Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku kotłowni Zakładu Ciepłowniczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku kotłowni Zakładu Ciepłowniczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, wykonawczego, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przebudowy budynku kotłowni, polegającej na:
1.1. wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego, wykonawczego, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przebudowy budynku kotłowni, polegającej na:
1.1.1. przebudowie elewacji podłużnych (wschodniej i zachodniej) oraz dostosowania przegród budowlanych (budynków zasadniczego i pomocniczego) do wymogów bezpieczeństwa pożarowego określonych "Ekspertyzą techniczną w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego..." i wydanych na jej podstawie postanowień (dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego) oraz wymogów aktualnych na dzień uzyskania pozwolenia na budowę warunków izolacyjności cieplnej przegród;
1.1.2. wyposażeniu części obiektu głównego w instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru w części czterokondygnacyjnej z centralą umieszczoną na piętrze budynku w pomieszczeniu z całodobową obsługą;
1.1.3. wyposażeniu obiektu w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
1.2. uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień oraz pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę,
1.3. pełnienie Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o ww. Dokumentację, na zasadach i warunkach określonych w Umowie i prawie powszechnie obowiązującym.
2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty.
3. Termin wykonania zamówienia: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej  do 31.01.2021 r.,
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę (oraz innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień oraz pozwoleń) do 30.04.2021 r.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej według projektu umowy stanowiącego załącznik nr2 do zaproszenia do złożenia oferty i uzyskania dla nich pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane. 
5. Dokumentacja ma być przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i wykonana zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
6. Dokumentacja w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 ust. 3 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
7. Dokumentacja będzie uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
8. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie wynosił 36 miesięcy, od dnia dokonania zgłoszenia budowy lub od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji stanie się ostateczna. Szczegółowe wymagania zostały określone w Projekcie Umowy.

Data wytworzenia: 2020-09-29 14:35 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2020-09-29 14:35 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-30 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz