umożliwiającej przygotowanie paliwa gazowego CNG, odmierzanie i tankowanie paliwa CNG do pojazdów Zamawiającego bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych rozwiązań technicznych przez Zamawiajacego. Mobilną instalację CNG Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć, podłączyć i uruchomić na własny koszt. Wykonawca odpowiedzialny będzie w całości za wykonanie dalszej instalacji gazowej umożliwiającej zasilanie Mobilnej instalacji CNG oraz przyszłej Stacji CNG jak również pokrycia wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem. Energię elektryczną potrzebną do zasilania Mobilnej instalacji CNG Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi serwisowej koniecznej do zapewniania ciągłości pracy Mobilnej instalacji CNG na warunkach tożsamych jak dla dzierżawionych później urządzeń Stacji CNG.
  3. Urządzenia stacji, będą stanowić własność Wykonawcy. Wszystkie koszty Wykonawcy, dotyczące zaprojektowania, uzyskania wszelkich pozwoleń, wykonanie prac montażowych i instalacyjnych, utrzymania stacji oraz zapewnienia możliwości tankowania CNG za pomocą mobilnych urządzeń, będą zawarte w cenie jednostkowej wykonania etapów I-III.
  4. W celu wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wyodrębnił IV etapy realizacji inwestycji szczegóły zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia. 
  5. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
  6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
  7. Z uwagi na przedmiot zamówienia zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późń. zm.) osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług nadzoru.
  8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań  równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych  w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
  10. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia).
  11. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
  13. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy).
  14. Zamawiający informuję, że dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub  parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe.
  15. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu
  Więcej
 • 1. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych, związanych z : „BUDOWĄ KOTŁA NA BIOMASĘ O MOCY NOMINALNEJ 7 MW W SPGK Sp. z o. o.”
  2. Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie całości prac projektowych i budowlanych, budowa kotła o mocy 7 MW wraz z instalacjami oraz urządzeniami towarzyszącymi, instalacjami oczyszczania spalin, kominem, AKPiA, itp., uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji  pozwolenia na budowę, wszelkie wymagane demontaże, wyburzenia, przekładki, wywóz i zagospodarowanie odpadów, zabezpieczenia istniejących budynków, odtworzenia dachu, ścian i elewacji w miejscach po demontażach, wykuciach, wyburzeniach, prace budowlane, zagospodarowanie terenu, rozruchy, optymalizacje, ruch próbny, pomiary sprawdzające, praca w okresie gwarancyjnym, dopuszczenie do użytkowania, itp. całość inwestycji w tzw. systemie „pod klucz” itp.  realizowanych w ramach niniejszego zamówienia.
  3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, wymagane parametry gwarantowane konieczne do uzyskania po realizacji robót i inne szczegóły techniczno - realizacyjne zostały określone w PFU.
  4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli opisując  przedmiot zamówienia, Zamawiający odwołał się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3  Ustawy. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, wykonawca powinien udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
  5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, na okres wskazany w §15 ust. 2 Załącznika nr 5 – Wzór Umowy. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg w momencie podpisania bez uwag przez obie Strony bezusterkowego  protokołu odbioru końcowego.

  6. Identyfikator postepowania na liście postepowań na https://miniportal.uzp.gov.pl/: 3ef49ca8-85bd-4722-a97e-85131f001215

  7. Link do zaszyfrowania oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3ef49ca8-85bd-4722-a97e-85131f001215

   

   

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości jak poniżej: 
   
  Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 ilość: 1 500 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 1 500 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Odpady będą przekazywane formie nierozdrobnionej.
  2) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  3) Odpady o kodzie 20 03 07 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  4) Przewidywana do przekazania w okresie trwania umowy ilość odpadów, wynosi 1 500 Mg w nieregularnych odstępach czasowych.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  6) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
  9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów niż 1 500 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów) przy czym wielkość ta nie będzie mniejsza niż 1 200 Mg.
   
  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 
  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.); 
  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
  2.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
  4. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 Pzp, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
  7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
  8. Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu przy realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia.
  9. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.
  10. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych SWZ i załączników, a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty -  Dostawa i montaż osłon klimatycznych na taśmociągu przy kotłowni znajdującej się na terenie Zakładu Ciepłowniczego SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku.

  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż osłon klimatycznych na taśmociągu przy kotłowni znajdującej się na terenie Zakładu Ciepłowniczego SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w Sanoku.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Zaproszeniu do złożenia oferty.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty -  Zabezpieczenie antykorozyjne elementów komina (pomosty + drabinka) kotłowni znajdującej się na terenie Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Kiczury 10 w Sanoku

  1. Przedmiotem postępowania jest Zabezpieczenie antykorozyjne elementów komina (pomosty + drabinka) kotłowni znajdującej się na terenie Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Kiczury 10 w Sanoku

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Zaproszeniu do złożenia oferty.

  Więcej