Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11

1.    Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11 w ilości 70 Mg.

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 01 11 – w ilości 70 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
  2. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  • Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia - rozdział II Zaproszenia do złożenia oferty.
  1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  • Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

​2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 

3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);

3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.


Data wytworzenia: 2020-03-30 14:23 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-03-30 14:23 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-15 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz