Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezwykopowego remontu odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Sanoku dla odcinków:
  ul. Kościuszki – kanał kamionkowy – dn 200 mm, l= 502 m;
  ul. 3-go Maja - kanał kamionkowy – dn 200 mm, l= 293 m;
  Do zakresu zamówienia należy także modernizacja studzienek zabudowanych na sieci, miejsc włączenia przyłączy oraz włączenia kanałów bocznych w studzienkach.
  Modernizacja kanałów będzie wykonywana za pomocą wykładziny z bezszwowego rękawa poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym i utwardzanego promieniami UV, studzienek – za pomocą chemii budowlanej a miejsca włączenia przyłączy – jeśli występują poza studzienkami kanalizacyjnymi za pomocą kształtki kapeluszowej.
  Zamówienie przewiduje wykonanie następujących robót:
  czyszczenie rurociągu;
  inspekcję TV przed naprawą;
  przygotowanie kanału do naprawy;
  naprawę bezwykopową rurociągu rękawem z włókna szklanego nasączonego żywicą utwardzaną promieniami UV;
  montaż kształtek kapeluszowych w miejscach włączenia przyłączy poza studniami kanalizacyjnymi;
  inspekcję TV powykonawczą.
  Do zakresu zamówienia należy także modernizacja studzienek zabudowanych na sieci, miejsc włączenia przyłączy oraz włączenia kanałów bocznych w studzienkach.
   
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w :
  1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr  6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   
  3. Okres realizacji zamówienia:  do  30.09.2019 r.
   
  4. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót dla całości wykonanych prac stanowiących przedmiot zamówienia.
  Więcej
 • 1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII (PN-82/97001), typ 32.1 lub 32.2 (PN-82/97002) w ilości 13.000 Mg (z tolerancją ilościową +/- 20%) o następujących parametrach w stanie roboczym kreślonych w SIWZ.

  2.    Węgiel musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału.

  3.    Z uwagi na nieprzewidywalność warunków pogodowych Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości dostawy miału w granicach +/- 20%. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie odszkodowawcze związane ze zmianą zamawianej ilości.

  4.    Dostawy będą realizowane w partiach zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ.

  5.    Koszty transportu ponosi Wykonawca. Miejscem spełnienia świadczenia jest plac składowy Zakładu Ciepłowniczego przy ulicy Kiczury 10 w Sanoku.

  6.    Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj” na co składa się: 
  a) W ramach  zadania „zaprojektuj” – opracowanie dokumentacji projektowej  i uzyskanie  decyzji pozwolenia na  budowę dla następującego zakresu inwestycji:
  - budowę odcinka sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku,
  - budowę przyłącza do budynku przy ul. Zamkowej 11 w Sanoku.
  Kompletna dokumentacja projektowa powinna składać się z:
  1) projektu budowlanego,
  2) projektu wykonawczego,
  3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budwolanych;
  b) W ramach zadania „wybuduj” – wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie  opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej i decyzji pozwolenia na budowę dla następującego zakresu inwestycji:
  - budowę odcinka sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku,
  - budowę przyłącza do budynku przy ul. Zamkowej 11 w Sanoku.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 oraz Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.
  3. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich czynności związanych z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych. 
  4. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót.
  5. Okres realizacji zamówienia: 
  - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami: do 28.06.2019 r.,
  - wykonanie robót budowlanych: do 30.09.2019 r.
  6. Inne wymagania:
  1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy: koszty wygrodzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego oraz tymczasowych dróg, dojść i dojazdów (jeśli są niezbędne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót),  koszty zapewnienia niezbędnych mediów (energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę), koszty unieszkodliwiania odpadów, w tym asfaltu, zagospodarowania nadmiaru ziemi itp.
  2) Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu  bezusterkowego odbioru końcowego.
  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy

  1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa wodomierzy dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SPGK Sp. z o.o. na rok 2019 w rodzajach i ilościach jak poniżej:

