Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Przetarg - przebudowa sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku

Drukuj
1 2 3

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku.

2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą również poniższe dokumenty:

  1. projekt budowlano – wykonawczy,
  2. przedmiar robót
  3. zestawienie materiałów
  4. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujacy u Zamawiajacego.

3. Wykonawca wykona roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej wykorzystując materiały posiadane i przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym przez Zamawaiającego. Ewentualne braki materiałów należy zweryfikować na etapie postępowania i uwzględnić w cenie ofertowej.

4. Wykonawca uwzględni w ofercie wszystkie pozostałe roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia (w tym unieszkodliwienie odpadów), a nie zawarte w przedmiarze robót.

5. Zamawiający przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich czynności związanych z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych.

6. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

9. Inne wymagania:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy: koszty wygrodzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego oraz tymczasowych dróg, dojść i dojazdów (jeśli są niezbędne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót),  koszty zapewnienia niezbędnych mediów (energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę), koszty unieszkodliwiania odpadów, w tym asfaltu, zagospodarowania nadmiaru ziemi itp.

2) Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 3 lata gwarancji.


Data wytworzenia: 2018-03-22 14:28 Autor: Monika Stach Data publikacji: 2018-03-22 14:28 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-30 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.