Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 02, 17 06 04

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 02, 17 06 04

1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 02, 17 06 04,  w podziale na 2 zadania (części) w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
 
1) Zadanie 1 (Część I)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 02 ilość: 30 Mg
A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do produkcji paliwa alternatywnego sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych w ilości 30 Mg wytworzonych w GPZOS w Sanoku, przy czym odpady te mogą zostać poddane wyłącznie procesowi R12 zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Skład odpadów stanowią przede wszystkim odpady tworzyw sztucznych – m. in. PE, PP, PET, PS. Odpady są sprasowane na prasie w formie kostek o wymiarach 80 x 120 x 120 cm związanych stale drutem o grubości 3,2 mm. 
 
B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
2) Odpady o kodzie 15 01 02 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – w formie sprasowanej. Średnia waga jednej kostki wynosi około 270 - 300 kg.
3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2021 r. ilość odpadów, wynosi około 30 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 10 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga”. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
 
C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 
 
2) Zadanie 2 (Część II)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 06 04 ilość: 30 Mg
A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 w ilości 30 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
 
B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
2) Odpady o kodzie 17 06 04 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – luzem.
3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2021 r. ilość odpadów, wynosi około 30 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 12 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu hakowiec wraz z kontenerem o pojemności 35 m3. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
 
C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 
2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości dla poszczególnych zadań są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia (w zależności od zadania) i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 
3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); 
3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.); 
3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach: 15 01 02 oraz 17 06 04  były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z zagospodarowaniem odpadów. 
5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
6. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno lub wszystkie zadania.

Data wytworzenia: 2020-11-02 10:18 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-11-02 10:18 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-27 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz