Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku


 

Gminny Punkt zbiórki Odpadów:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - nieczynne
Wtorek - Piątek od 9 do 17
Sobota od 8 do 16
 
Kierownik: Magdalena Nowak-Grudzień
e-mail: magdalena.grudzien@spgk.com.pl
tel. 134647847

 


 

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych zajmuje się przyjmowaniem i zagospodarowaniem odpadów segregowanych od mieszkańców i podmiotów gospodarczych Miasta Sanoka i Gminy Sanok. 

Lista odpadów przyjmowanych w punkcie: 
•    opakowania ze szkła (butelki, słoiki);
•    szkła płaskie okienne  (niezbrojone);
•    zużyte opony samochodów osobowych;
•    odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);
•    gruz ceglany i betonowy z remontów;
•    odpady biodegradowalne ( gałęzie, trawa, liście);
•    zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.
•    zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
•    urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);
•    akumulatory i baterie;
•    opakowania po materiałach niebezpiecznych , chemikalia, farby, środki ochrony roślin;
•    zużyte filtry samochodowe, zużyte oleje silnikowe;
•    makulatura opakowania (kartony);
•    makulatura mieszana drukowa (gazety, książki);
•    opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, , skrzynki, chemia gospodarcza);
•    opakowania z metalu (puszki);
•    styropian opakowaniowy;
•    opakowania wielomateriałowe.

 

Aktualności:

Modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku

Cel projektu:

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz usprawnienie systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych oraz ich unieszkodliwienia poprzez zakup nowoczesnego wyposaŜenia i zagospodarowanie placu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych obsługującego teren miasta Sanoka i gminy wiejskiej Sanok.

Cele szczegółowe projektu to m.in.

- ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowiska poprzez wzrost ilości odzyskanych odpadów wysegregowanych,

- usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów dzięki zwiększeniu mocy przerobowych sortowni odpadów, - dokładniejsze wydzielenie odpadów niebezpiecznych,

- wzrost moŜliwości odbioru większej ilości odpadów zielonych

- ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- poprawa jakości świadczenia usług komunalnych, w szczególności w zakresie terminowego odbioru odpadów od mieszkańców i obsługiwanych firm Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

• wykonanie boksów (powierzchnia 255m2) na odpady:

- stłuczkę szklaną bezbarwną, - stłuczkę szklaną kolorową,

- szkło okienne,

- gruz,

- odpady z ulicy i placów,

- opony,

- odpady problemowe,

• utwardzenie placu przedsiębiorstwa,

• zakup,

- linii sortowniczej – 1 szt.,

- prasy z dziurkarką i transporterem – 1 szt.,

- rębaka do gałęzi – 1 szt.,

- kontenera typu KP-7 otwartego do odbioru odpadów segregowanych -10 szt.,

- kontener do zbiórki odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych - 2 szt.,

- pojazdu komunalnego typu SK - 1 szt.,

- pojemników typu PC 1.1 - 9 szt.,

- pojemnik na baterie 120 l – 1 szt.,

- pojemników na akumulatory 600 – 1 szt.,

- pojazdu specjalistycznego

- śmieciarki typu medium z urządzeniem do mycia pojemników 1 szt.

Termin realizacji: od grudnia 2010 r. do maja 2011 r.

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa ”4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom” , działanie nr 4.1. C Gospodarka odpadami Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 2 008 130,49 zł Dofinansowanie unijne: 1 706 910,92 zł (85% kosztów kwalifikowanych) Wkład własny: 301 219, 57 zł


Data wytworzenia: 2015-11-24 12:08 Autor: Michał Hassinger Data publikacji: 2015-11-24 12:08 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Hassinger Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-24 Osoba modyfikująca: Michał Hassinger