Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Przetarg - usługi związane z odbiorem, załadunkiem, transportem i gospodarowaniem ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05.

Drukuj
1 2 3
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 
 
2. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. Wywóz osadów należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie poniższym harmonogramem:  
I tura marzec – kwiecień 2019 r.  - ok. 1300 Mg
II  tura maj - czerwiec 2019 r. - ok. 1200 Mg 
III tura sierpień – wrzesień 2019 r. - ok. 1000  Mg
IV  tura październik 2019 r. - ok. 1000 Mg 
 
3. Ilość osadów ściekowych do wywiezienia w okresie obowiązywania umowy: 4.500 Mg o uwodnieniu około 76%. Podana ilość osadów, a także wielkość poszczególnych tur w jakich osad będzie wywożony jest ilością szacunkową, a Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia tej ilości o nie więcej niż 25% w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu. 
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

Data wytworzenia: 2018-10-15 13:20 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2018-10-15 13:20 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-20 Osoba modyfikująca: Monika Serafin

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.