Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa kruszyw budowlanych

Zakończone postępowania:


 

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa kruszyw budowlanych

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa kruszyw budowlanych w podziale na 4 części w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
 
1) Część 1 Pospółka 0-63 mm ilość 880 m3 
dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do końca sierpnia – 400 m3, a następnie dwa zamówienia po 240 m3 w okresie wrzesień- 15 październik 2021 r.
2) Część 2 Żwirek płukany 8-16 mm ilość 300 ton 
Dostawy do realizowania transportem Wykonawcy w okresie 14 dni od dnia podpisania umowy;
3) Część 3 Grys kamienny 2-8 mm ilość 110 ton
dostawy realizowane transportem Wykonawcy do końca sierpnia 2021 r.
4)    Część 4 Tłuczeń sortowany 31,5 – 63,00 mm ilość 880 ton
dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do końca sierpnia – 400 ton, a następnie dwa zamówienia po 240 ton w okresie wrzesień- 15 październik 2021 r.
 
2. Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:
1) Pospółka 0-63 mm min. PN-EN 13242:2013-08E
2) Żwirek płukany 8-16 mm min. PN-EN 13242+A1:2010
3) Grys kamienny 2-8 mm min. PN-EN 13242:2013-08E
4) Tłuczeń sortowany 31,5-63 mm min. PN-EN 13242+A1:2010
 
3. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Formularzach cenowych dla poszczególnych zadań (złącznik 1A – 1D).
4. Dostawa kruszyw będzie realizowana w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00.
5. Potwierdzenie ilości dostarczonych materiałów nastąpi po uprzednim zważeniu na wadze samochodowej zlokalizowanej w miejscu dostawy tj. ul Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
6. Wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentu stwierdzającego jakość dostarczonych materiałów z Polskimi Normami oraz zgodnie z przedstawioną ofertą. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia. Wykonawca  ma obowiązek posiadać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczony materiał odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania. 

Data wytworzenia: 2021-07-30 12:03 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2021-07-30 12:03 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-31 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz