Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

 • 1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

  2.    Termin realizacji zamówienia:  do 29.03.2019 r.   

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia jest:
   
  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego,
  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
   
  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla następujących zadań:
  Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Kościuszki 12
  Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Mickiewicza 21 -  PWSZ - Centrum Symulacji Medycznej – budynek G
  Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Rynek 5
  Zadanie 4: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Rynek 12
   
  2.   Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.
   
  3.   Okres realizacji zamówienia: do 01 lutego 2019 r.
   
  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne zadania). 
  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1.    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku.

  2.    Szczegółowe zestawienie zamawianych asortymentów zostało zawarte w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  A. Projekt budowlano - wykonawczy,

  B. Przedmiar robót,

  C. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujący u Zamawiającego.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1.  Przedmiotem zamówienia jest remont kanalizacji i posadzki - przy użyciu materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy - w pomieszczeniu odżużlania kotłowni Zakładu Ciepłowniczego SPGK
  Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w  Sanoku, w tym:

  - likwidacja istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej w pomieszczeniu odżużlania wraz z odprowadzeniem ścieków na zewnątrz do osadnika

  - frezowanie istniejących posadzek,

  - mycie oraz gruntowanie powierzchni,

  - konserwacja konstrukcji stalowych zakotwionych w podłodze (oczyszczenie i malowanie)

  - wykonanie wylewki zbrojonej zbrojeniem rozproszonym,

  - wykonanie nowej posadzki wraz z dylatacjami oraz zabezpieczeniem masą,

  - utwardzenie posadzki posypką,

  - wykonanie cokołów poprzez malowanie farbą epoksydową.

   2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachów jak poniżej:

      1. Zadanie 1 – Budynek Administracyjny nr A  

      2. Zadanie 2 – magazyn przy budynku Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej

  Położonych na terenie bazy SPGK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Microbus.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca:

  1) opracowania dokumentacji aplikacyjnej zawierającej wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, niezbędnej do uzyskania dofinansowania, wraz z nanoszeniem wszelkich zmian i poprawek w dokumentach na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie oraz stałego doradztwa na etapie aplikacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020), Oś priorytetowa  III – Czysta energia, Działanie 3.3 – Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych dla zadania pod nazwa: Przebudowa sieci cieplnych na osiedlach Wójtostwo i Błonie w Sanoku

  2) udzielania Zamawiającemu pomocy merytorycznej w procedurze oceny i notyfikacji wniosku w Komisji Europejskiej, aż do zawarcia umowy o dofinansowanie.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Microbus.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego, 

  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

  do realizacji budowy przyłącza c.o. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania:

  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego,

  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

  do realizacji wymiennikowego węzła cieplnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla:

  Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy węzła cieplnego c.o. w budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

   

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy elewacji wschodniej i zachodniej budynku kotłowni przy ul. Kiczury w Sanoku.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego budynku biurowca, oraz opracowanie na postawie audytu energetycznego dokumentacji projektowo-kosztorysowej głębokiej termomodernizacji budynku biurowca Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie w siedzibie zamawiającego oraz obsługa kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania pracy jednostek sprzętowo transportowych. 

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem postępowania jest dostawa węzłów cieplnych wykonanych wg dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego. 

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem postępowania jest konserwacja trójnogu komina stalowego o wysokości 60 m na terenie Kotłowni Kiczury w Sanoku  przy ul. Kiczury 10

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem postępowania jest wykonanie konserwacji dachów budynków wymiennikowni. 

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty - minikoparka gąsienicowa

  Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2015 lub 2016) minikoparki gąsienicowej posiadającej możliwość obrotu nadwozia o 360°.

  Pisemne oferty należy złożyć nie później niż do 12.02.2016 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Sanockiego Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

  Więcej