Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa dwóch używanych autobusów zasilanych paliwem CNG

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa dwóch używanych autobusów zasilanych paliwem CNG

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch używanych autobusów zasilanych gazem CNG.
2. Wymagane parametry techniczne zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. 
3. Oferowane pojazdy muszą być przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
4. Pojazdy winny być wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne, gotowe do eksploatacji.
5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym.
6.  Okres wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu rozruchową  gwarancję całopojazdową – 1 miesiąc od dnia protokolarnego odbioru pojazdu. 
8. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Data wytworzenia: 2021-07-14 11:41 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2021-07-14 11:41 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-29 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.