Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

  2.    Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Wywóz osadów należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie poniższym harmonogramem: 

  •      I tura    marzec – kwiecień 2020 r.               - ok. 1500 Mg

  •      II  tura maj - czerwiec 2020 r.                      - ok. 1000 Mg

  •      III tura sierpień – wrzesień 2020 r.               - ok. 1000 Mg

  •      IV  tura październik 2020 r.                          - ok. 1000 Mg

  3.    Ilość osadów ściekowych do wywiezienia w okresie obowiązywania umowy:  ok. 4.500 Mg o stężeniu suchej masy około 17-25 %. Podana ilość osadów, a także wielkość poszczególnych tur w jakich osad będzie wywożony jest ilością szacunkową, a Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia tej ilości o nie więcej niż 20% w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

  Więcej
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) Studium wykonalności realizacji zadania pt. "Modernizacja źródła ciepła Kiczury, w tym EC w oparciu o technologię ORC",2) opracowanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami dla budowy ciepłowni oraz elektrociepłowni; 3) SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) wraz z integralnymi załącznikami (w szczególności: opis przedmiotu zamówienia zgodny z wymogami ustawy Pzp, projekt umowy) na potrzeby przetargu „zaprojektuj i wybuduj” dla ciepłowni i elektrociepłowni, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Termin realizacji: 50 dni od dnia podpisania umowy z podziałem na poszczególne etapy.
  Więcej