Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku kotłowni: etap I – przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu polegającej na:
   
  Zakres robót remontowych
  -  demontażu istniejącej ślusarki okiennej,
  -  demontażu drzwi zewnętrznych (odzysk) do obsługi pomostów zewnętrznych przy czopuchach,
  -  demontażu rynny i rury spustowej w osi 0,
  -  demontażu istniejącej obudowy ścian z płyt PW3/A z utylizacją,
  -  remoncie okapu
  -  wykuciu z muru parapetów żelbetowych 
  -  rozebraniu trzech warstw cegieł muru podparapetowego,
  -  wykonaniu wieńca żelbetowego o wysokości ok. 30 cm i szerokości ok. 38 cm,
  -  wykonaniu, montażu i zabezpieczeniu antykorozyjnym stalowej konstrukcji wsporczej obudowy pod płyty warstwowe,
  -  montażu płyt warstwowych gr. 100 mm z rdzeniem z PIR „RUUKKI SP2B E-PIR”
  - montażu okien systemowych w systemie bezryglowym firmy RUUKKI (wymiary pojedynczego modułu okiennego 2500x1000mm)
  -  ponownym montażu drzwi zewnętrznych (odzysk) na pomosty do obsługi czopuchów
  -  montażu rynien i rur spustowych fi150 mm. 
   
  Pozostałe prace:
  Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów konstrukcji stalowej budynku poprzez:
  - oczyszczenie elementów stalowych istniejącej konstrukcji z ubytków korozyjnych (rygle, stężenia, słupy, kratowe płatwie dachowe) znajdujące się w osi A pomiędzy osiami 0-4 od poziomu +3,60 m 
  - naspawanie blach wzmacniających w miejscach w miejscach ubytków korozyjnych
  - zabezpieczenie elementów stalowych zestawem malarskim - zestaw malarski epoksydowy
   
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w :
  1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
  2) projekcie budowlanym i wykonawczym przebudowy budynku kotłowni – październik 2019 r., Biuro projektowe: WIK K. Wróbel i W. Kubiszyn 35 - 083 Rzeszów ul. Saletyńska 7” - załącznik nr 9 do SIWZ;
   
  3. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
  • 36 miesięcy na roboty budowlane
  • 120 miesięcy na ochronę korozyjną. 
   
  4. Przed realizacją zadania zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej we wcześniej uzgodnionym terminie i zapoznał się wnikliwie z obiektem w stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
   
  5. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy części ściekowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy o dodatkowy czwarty osadnik wtórny wraz z ilościowo-jakościowym bilansem ścieków uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 
  3. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie wynosił 36 miesięcy, od dnia kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji stanie się ostateczna.
  4. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy

  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa wodomierzy dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SPGK Sp. z o.o. na rok 2020 w rodzajach i ilościach jak poniżej:

  1. DN 15 – 1100 szt
  2. DN80/20 sprzężony – 2 szt

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Zaproszeniu do złożenia oferty.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

  2.    Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Wywóz osadów należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie poniższym harmonogramem: 

  •      I tura    marzec – kwiecień 2020 r.               - ok. 1500 Mg

  •      II  tura maj - czerwiec 2020 r.                      - ok. 1000 Mg

  •      III tura sierpień – wrzesień 2020 r.               - ok. 1000 Mg

  •      IV  tura październik 2020 r.                          - ok. 1000 Mg

  3.    Ilość osadów ściekowych do wywiezienia w okresie obowiązywania umowy:  ok. 4.500 Mg o stężeniu suchej masy około 17-25 %. Podana ilość osadów, a także wielkość poszczególnych tur w jakich osad będzie wywożony jest ilością szacunkową, a Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia tej ilości o nie więcej niż 20% w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

