Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na opracowaniu koncepcji Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku oraz placu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 59 ( baza SPGK Sp. z o.o.)

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na opracowaniu koncepcji Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku oraz placu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 59 ( baza SPGK Sp. z o.o.)

1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku oraz placu  Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 59 ( baza SPGK Sp. z o.o.).
2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
4. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami Zamawiającego.
5. Dokumentacja powinna uwzględniać wszelkie zmiany przepisów i norm, które będą obowiązywać po dniu 01.01.2021 r. Dotyczy to w szczególności Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296). 
6. Wykonawca podczas przygotowywania koncepcji będzie zobligowany do stałej współpracy z Zamawiającym, przede wszystkim konsultować z Zamawiającym wszelkie wątpliwe kwestie i propozycje rozwiązań, w celu dokonywania bieżących zmian i uzyskania najlepszej możliwej wersji przygotowywanej koncepcji, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego.
7. Dokumentacja powinna spełniać wymagania oraz normy obowiązujące w zakresie objętym opracowaniem.
8. Dokumentacja ma być przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonanie projektu na roboty budowlane.
9. Dokumentacja nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą „lub równoważne” lub inne równoważne wyrazy.
10. Dokumentacja powinna opisywać zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne.
11. W dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały, urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku.
12. Dokumentacja będzie uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Data wytworzenia: 2020-12-17 11:42 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-12-17 11:42 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-05 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz