Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11

Zakończone postępowania:


 

Przetarg - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiotem są: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz roboty budowlane związane z budową sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku wraz z przyłączem do budynku ul. Zamkowa 11

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj” na co składa się: 
a) W ramach  zadania „zaprojektuj” – opracowanie dokumentacji projektowej  i uzyskanie  decyzji pozwolenia na  budowę dla następującego zakresu inwestycji:
- budowę odcinka sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku,
- budowę przyłącza do budynku przy ul. Zamkowej 11 w Sanoku.
Kompletna dokumentacja projektowa powinna składać się z:
1) projektu budowlanego,
2) projektu wykonawczego,
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budwolanych;
b) W ramach zadania „wybuduj” – wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie  opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej i decyzji pozwolenia na budowę dla następującego zakresu inwestycji:
- budowę odcinka sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku,
- budowę przyłącza do budynku przy ul. Zamkowej 11 w Sanoku.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 oraz Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.
3. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich czynności związanych z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych. 
4. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót.
5. Okres realizacji zamówienia: 
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami: do 28.06.2019 r.,
- wykonanie robót budowlanych: do 30.09.2019 r.
6. Inne wymagania:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy: koszty wygrodzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego oraz tymczasowych dróg, dojść i dojazdów (jeśli są niezbędne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót),  koszty zapewnienia niezbędnych mediów (energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę), koszty unieszkodliwiania odpadów, w tym asfaltu, zagospodarowania nadmiaru ziemi itp.
2) Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu  bezusterkowego odbioru końcowego.

Data wytworzenia: 2019-01-28 08:17 Autor: Monika Stach Data publikacji: 2019-01-28 08:17 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-19 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.