Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług telefonicznych dla telefonii stacjonarnej opartej o technologię Voice over Internet Protocol (VoIP) z funkcjonalnością centrali wirtualnej (VPBX) oraz usług transmisji danych do Internetu

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług telefonicznych dla telefonii stacjonarnej opartej o technologię Voice over Internet Protocol (VoIP) z funkcjonalnością centrali wirtualnej (VPBX) oraz usług transmisji danych do Internetu

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: 
1) Część 1 - Świadczenie usług telefonicznych dla telefonii stacjonarnej opartej o technologię Voice over Internet Protocol (VoIP) z funkcjonalnością centrali wirtualnej (VPBX),
2) Cześć 2 – Świadczenie usług transmisji danych do Internetu.
 
2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia dla poszczególnych zadań został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zaproszenia.
3. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
4.  Okres wykonania zamówienia dla części 1 i 2: 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Jeżeli w jakiejkolwiek części Zaproszenia do złożenia oferty lub jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

Data wytworzenia: 2021-05-21 10:30 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2021-05-21 10:30 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz