Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetarg - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05.

Zakończone postępowania:


 

Przetarg - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05.

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

2.    Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Wywóz osadów należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie poniższym harmonogramem: 

•      I tura    marzec – kwiecień 2020 r.               - ok. 1500 Mg

•      II  tura maj - czerwiec 2020 r.                      - ok. 1000 Mg

•      III tura sierpień – wrzesień 2020 r.               - ok. 1000 Mg

•      IV  tura październik 2020 r.                          - ok. 1000 Mg

3.    Ilość osadów ściekowych do wywiezienia w okresie obowiązywania umowy:  ok. 4.500 Mg o stężeniu suchej masy około 17-25 %. Podana ilość osadów, a także wielkość poszczególnych tur w jakich osad będzie wywożony jest ilością szacunkową, a Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia tej ilości o nie więcej niż 20% w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.


Data wytworzenia: 2019-10-29 11:12 Autor: Monika Serafin Data publikacji: 2019-10-29 11:12 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-02 Osoba modyfikująca:

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.