Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

 • Przetarg-dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów preizolowanych przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych. 

  Więcej
 • Przetarg-dostawa materiałów preizolowanych

  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów preizolowanych przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych. 

  Więcej
 • Przetarg - dostawa ładowarki kołowej

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej wraz z usługą 24 miesięcznego (lub 2000mtg – co wystąpi pierwsze) autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oraz przeglądami okresowymi do 4000mtg. Ładowarka służyć będzie m.in. do zwałowania miału węgla kamiennego oraz przeładunku żużla kotłowego.

  Więcej
 • Przetarg - wykonanie dokumentacji projektowej

  Przedmiotem postępowania są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie magistrali wodociągowej Sanok-Zagórz oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.

  Więcej
 • Postępowanie dwustopniowe - dostawa miału węglowego

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII ( PN-82/97001), typ 32.1 lub 32.2 ( PN-82/97002) w ilości 13.000 Mg (z tolerancją ilościową +/- 20%)

  Więcej
 • Przetarg - komunalne osady ściekowe

  Przedmiotem zamówienia jest transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, dzielnica Wójtostwo w Sanoku. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest zlikwidowanie występowania niedrożności funkcjonującego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ks 500mm, ks 300 mm, ks 200mm odprowadzającego ścieki bytowe między innymi z budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Jana Pawła II 53, 53a.

  Więcej
 • Przetarg - remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR 10-011

  Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10-011 – Nr 3 w Kotłowni Centralnej przy ulicy Kiczury 10 W Sanoku. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest naprawa uszkodzeń eksploatacyjnych orurowania kotła.

  Więcej
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem są usługi związane z opracowaniem dokumentacji dla zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci ciepłowniczych. 

  Więcej
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przy ulicach: Witosa, Młynarskiej i Białogórskiej. 

  Więcej
 • Projekt budowlany – wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej z odcinkami przyłączy wodociągowych w pasie drogowym ulicy Traugutta, dzielnica Wójtostwo w Sanoku.

  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do wykonania przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej z odcinkami przyłączy wodociągowych w pasie drogowym ulicy Traugutta, dzielnica Wójtostwo w Sanoku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych – wykonawczych dla zadań inwestycyjnych:

  1) Zadanie 1 –   budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, dzielnica Wójtostwo w Sanoku.

  2) Zadanie 2 –   budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, dzielnica Wójtostwo w Sanoku.

  3) Zadanie 3 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiego i Traugutta, dzielnica Wójtostwo w Sanoku.

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z podwójną kabiną pasażerską oraz zabudową typu skrzynia. 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu ciężarowego wraz z zabudową (samochód asenizacyjny),  służącego do wywozu nieczystości ciekłych (fekaliów, ścieków) bezpośrednio z szamb bezodpływowych do punktów zlewnych. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz.U.  2002 nr 193 poz. 1617/.

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów zagospodarowania terenu – wykonawczych dla zadań inwestycyjnych:

  1) Zadanie 1 –   Sieć wodociągowa rozdzielcza z odcinkami przyłączy – ulica Grunwaldzka w Sanoku.

  2) Zadanie 2 –   Sieć wodociągowa rozdzielcza, sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej z przepompowniami – teren byłej fabryki autobusów „Autosan”.

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego sortyment MII
  (wg PN-G-97001), typ 32.1 lub 32.2 (wg PN-G-97002) w ilości 12.000 Mg (z tolerancją ilościową +/- 20%)

  Więcej
 • Przetarg - komunalne osady ściekowe

  Przedmiotem zamówienia jest transport i gospodarowanie ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie 19 08 05 powstającymi w Oczyszczalni Ścieków w Trepczy, ul. Sanocka 46, 38-500 Sanok poprzez odzysk albo unieszkodliwianie na terenie Województwa Podkarpackiego lub innego w przypadku gdy odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

   
  Więcej

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka przeznaczonego do wywozu sypkich materiałów drogowych.