  Więcej
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) Studium wykonalności realizacji zadania pt. "Modernizacja źródła ciepła Kiczury, w tym EC w oparciu o technologię ORC",2) opracowanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami dla budowy ciepłowni oraz elektrociepłowni; 3) SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) wraz z integralnymi załącznikami (w szczególności: opis przedmiotu zamówienia zgodny z wymogami ustawy Pzp, projekt umowy) na potrzeby przetargu „zaprojektuj i wybuduj” dla ciepłowni i elektrociepłowni, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Termin realizacji: 50 dni od dnia podpisania umowy z podziałem na poszczególne etapy.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezwykopowego remontu odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Sanoku dla odcinków:
  ul. Kościuszki – kanał kamionkowy – dn 200 mm, l= 502 m;
  ul. 3-go Maja - kanał kamionkowy – dn 200 mm, l= 293 m;
  Do zakresu zamówienia należy także modernizacja studzienek zabudowanych na sieci, miejsc włączenia przyłączy oraz włączenia kanałów bocznych w studzienkach.
  Modernizacja kanałów będzie wykonywana za pomocą wykładziny z bezszwowego rękawa poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym i utwardzanego promieniami UV, studzienek – za pomocą chemii budowlanej a miejsca włączenia przyłączy – jeśli występują poza studzienkami kanalizacyjnymi za pomocą kształtki kapeluszowej.
  Zamówienie przewiduje wykonanie następujących robót:
  czyszczenie rurociągu;
  inspekcję TV przed naprawą;
  przygotowanie kanału do naprawy;
  naprawę bezwykopową rurociągu rękawem z włókna szklanego nasączonego żywicą utwardzaną promieniami UV;
  montaż kształtek kapeluszowych w miejscach włączenia przyłączy poza studniami kanalizacyjnymi;
  inspekcję TV powykonawczą.
  Do zakresu zamówienia należy także modernizacja studzienek zabudowanych na sieci, miejsc włączenia przyłączy oraz włączenia kanałów bocznych w studzienkach.
   
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w :
  1) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr  6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   
  3. Okres realizacji zamówienia:  do  30.09.2019 r.
   
  4. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót dla całości wykonanych prac stanowiących przedmiot zamówienia.
  Więcej
 • 1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII (PN-82/97001), typ 32.1 lub 32.2 (PN-82/97002) w ilości 13.000 Mg (z tolerancją ilościową +/- 20%) o następujących parametrach w stanie roboczym kreślonych w SIWZ.

  2.    Węgiel musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału.

  3.    Z uwagi na nieprzewidywalność warunków pogodowych Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wielkości dostawy miału w granicach +/- 20%. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie odszkodowawcze związane ze zmianą zamawianej ilości.

  4.    Dostawy będą realizowane w partiach zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ.

  5.    Koszty transportu ponosi Wykonawca. Miejscem spełnienia świadczenia jest plac składowy Zakładu Ciepłowniczego przy ulicy Kiczury 10 w Sanoku.

  6.    Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj” na co składa się: 
  a) W ramach  zadania „zaprojektuj” – opracowanie dokumentacji projektowej  i uzyskanie  decyzji pozwolenia na  budowę dla następującego zakresu inwestycji:
  - budowę odcinka sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku,
  - budowę przyłącza do budynku przy ul. Zamkowej 11 w Sanoku.
  Kompletna dokumentacja projektowa powinna składać się z:
  1) projektu budowlanego,
  2) projektu wykonawczego,
  3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budwolanych;
  b) W ramach zadania „wybuduj” – wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie  opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej i decyzji pozwolenia na budowę dla następującego zakresu inwestycji:
  - budowę odcinka sieci cieplnej przy ul. Zamkowej w Sanoku,
  - budowę przyłącza do budynku przy ul. Zamkowej 11 w Sanoku.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 oraz Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.
  3. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich czynności związanych z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych. 
  4. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót.
  5. Okres realizacji zamówienia: 
  - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami: do 28.06.2019 r.,
  - wykonanie robót budowlanych: do 30.09.2019 r.
  6. Inne wymagania:
  1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy: koszty wygrodzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego oraz tymczasowych dróg, dojść i dojazdów (jeśli są niezbędne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót),  koszty zapewnienia niezbędnych mediów (energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę), koszty unieszkodliwiania odpadów, w tym asfaltu, zagospodarowania nadmiaru ziemi itp.
  2) Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu  bezusterkowego odbioru końcowego.
  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy

