Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetarg - przebudowa sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod drogą powiatową o numerze 2235R - ul. Traugutta w Sanoku

Zakończone postępowania:


 

Przetarg - przebudowa sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod drogą powiatową o numerze 2235R - ul. Traugutta w Sanoku

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod drogą powiatową o numerze 2235R - ul. Traugutta w Sanoku.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, w skład którego wchodzą również poniższe dokumenty:
A. projekt budowlano – wykonawczy,
B. przedmiar robót,
C. zestawienie materiałów,
D. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujacy u Zamawiajacego.
3. Wykonawca wykona roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej wykorzystując materiały posiadane przez Zamawiającego. Zostaną one przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym. Ewentualne braki materiałów należy zweryfikować na etapie postępowania i uwzględnić w cenie ofertowej.
4. Wykonawca uwzgledni w ofercie wszystkie pozostałe roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia (w tym unieszkodliwienie odpadów), a nie zawarte w przedmiarze robót.
5. Zamawiający przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich czynności związanych z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych. 
6. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót.
7. Okres realizacji zamówienia: do 30.08.2019 r.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
10. Inne wymagania:
      1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy: koszty wygrodzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego oraz tymczasowych dróg, dojść i dojazdów (jeśli są niezbędne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót),  koszty zapewnienia niezbędnych                mediów (energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę), koszty unieszkodliwiania odpadów, w tym asfaltu, zagospodarowania nadmiaru ziemi itp.
      2) Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu  bezusterkowego odbioru końcowego.

Data wytworzenia: 2018-11-27 11:04 Autor: Monika Stach Data publikacji: 2018-11-27 11:04 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-17 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.