Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki dla Zakładu Ciepłowniczego

Zakończone postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki dla Zakładu Ciepłowniczego

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki, wyprodukowanej w 2019  lub 2020 roku, z seryjnej produkcji, nie będącej prototypem (prototyp – pierwszy wykonany według dokumentacji model maszyny lub urządzenia, stanowiący podstawę do dalszej produkcji), przeznaczonego dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr  4 do SIWZ.
3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oraz budowy pojazdu specjalistycznego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru pojazdu specjalistycznego.
4. Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem marki i zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Koszty serwisu gwarancyjnego po stronie Wykonawcy ,a pogwarancyjny po stronie Zamawiającego. Wykonawca powinien posiadać siedzibę serwisu stacjonarnego w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego lub świadczyć usługi serwisowe w miejscu postoju maszyny w Sanoku (według uznania Wykonawcy).
5. Czynności przeglądu okresowego powinny kończyć się wydaniem Zamawiającemu karty serwisowej lub wpisem do książki serwisowej z określeniem m.in. wykonanych czynności, ilości i rodzaju użytych materiałów, wykazem osób wykonujących przegląd.
6. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z osobą wskazaną w punkcie I ust. 3.
7. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
8. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesiące.
9. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

Data wytworzenia: 2020-11-19 12:06 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-11-19 12:06 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-04 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.