  1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa wodomierzy dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SPGK Sp. z o.o. na rok 2019 w rodzajach i ilościach jak poniżej:

  1. DN 15 – 1920 szt
  2. DN 20 (Q3=4m3/h) – 30 szt
  3. DN80/20 sprzężony – 3 szt
  4. DN100/20 sprzężony – 1 szt

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod drogą powiatową o numerze 2235R - ul. Traugutta w Sanoku.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, w skład którego wchodzą również poniższe dokumenty:
  A. projekt budowlano – wykonawczy,
  B. przedmiar robót,
  C. zestawienie materiałów,
  D. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujacy u Zamawiajacego.
  3. Wykonawca wykona roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej wykorzystując materiały posiadane przez Zamawiającego. Zostaną one przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym. Ewentualne braki materiałów należy zweryfikować na etapie postępowania i uwzględnić w cenie ofertowej.
  4. Wykonawca uwzgledni w ofercie wszystkie pozostałe roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia (w tym unieszkodliwienie odpadów), a nie zawarte w przedmiarze robót.
  5. Zamawiający przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich czynności związanych z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych. 
  6. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót.
  7. Okres realizacji zamówienia: do 30.08.2019 r.
  8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  10. Inne wymagania:
        1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy: koszty wygrodzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego oraz tymczasowych dróg, dojść i dojazdów (jeśli są niezbędne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót),  koszty zapewnienia niezbędnych                mediów (energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę), koszty unieszkodliwiania odpadów, w tym asfaltu, zagospodarowania nadmiaru ziemi itp.
        2) Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu  bezusterkowego odbioru końcowego.
  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozbudowy części osadowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy  wraz z ilościowo-jakościowym bilansem osadów uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok oraz rozbudowy ciągu technologicznego oczyszczania ścieków o proces deamonifikacji wód nadosadowych i filtratów. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 
   
  2. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. Wywóz osadów należy zaplanować i przeprowadzić zgodnie poniższym harmonogramem:  
  I tura marzec – kwiecień 2019 r.  - ok. 1300 Mg
  II  tura maj - czerwiec 2019 r. - ok. 1200 Mg 
  III tura sierpień – wrzesień 2019 r. - ok. 1000  Mg
  IV  tura październik 2019 r. - ok. 1000 Mg 
   
  3. Ilość osadów ściekowych do wywiezienia w okresie obowiązywania umowy: 4.500 Mg o uwodnieniu około 76%. Podana ilość osadów, a także wielkość poszczególnych tur w jakich osad będzie wywożony jest ilością szacunkową, a Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia tej ilości o nie więcej niż 25% w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu. 
   
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  1) dokumentacja projektowa;

  2) przedmiary robót;

  3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  4) dokumentacja geotechniczna;

  5) wyjaśnienia do dokumentacji.

  3. Dokumentacja dostępna jest do pobrania pod adresem:

  https://drive.google.com/drive/folders/1x7cwBSN2JIENjz7d5xuyp91R69j3mBp8?usp=sharing

  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  5. Okres realizacji zamówienia:  do  31.05.2019 r.

  6. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

  7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia „Opracowanie dokumentacji renowacji kolektorów dopływowych do oczyszczalni ścieków w Trepczy” jest zaprojektowanie renowacji grawitacyjnych kolektorów kanalizacji sanitarnej.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do wykonania renowacji kolektorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie        okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  3. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz hydroforni strefowej na terenie miasta Sanoka. Na zadanie składa się:

  a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej terenu przy ul. Kalinowej, Dworskiej i Śląskiej w Sanoku;

  b) Budowa sieci wodociągowej oraz hydroforni strefowej w ulicy Spacerowej, Malowniczej, Olchowieckiej i Turystycznej, dzielnica Olchowce w Sanoku – ETAP I.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  1) dokumentacja projektowa;

  2) przedmiary robót;

  3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  3. Dokumentacja dostępna jest do pobrania pod adresem:

  https://drive.google.com/drive/folders/1oy4QAVuwlOqYZT68goQ6hyOhyS9esMbb

  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  5. Okres realizacji zamówienia:  do  31.05.2019 r.