  1. DN 15 – 1920 szt
  2. DN 20 (Q3=4m3/h) – 30 szt
  3. DN80/20 sprzężony – 3 szt
  4. DN100/20 sprzężony – 1 szt

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod drogą powiatową o numerze 2235R - ul. Traugutta w Sanoku.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, w skład którego wchodzą również poniższe dokumenty:
  A. projekt budowlano – wykonawczy,
  B. przedmiar robót,
  C. zestawienie materiałów,
  D. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujacy u Zamawiajacego.
  3. Wykonawca wykona roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej wykorzystując materiały posiadane przez Zamawiającego. Zostaną one przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym. Ewentualne braki materiałów należy zweryfikować na etapie postępowania i uwzględnić w cenie ofertowej.
  4. Wykonawca uwzgledni w ofercie wszystkie pozostałe roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia (w tym unieszkodliwienie odpadów), a nie zawarte w przedmiarze robót.
  5. Zamawiający przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich czynności związanych z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych. 
  6. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót.
  7. Okres realizacji zamówienia: do 30.08.2019 r.
  8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  10. Inne wymagania:
        1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy: koszty wygrodzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego oraz tymczasowych dróg, dojść i dojazdów (jeśli są niezbędne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót),  koszty zapewnienia niezbędnych                mediów (energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę), koszty unieszkodliwiania odpadów, w tym asfaltu, zagospodarowania nadmiaru ziemi itp.
        2) Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu  bezusterkowego odbioru końcowego.
  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozbudowy części osadowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy  wraz z ilościowo-jakościowym bilansem osadów uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok oraz rozbudowy ciągu technologicznego oczyszczania ścieków o proces deamonifikacji wód nadosadowych i filtratów. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 
   
  2. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. Wywóz osadów należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie poniższym harmonogramem:  
  I tura marzec – kwiecień 2019 r.  - ok. 1300 Mg
  II  tura maj - czerwiec 2019 r. - ok. 1200 Mg 
  III tura sierpień – wrzesień 2019 r. - ok. 1000  Mg
  IV  tura październik 2019 r. - ok. 1000 Mg 
   
  3. Ilość osadów ściekowych do wywiezienia w okresie obowiązywania umowy: 4.500 Mg o uwodnieniu około 76%. Podana ilość osadów, a także wielkość poszczególnych tur w jakich osad będzie wywożony jest ilością szacunkową, a Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia tej ilości o nie więcej niż 25% w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu. 
   
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  1) dokumentacja projektowa;

  2) przedmiary robót;

  3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  4) dokumentacja geotechniczna;

  5) wyjaśnienia do dokumentacji.

  3. Dokumentacja dostępna jest do pobrania pod adresem:

  https://drive.google.com/drive/folders/1x7cwBSN2JIENjz7d5xuyp91R69j3mBp8?usp=sharing

  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  5. Okres realizacji zamówienia:  do  31.05.2019 r.

  6. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

  7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia „Opracowanie dokumentacji renowacji kolektorów dopływowych do oczyszczalni ścieków w Trepczy” jest zaprojektowanie renowacji grawitacyjnych kolektorów kanalizacji sanitarnej.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do wykonania renowacji kolektorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie        okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  3. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz hydroforni strefowej na terenie miasta Sanoka. Na zadanie składa się:

  a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej terenu przy ul. Kalinowej, Dworskiej i Śląskiej w Sanoku;

  b) Budowa sieci wodociągowej oraz hydroforni strefowej w ulicy Spacerowej, Malowniczej, Olchowieckiej i Turystycznej, dzielnica Olchowce w Sanoku – ETAP I.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  1) dokumentacja projektowa;

  2) przedmiary robót;

  3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  3. Dokumentacja dostępna jest do pobrania pod adresem:

  https://drive.google.com/drive/folders/1oy4QAVuwlOqYZT68goQ6hyOhyS9esMbb

  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  5. Okres realizacji zamówienia:  do  31.05.2019 r.

  6. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy.

  7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  1) dokumentacja projektowa;

  2)przedmiary robót; 

  3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  4)dokumentacja geotechniczna.

