Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą również poniższe dokumenty:

  1. projekt budowlano – wykonawczy,
  2. przedmiar robót
  3. zestawienie materiałów
  4. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujacy u Zamawiajacego.

  3. Wykonawca wykona roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej wykorzystując materiały posiadane i przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym przez Zamawaiającego. Ewentualne braki materiałów należy zweryfikować na etapie postępowania i uwzględnić w cenie ofertowej.

  4. Wykonawca uwzględni w ofercie wszystkie pozostałe roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia (w tym unieszkodliwienie odpadów), a nie zawarte w przedmiarze robót.

  5. Zamawiający przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich czynności związanych z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych.

  6. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót.

  7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  9. Inne wymagania:

  1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy: koszty wygrodzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego oraz tymczasowych dróg, dojść i dojazdów (jeśli są niezbędne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót),  koszty zapewnienia niezbędnych mediów (energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę), koszty unieszkodliwiania odpadów, w tym asfaltu, zagospodarowania nadmiaru ziemi itp.

  2) Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 3 lata gwarancji.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie magistrali wodociągowej SUW Trepcza - Sanok Dąbrówka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą również poniższe dokumenty:

  1. projekt budowlano – wykonawczy,
  2. przedmiar robót
  3. zestawienie materiałów
  4. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujący u Zamawiającego.
  Więcej
 • Przetarg - dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych.

  Więcej
 • Przetarg - dostawa kompaktowych węzłów cieplnych

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech węzłów cieplnych wykonanych zgodnie ze sporządzoną przez Zamawiającego Szczegółową specyfikacją techniczną - załącznik nr 4, przeznaczonych do zainstalowania w budynkach: ul. Traugutta 17, ul. Traugutta 17a, ul. Traugutta 21a,  ul. Traugutta 21b, ul. Langiewicza 7, ul. Langiewicza 1, ul. Langiewicza 3, ul. Langiewicza 5, ul. Rynek 1, ul. Rybacka, ul. Zamkowa 11.   

  Przedmiotem zamówienia nie jest podłączenie węzłów do sieci i instalacji w budynkach. 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII (PN-82/97001), typ 32.1 lub 32.2 (PN-82/97002) w ilości 13.000 Mg (z tolerancją ilościową +/- 20%). 

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sanoka podzielone na zadania jak poniżej:

  Zadanie 1

  1.1.1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiego i Traugutta dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  Zadanie 2

  1.2.1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w rejonie ulic Białogórskiej i Młynarskiej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

   Zadanie 3

  1.3.1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Okulickiego, dzielnica Dąbrówka w Sanoku;

  Więcej
 • Przetarg - komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05

  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozbudowy części osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z ilościowo-jakościowym bilansem osadów uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Więcej
 • Postępowanie, którego przedmiotem są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie magistrali wodociągowej SUW Trepcza - Sanok Dąbrówka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 

  Więcej
 • Przetarg - system zdalnego odczytu wskazań wodomierzy

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM do przesyłu danych.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sanoka podzielone na zadania jak poniżej:

  1. Zadanie

  1.1.1) ​Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiego i Traugutta dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.3) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w rejonie ulic Białogórskiej i Młynarskiej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.4) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z odcinkami przyłączy wodociągowych w pasie drogowym ulicy Traugutta, dzielnica Wójtostwo w Sanoku.

  Zadanie 2

  1.2.1)         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.2.2)         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bliska, Heweliusza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.2.3)          Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w okolicy ulicy Witosa, dzielnica Dąbrówka w Sanoku.

  Zadanie 3

  1.3.1)          Przebudowa przepompowni ścieków Psanok (S128) z przebudową rurociągu tłocznego z przepompowni, Sanok dzielnica Olchowce.

  Więcej
 • Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do wykonania budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z hydrofornią strefową w ulicach Spacerowej, Malowniczej, Olchowieckiej i Turystycznej, dzielnica Olchowce w Sanoku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie części osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Trepczy. 

  Więcej
 • Przetarg - wykonanie dokumentacji projektowej

  Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka magistrali wodociągowej Sanok – Zagórz oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 

  Więcej
 • Przetarg-dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów preizolowanych przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych. 

  Więcej
 • Przetarg-dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów preizolowanych przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych. 

  Więcej
 • Przetarg- system zdalnego odczytu wodomierzy

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zdalnego odczytu 1050 wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM do przesyłu danych.

  Więcej
 • Przetarg - dostawa ładowarki kołowej

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z usługą 24 miesięcznego (lub 2000mtg – co wystąpi pierwsze) autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oraz przeglądami okresowymi do 4000mtg. Ładowarka służyć będzie m.in. do zwałowania miału węgla kamiennego oraz przeładunku żużla kotłowego.

  Więcej
 • Przetarg - wykonanie dokumentacji projektowej

  Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie magistrali wodociągowej Sanok-Zagórz oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.

  Więcej

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.