Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 01

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 01

1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 01 w ilościach jak poniżej: 
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 ilość: 130 Mg
A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości 130 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
 
B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
2) Odpady o kodzie 20 03 01 będą odbierane przez Wykonawcę od Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazani odpadów przez Zamawiającego – kontener KP 7.
3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2021 r. ilość odpadów, wynosi około 130 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego przy czym ilość odpadów nie będzie mniejsza niż 70 Mg. Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, ze odpady będą odbierane codziennie od poniedziałku do piątku między godz. 14.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpady będą transportowane na koszt Wykonawcy.
5) Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia kontenera KP 7 w ilości 1 szt, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, codziennie w dniu dokonania odbioru odpadów, jednak nie później niż do godz. 7:30 dnia następnego. Zamawiający zaleca posiadanie 2 szt kontenerów KP 7 w celu „wymiany” zapełnionego kontenera na pusty podczas codziennego odbioru. 
6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
7) Odpady przekazywane do zagospodarowania będą odbierane i transportowane przez Wykonawcę na jego koszt. Załadunek odpadów leży po stronie Wykonawcy.
8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego przechodzi na Wykonawcę. Przekazanie oraz wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia następuje z chwilą ich załadunku na środek transportu Wykonawcy.
 
C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 
2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 
3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); 
3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.); 
3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru, transportu  i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 01  były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów i kierowców sprzętu związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów. 
5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
6. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.

Data wytworzenia: 2020-12-08 14:12 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-12-08 14:12 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-17 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz