Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  1) dokumentacja projektowa;

  2) przedmiary robót;

  3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  4) dokumentacja geotechniczna;

  5) wyjaśnienia do dokumentacji.

  3. Dokumentacja dostępna jest do pobrania pod adresem:

  https://drive.google.com/drive/folders/1x7cwBSN2JIENjz7d5xuyp91R69j3mBp8?usp=sharing

  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  5. Okres realizacji zamówienia:  do  31.05.2019 r.

  6. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

  7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz hydroforni strefowej na terenie miasta Sanoka. Na zadanie składa się:

  a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej terenu przy ul. Kalinowej, Dworskiej i Śląskiej w Sanoku;

  b) Budowa sieci wodociągowej oraz hydroforni strefowej w ulicy Spacerowej, Malowniczej, Olchowieckiej i Turystycznej, dzielnica Olchowce w Sanoku – ETAP I.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  1) dokumentacja projektowa;

  2) przedmiary robót;

  3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  3. Dokumentacja dostępna jest do pobrania pod adresem:

  https://drive.google.com/drive/folders/1oy4QAVuwlOqYZT68goQ6hyOhyS9esMbb

  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  5. Okres realizacji zamówienia:  do  31.05.2019 r.

  6. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy.

  7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  1) dokumentacja projektowa;

  2)przedmiary robót; 

  3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  4)dokumentacja geotechniczna.

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  4. Okres realizacji zamówienia:

  1. Etap I – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zasilania elektrycznego wraz z wykonaniem próby i badania wykonanych robót – do  31.12.2018 r.
  2. Etap II - roboty w zakresie zagospodarowania terenu i odtworzenia nawierzchni utwardzonej (sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) – do  31.05.2019 r

  5. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

  6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE Z DNIA 10.07.2018 R. SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA POD ADRESEM:

  https://drive.google.com/open?id=1P182SgWSXpLCGz_tWsfQ4MhxVAr0ZxIy

   

   

  Więcej
 • Przetarg - dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przez okres około 8 lat w latach 2021-2029 za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru.

  2. Przedmiot zamówienia dotyczy: dostawy paliwa sprężonego gazu ziemnego CNG, za pomocą infrastruktury (Stacji tankowania) na terenie bazy Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. położonej przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku w zakresie umożliwiającym napełnianie paliwem zbiorników w autobusach przez cały okres obowiązywania Umowy. Urządzenia stacji, jako urządzenia przenośne, będą stanowić własność Wykonawcy, użytkowaną przez niego w celu realizacji Umowy dostawy paliwa metanowego. Wszystkie koszty Wykonawcy, dotyczące wybudowania i utrzymania stacji, będą zawarte w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa metanowego. Paliwo metanowe, stanowiące przedmiot zamówienia, będzie dostarczane na podstawie Umowy przez okres około 8 lat, do momentu osiągnięcia całkowitej wielkości dostaw nie przekraczającej 3 000 000 Nm3.

  3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą również poniższe dokumenty:

  1. projekt budowlano – wykonawczy,
  2. przedmiar robót
  3. zestawienie materiałów
  4. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujacy u Zamawiajacego.

  3. Wykonawca wykona roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej wykorzystując materiały posiadane i przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym przez Zamawaiającego. Ewentualne braki materiałów należy zweryfikować na etapie postępowania i uwzględnić w cenie ofertowej.

  4. Wykonawca uwzględni w ofercie wszystkie pozostałe roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia (w tym unieszkodliwienie odpadów), a nie zawarte w przedmiarze robót.

  5. Zamawiający przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich czynności związanych z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych.

  6. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót.

  7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  9. Inne wymagania:

  1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy: koszty wygrodzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego oraz tymczasowych dróg, dojść i dojazdów (jeśli są niezbędne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót),  koszty zapewnienia niezbędnych mediów (energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę), koszty unieszkodliwiania odpadów, w tym asfaltu, zagospodarowania nadmiaru ziemi itp.

  2) Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 3 lata gwarancji.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie magistrali wodociągowej SUW Trepcza - Sanok Dąbrówka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą również poniższe dokumenty:

  1. projekt budowlano – wykonawczy,
  2. przedmiar robót
  3. zestawienie materiałów
  4. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujący u Zamawiającego.
  Więcej
 • Przetarg - dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych.

  Więcej
 • Przetarg - dostawa kompaktowych węzłów cieplnych

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech węzłów cieplnych wykonanych zgodnie ze sporządzoną przez Zamawiającego Szczegółową specyfikacją techniczną - załącznik nr 4, przeznaczonych do zainstalowania w budynkach: ul. Traugutta 17, ul. Traugutta 17a, ul. Traugutta 21a,  ul. Traugutta 21b, ul. Langiewicza 7, ul. Langiewicza 1, ul. Langiewicza 3, ul. Langiewicza 5, ul. Rynek 1, ul. Rybacka, ul. Zamkowa 11.   

  Przedmiotem zamówienia nie jest podłączenie węzłów do sieci i instalacji w budynkach. 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII (PN-82/97001), typ 32.1 lub 32.2 (PN-82/97002) w ilości 13.000 Mg (z tolerancją ilościową +/- 20%). 

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sanoka podzielone na zadania jak poniżej:

  Zadanie 1

  1.1.1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiego i Traugutta dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  Zadanie 2

  1.2.1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w rejonie ulic Białogórskiej i Młynarskiej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

   Zadanie 3

  1.3.1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Okulickiego, dzielnica Dąbrówka w Sanoku;

  Więcej
 • Przetarg - komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05

  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozbudowy części osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z ilościowo-jakościowym bilansem osadów uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Więcej
 • Postępowanie, którego przedmiotem są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie magistrali wodociągowej SUW Trepcza - Sanok Dąbrówka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 

  Więcej
 • Przetarg - system zdalnego odczytu wskazań wodomierzy

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM do przesyłu danych.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sanoka podzielone na zadania jak poniżej:

  1. Zadanie

  1.1.1) ​Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiego i Traugutta dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.3) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w rejonie ulic Białogórskiej i Młynarskiej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.4) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z odcinkami przyłączy wodociągowych w pasie drogowym ulicy Traugutta, dzielnica Wójtostwo w Sanoku.

  Zadanie 2

  1.2.1)         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.2.2)         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bliska, Heweliusza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.2.3)          Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w okolicy ulicy Witosa, dzielnica Dąbrówka w Sanoku.

  Zadanie 3

  1.3.1)          Przebudowa przepompowni ścieków Psanok (S128) z przebudową rurociągu tłocznego z przepompowni, Sanok dzielnica Olchowce.

  Więcej
 • Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do wykonania budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z hydrofornią strefową w ulicach Spacerowej, Malowniczej, Olchowieckiej i Turystycznej, dzielnica Olchowce w Sanoku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie części osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Trepczy. 

  Więcej
 • Przetarg - wykonanie dokumentacji projektowej

  Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka magistrali wodociągowej Sanok – Zagórz oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 

  Więcej

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.