Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 
   
  2. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. Wywóz osadów należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie poniższym harmonogramem:  
  I tura marzec – kwiecień 2019 r.  - ok. 1300 Mg
  II  tura maj - czerwiec 2019 r. - ok. 1200 Mg 
  III tura sierpień – wrzesień 2019 r. - ok. 1000  Mg
  IV  tura październik 2019 r. - ok. 1000 Mg 
   
  3. Ilość osadów ściekowych do wywiezienia w okresie obowiązywania umowy: 4.500 Mg o uwodnieniu około 76%. Podana ilość osadów, a także wielkość poszczególnych tur w jakich osad będzie wywożony jest ilością szacunkową, a Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia tej ilości o nie więcej niż 25% w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu. 
   
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia „Opracowanie dokumentacji renowacji kolektorów dopływowych do oczyszczalni ścieków w Trepczy” jest zaprojektowanie renowacji grawitacyjnych kolektorów kanalizacji sanitarnej.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do wykonania renowacji kolektorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie        okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  3. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

  Więcej