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  4. Okres realizacji zamówienia:

  1. Etap I – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zasilania elektrycznego wraz z wykonaniem próby i badania wykonanych robót – do  31.12.2018 r.
  2. Etap II - roboty w zakresie zagospodarowania terenu i odtworzenia nawierzchni utwardzonej (sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) – do  31.05.2019 r

  5. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

  6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE Z DNIA 10.07.2018 R. SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA POD ADRESEM:

  https://drive.google.com/open?id=1P182SgWSXpLCGz_tWsfQ4MhxVAr0ZxIy

   

   

  Więcej
 • Przetarg - dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przez okres około 8 lat w latach 2021-2029 za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru.

  2. Przedmiot zamówienia dotyczy: dostawy paliwa sprężonego gazu ziemnego CNG, za pomocą infrastruktury (Stacji tankowania) na terenie bazy Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. położonej przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku w zakresie umożliwiającym napełnianie paliwem zbiorników w autobusach przez cały okres obowiązywania Umowy. Urządzenia stacji, jako urządzenia przenośne, będą stanowić własność Wykonawcy, użytkowaną przez niego w celu realizacji Umowy dostawy paliwa metanowego. Wszystkie koszty Wykonawcy, dotyczące wybudowania i utrzymania stacji, będą zawarte w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa metanowego. Paliwo metanowe, stanowiące przedmiot zamówienia, będzie dostarczane na podstawie Umowy przez okres około 8 lat, do momentu osiągnięcia całkowitej wielkości dostaw nie przekraczającej 3 000 000 Nm3.

  3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą również poniższe dokumenty:

  1. projekt budowlano – wykonawczy,
  2. przedmiar robót
  3. zestawienie materiałów
  4. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujacy u Zamawiajacego.

  3. Wykonawca wykona roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej wykorzystując materiały posiadane i przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym przez Zamawaiającego. Ewentualne braki materiałów należy zweryfikować na etapie postępowania i uwzględnić w cenie ofertowej.

  4. Wykonawca uwzględni w ofercie wszystkie pozostałe roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia (w tym unieszkodliwienie odpadów), a nie zawarte w przedmiarze robót.

  5. Zamawiający przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich czynności związanych z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych.

  6. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót.

  7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  9. Inne wymagania:

  1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy: koszty wygrodzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego oraz tymczasowych dróg, dojść i dojazdów (jeśli są niezbędne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót),  koszty zapewnienia niezbędnych mediów (energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę), koszty unieszkodliwiania odpadów, w tym asfaltu, zagospodarowania nadmiaru ziemi itp.

  2) Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 3 lata gwarancji.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie magistrali wodociągowej SUW Trepcza - Sanok Dąbrówka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą również poniższe dokumenty:

  1. projekt budowlano – wykonawczy,
  2. przedmiar robót
  3. zestawienie materiałów
  4. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujący u Zamawiającego.
  Więcej
 • Przetarg - dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych.

  Więcej
 • Przetarg - dostawa kompaktowych węzłów cieplnych

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech węzłów cieplnych wykonanych zgodnie ze sporządzoną przez Zamawiającego Szczegółową specyfikacją techniczną - załącznik nr 4, przeznaczonych do zainstalowania w budynkach: ul. Traugutta 17, ul. Traugutta 17a, ul. Traugutta 21a,  ul. Traugutta 21b, ul. Langiewicza 7, ul. Langiewicza 1, ul. Langiewicza 3, ul. Langiewicza 5, ul. Rynek 1, ul. Rybacka, ul. Zamkowa 11.   

  Przedmiotem zamówienia nie jest podłączenie węzłów do sieci i instalacji w budynkach. 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII (PN-82/97001), typ 32.1 lub 32.2 (PN-82/97002) w ilości 13.000 Mg (z tolerancją ilościową +/- 20%). 

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Sanoka podzielone na zadania jak poniżej:

  Zadanie 1

  1.1.1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  1.1.2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiego i Traugutta dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

  Zadanie 2

  1.2.1) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w rejonie ulic Białogórskiej i Młynarskiej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku;

   Zadanie 3

  1.3.1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Okulickiego, dzielnica Dąbrówka w Sanoku;

  Więcej

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.