Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej z podziałem na sześć zadań

Zakończone postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej z podziałem na sześć zadań

1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla sześciu zadań w podziale jak poniżej:
1) Zadanie nr 1 - Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki w Sanoku;
2) Zadanie nr 2 - Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Akacjowej w Sanoku;
3) Zadanie nr 3 - Przebudowa sieci wodociągowej z odcinkami przyłączy w ulicy Ogrodowej w Sanoku;
4) Zadanie nr 4 - Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie  w ulic Stróżowskiej i Wolnej w Sanoku;
5) Zadanie nr 5 - Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie  w ulicy Zagórskiej w Sanoku;
6) Zadanie nr 6 - Przebudowa sieci wodociągowej z odcinkami przyłączy w ulicy Lipowej w Sanoku.
2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 
Zadanie nr 1 – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Zadanie nr 2 – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Zadanie nr 3 – do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Zadanie nr 4 – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Zadanie nr 5 – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Zadanie nr 6 – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
4. Dokumentacja ma być przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
5. Dokumentacja w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 ust. 3 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
6. Dokumentacja będzie uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
7. Okres gwarancji na przedmiot umowy (na każde zadanie z osobna) będzie wynosił 36 miesięcy, od dnia dokonania zgłoszenia budowy lub od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji stanie się ostateczna. Szczegółowe wymagania zostały określone w Projekcie Umowy.

Data wytworzenia: 2020-11-19 12:24 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-11-19 12:24 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-17 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.