  6. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy.

  7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku wraz z hydrofornią lokalną, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik  nr  8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  1) dokumentacja projektowa;

  2)przedmiary robót; 

  3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  4)dokumentacja geotechniczna.

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  4. Okres realizacji zamówienia:

  1. Etap I – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zasilania elektrycznego wraz z wykonaniem próby i badania wykonanych robót – do  31.12.2018 r.
  2. Etap II - roboty w zakresie zagospodarowania terenu i odtworzenia nawierzchni utwardzonej (sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) – do  31.05.2019 r

  5. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie zgodny z ofertą przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

  6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE Z DNIA 10.07.2018 R. SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA POD ADRESEM:

  https://drive.google.com/open?id=1P182SgWSXpLCGz_tWsfQ4MhxVAr0ZxIy

   

   

  Więcej
 • Przetarg - dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup sprężonego gazu ziemnego CNG dla potrzeb taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przez okres około 8 lat w latach 2021-2029 za pomocą infrastruktury umożliwiającej tankowanie w/w taboru.

  2. Przedmiot zamówienia dotyczy: dostawy paliwa sprężonego gazu ziemnego CNG, za pomocą infrastruktury (Stacji tankowania) na terenie bazy Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. położonej przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku w zakresie umożliwiającym napełnianie paliwem zbiorników w autobusach przez cały okres obowiązywania Umowy. Urządzenia stacji, jako urządzenia przenośne, będą stanowić własność Wykonawcy, użytkowaną przez niego w celu realizacji Umowy dostawy paliwa metanowego. Wszystkie koszty Wykonawcy, dotyczące wybudowania i utrzymania stacji, będą zawarte w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa metanowego. Paliwo metanowe, stanowiące przedmiot zamówienia, będzie dostarczane na podstawie Umowy przez okres około 8 lat, do momentu osiągnięcia całkowitej wielkości dostaw nie przekraczającej 3 000 000 Nm3.

  3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie ul. Traugutta pomiędzy budynkami ul. Traugutta 21 i Krasińskiego 21 w Sanoku.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji w skład którego wchodzą również poniższe dokumenty:

  1. projekt budowlano – wykonawczy,
  2. przedmiar robót
  3. zestawienie materiałów
  4. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujacy u Zamawiajacego.

  3. Wykonawca wykona roboty budowlane związane z przebudową sieci cieplnej wykorzystując materiały posiadane i przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym przez Zamawaiającego. Ewentualne braki materiałów należy zweryfikować na etapie postępowania i uwzględnić w cenie ofertowej.

  4. Wykonawca uwzględni w ofercie wszystkie pozostałe roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia (w tym unieszkodliwienie odpadów), a nie zawarte w przedmiarze robót.

  5. Zamawiający przejmuje na siebie obowiązek dokonania wszelkich czynności związanych z prawomocnym zgłoszeniem robót budowlanych.

  6. Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia robót.

  7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  9. Inne wymagania:

  1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy: koszty wygrodzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego oraz tymczasowych dróg, dojść i dojazdów (jeśli są niezbędne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót),  koszty zapewnienia niezbędnych mediów (energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę), koszty unieszkodliwiania odpadów, w tym asfaltu, zagospodarowania nadmiaru ziemi itp.

  2) Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 3 lata gwarancji.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie magistrali wodociągowej SUW Trepcza - Sanok Dąbrówka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 

  Więcej

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.