Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4

Zakończone postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu polegającej na:
 
Zakres robót remontowych
-  demontażu istniejącej ślusarki okiennej,
-  demontażu drzwi zewnętrznych (odzysk) do obsługi pomostów zewnętrznych przy czopuchach,
-  demontażu rynny i rury spustowej w osi 0,
-  demontażu istniejącej obudowy ścian z płyt PW3/A z utylizacją,
-  remoncie okapu
-  wykuciu z muru parapetów żelbetowych 
-  rozebraniu trzech warstw cegieł muru podparapetowego,
-  wykonaniu wieńca żelbetowego o wysokości ok. 30 cm i szerokości ok. 38 cm,
-  wykonaniu, montażu i zabezpieczeniu antykorozyjnym stalowej konstrukcji wsporczej obudowy pod płyty warstwowe,
-  montażu płyt warstwowych gr. 100 mm z rdzeniem z PIR „RUUKKI SP2B E-PIR”
- montażu okien systemowych w systemie bezryglowym firmy RUUKKI (wymiary pojedynczego modułu okiennego 2500x1000mm)
-  ponownym montażu drzwi zewnętrznych (odzysk) na pomosty do obsługi czopuchów
-  montażu rynien i rur spustowych fi150 mm. 
 
Pozostałe prace:
Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów konstrukcji stalowej budynku poprzez:
- oczyszczenie elementów stalowych istniejącej konstrukcji z ubytków korozyjnych (rygle, stężenia, słupy, kratowe płatwie dachowe) znajdujące się w osi A pomiędzy osiami 0-4 od poziomu +3,60 m 
- naspawanie blach wzmacniających w miejscach w miejscach ubytków korozyjnych
- zabezpieczenie elementów stalowych zestawem malarskim - zestaw malarski epoksydowy
 
2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w :
1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
2) projekcie budowlanym i wykonawczym przebudowy budynku kotłowni – październik 2019 r., Biuro projektowe: WIK K. Wróbel i W. Kubiszyn 35 - 083 Rzeszów ul. Saletyńska 7” - załącznik nr 9 do SIWZ;
 
3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
• 36 miesięcy na roboty budowlane
• 120 miesięcy na ochronę korozyjną. 
 
4. Przed realizacją zadania zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie i zapoznał się wnikliwie z obiektem w stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 
5. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

Data wytworzenia: 2020-05-26 14:30 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-05-26 14:30 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.