Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu

Zakończone postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku kotłowni - etap I wraz z pozostałymi pracami, który polegać będzie na przebudowie elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu.
Zakres robót remontowych 
a. Demontaż istniejącej ślusarki okiennej.
b. Demontaż drzwi zewnętrznych (1 szt.) do obsługi pomostów zewnętrznych przy czopuchach.
c. Demontaż rynny i rur spustowych.
d. Demontaż istniejącej obudowy ścian z płyt PW3/A z utylizacją (UWAGA! – AZBEST)
e. Remont okapu wraz z montażem kątownika w następującym zakresie:
- rozbiórka fragmentu pokrycia z papy termozgrzewalnej - pasmo o szerokości ~1,0m
- rozbiórka warstw wykończeniowych stropodachu - gładź cementowa gr. 2,0cm + gr. styropian 4cm,
- pasmo betonu uzupełniającego wzdłuż okapu - naprawa bądź skucie i ponowne podbetonowanie
- uzupełnienie termoizolacji dachu wzdłuż okapu – styropian laminowany gr. 6,0cm
- montaż obróbek blacharskich okapu wraz z rynną Ø190 mm,
- montaż kątownika od spodu okapu w celu mocowania płyt warstwowych,
- uzupełnienie fragmentu pokrycia - 2x papa termozgrzewalna, pasmo o szerokości ~1,0m.
f. Wykucie z muru parapetów żelbetowych w osi „A”
g. Rozebranie trzech warstw cegieł muru podparapetowego ściany w osi „A”
h. Wykonanie wieńca żelbetowego o wysokości ~30 cm i szerokości równej grubości ściany, tj. ~38 cm.
i. Wykonanie, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji wsporczej obudowy, rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych obudowy.
j. Montaż płyt warstwowych gr. 120 mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej Umax = 0,20 W/(m2K).
k. Montaż okien "O1" i „O2”systemowych. Wymiary pojedynczego modułu okiennego (b x h): 2500x1000mm i  2500x2000, Umax = 0,9 W/(m2K) dla ti > 16°C.
l. Montaż drzwi zewnętrznych "DZ" na pomosty do obsługi czopuchów, Umax=1,3 W/(m2K) 
– alternatywnie ponowny montaż drzwi odzyskanych przy demontażu elewacji (pkt 4. lit. b)
m. Montaż nowych rur spustowych Ø150 mm.
n. naprawa lub wymiana w zależności od stanu korozji elementów tężników ściennych w osi A pomiędzy osiami 0 i 1.
o. zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów konstrukcji stalowej budynku w osi A pomiędzy osiami 0-4 w kolejności (obejmuje: słupy, rygle, tężniki, płatwie kratowe zlokalizowane wzdłuż osi A, oraz tężniki i rygle dachowe na długości do 0,5 m od osi A):
oczyszczenie elementów stalowych konstrukcji z ubytków korozyjnych i odspajających się powłok malarskich,
nadspawanie blach wzmacniających słupy w obszarze ich przejść przez strop,
zabezpieczenie elementów stalowych zestawem malarskim epoksydowym systemowym dla środowiska o kategorii korozyjności C4
odtworzenie rozkutego stropu i posadzki w rejonie słupów.
 
2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w :
1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr  4 do niniejszej specyfikacji;
2) projekcie budowlanym i wykonawczym przebudowy budynku kotłowni – „Przebudowa budynku kotłowni – istotne odstąpienie od projektu” – styczeń 2021 r., Biuro projektowe: Jerzy Gładysz Projektowanie i Nadzór w budownictwie, Rynek 12/9, 38-500 Sanok” - załącznik nr 9 do SWZ;
 
3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
• 36 miesięcy na roboty budowlane
• 120 miesięcy na ochronę korozyjną. 
 
4. Przed realizacją zadania zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie i zapoznał się wnikliwie z obiektem w stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 
5. Jeżeli w jakiejkolwiek części SWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

Data wytworzenia: 2021-03-10 10:20 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2021-03-10 10:20 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-07 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.