Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

 • Zaproszenie do złożenia oferty - kontrola biletów

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywane usługi kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ilości minimum 620 sztuk na miesiąc oraz prowadzenie windykacji. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w Regulaminie  kontroli biletowej w autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Sanoku - załączniku nr 3 i oraz w Projekcie umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Okres wykonania zamówienia: Od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wylotem do rzeki San ścieków z kanału przelewowego kanalizacji, zlokalizowanego przed Oczyszczalnią Ścieków w Trepczy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji – pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy. 
  5. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
  6. Termin wykonania zamówienia: 
      1) Opracowanie operatu wodnoprawnego do 30.10.2019 r.,
      2) Uzyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego do 31.01.2020 r.
  7. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, który składa ofertę.
  Więcej
 • 1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Teczniczną stanowiącą załącznik nr 2 do Zaproszenia.

  2.    Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Kiczury 10.

  3.    Termin realizacji zamówienia: do 30.08.2019 r.   

  Więcej
 • 1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

  2.    Termin realizacji zamówienia:  do 29.03.2019 r.   

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia jest:
   
  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego,
  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
   
  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla następujących zadań:
  Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Kościuszki 12
  Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Mickiewicza 21 -  PWSZ - Centrum Symulacji Medycznej – budynek G
  Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Rynek 5
  Zadanie 4: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Rynek 12
   
  2.   Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.
   
  3.   Okres realizacji zamówienia: do 01 lutego 2019 r.
   
  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne zadania). 
  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1.    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku.

  2.    Szczegółowe zestawienie zamawianych asortymentów zostało zawarte w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  A. Projekt budowlano - wykonawczy,

  B. Przedmiar robót,

  C. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujący u Zamawiającego.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1.  Przedmiotem zamówienia jest remont kanalizacji i posadzki - przy użyciu materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy - w pomieszczeniu odżużlania kotłowni Zakładu Ciepłowniczego SPGK
  Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w  Sanoku, w tym:

  - likwidacja istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej w pomieszczeniu odżużlania wraz z odprowadzeniem ścieków na zewnątrz do osadnika

  - frezowanie istniejących posadzek,

  - mycie oraz gruntowanie powierzchni,

  - konserwacja konstrukcji stalowych zakotwionych w podłodze (oczyszczenie i malowanie)

  - wykonanie wylewki zbrojonej zbrojeniem rozproszonym,

  - wykonanie nowej posadzki wraz z dylatacjami oraz zabezpieczeniem masą,

  - utwardzenie posadzki posypką,

  - wykonanie cokołów poprzez malowanie farbą epoksydową.

   2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachów jak poniżej:

      1. Zadanie 1 – Budynek Administracyjny nr A  

      2. Zadanie 2 – magazyn przy budynku Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej

  Położonych na terenie bazy SPGK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Microbus.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca:

  1) opracowania dokumentacji aplikacyjnej zawierającej wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, niezbędnej do uzyskania dofinansowania, wraz z nanoszeniem wszelkich zmian i poprawek w dokumentach na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie oraz stałego doradztwa na etapie aplikacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020), Oś priorytetowa  III – Czysta energia, Działanie 3.3 – Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych dla zadania pod nazwa: Przebudowa sieci cieplnych na osiedlach Wójtostwo i Błonie w Sanoku

  2) udzielania Zamawiającemu pomocy merytorycznej w procedurze oceny i notyfikacji wniosku w Komisji Europejskiej, aż do zawarcia umowy o dofinansowanie.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Microbus.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego, 

  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

  do realizacji budowy przyłącza c.o. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania:

  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest:

  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego,

  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

  do realizacji wymiennikowego węzła cieplnego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla:

  Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy węzła cieplnego c.o. w budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

   

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy elewacji wschodniej i zachodniej budynku kotłowni przy ul. Kiczury w Sanoku.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego budynku biurowca, oraz opracowanie na postawie audytu energetycznego dokumentacji projektowo-kosztorysowej głębokiej termomodernizacji budynku biurowca Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie w siedzibie zamawiającego oraz obsługa kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania pracy jednostek sprzętowo transportowych. 

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem postępowania jest dostawa węzłów cieplnych wykonanych wg dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego. 

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem postępowania jest konserwacja trójnogu komina stalowego o wysokości 60 m na terenie Kotłowni Kiczury w Sanoku  przy ul. Kiczury 10

  Więcej