Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakończone postępowania

Zakończone postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie systemu nawęglania – wiaty stalowej nad zsypnicą w Zakładzie Ciepłowniczym SPGK Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w  Sanoku zgodnie z projektem remontu, z wykorzystaniem materiałów i urządzeń własnych.
  2. Zakres robót, z uwzględnieniem kolejności ich wykonywania:
  a) Roboty rozbiórkowe:
  demontaż istniejącej wiaty stalowej,
  rozbiórka istniejących stóp fundamentowych,
  b) Wykonanie wiaty stalowej:
  wykonanie stóp fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilgociową,
  wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż konstrukcji wiaty,
  montaż pokrycia dachu z blachy trapezowej,
  montaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,
  odtworzenie utwardzenia terenu.
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa „Projekt remontu systemu nawęglania - wiata stalowa nad zsypnicą – grudzień 2018 r., Biuro projektowe: WIK K. Wróbel i W. Kubiszyn 35 - 083 Rzeszów ul. Saletyńska 7” (załącznik nr 4 do Zaproszenia)
  4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 10-letniej gwarancji na oferowane roboty budowlane i użyte materiały.
  5. Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
  6. Okres wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
  Więcej
 • 1.    Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11 w ilości 70 Mg.

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 01 11 – w ilości 70 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
  2. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  • Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia - rozdział II Zaproszenia do złożenia oferty.
  1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  • Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

  ​2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 

  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);

  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.

  Więcej
  1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt budowlany i wykonawczy budowy systemu kanalizacji ciśnieniowej na terenie Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku ul. Królowej Bony 4 dzielnica Śródmieście”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów do wykonania systemu kanalizacji ciśnieniowej w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4 na terenie Centrum rehabilitacji i Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 r.
  4. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie wynosił 36 miesięcy, od dnia dokonania zgłoszenia budowy lub od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji stanie się ostateczna. Szczegółowe wymagania zostały określone w Projekcie Umowy.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku.
  2. Szczegółowe zestawienie rodzaju i ilości zamawianego asortymentu zostało zawarte w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 
  3. Zamawiający odbierze własnym transportem zamówione środki i artykuły w terminie 3 dni od złożenia telefonicznego lub mailowego zlecenia jeżeli miejsce odbioru będzie zlokalizowane nie dalej niż 7 km od siedziby Zamawiającego. W innym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia środków własnym transportem w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego telefonicznego lub mailowego zlecenia. 
  4. W przypadku dostaw po stronie Wykonawcy zaoferowana cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie bazy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok z zastrzeżeniem ust. 3.
  5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia min. 2 miesięcznej gwarancji na oferowane towary.
  6. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości o nie więcej niż 20% w zależności od potrzeb, z gwarancją stałej ceny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze  z tego tytułu.
  7. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.
  8.  Okres wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03 w ilości jak poniżej: 
   
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 ilość: 120 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 16 01 03 – zużyte opony w ilości 108 Mg oraz pozostałe odpady gumowe m. in.: dętki, opony od rowerów i motorów, które Zamawiający wysegreguje i dostarczy w workach typu „big -bag” w ilości 12 Mg - w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, natomiast 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 16 01 03 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2020 r. ilość odpadów, wynosi około 120 Mg (rodzaj i ilości odpadów wskazanych w punkcie A) w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 70 Mg (zużyte opony - nie mniej niż 65 Mg oraz pozostałe odpady gumowe nie mniej niż 5 Mg). Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
   
  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 
  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);
  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); 
  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.); 
  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 10, 20 01 28,  w podziale na 2 zadania (części) w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Zadanie 1 (Część I)
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10  ilość: 4 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 15 01 10 –Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) w ilości 4 Mg dostarczonych do  GPZOS w Sanoku. 
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 15 01 10 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie.  Średnia waga jednego kartonu  wynosi około 80-100 kg. 
  3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2020 r. ilość odpadów, wynosi około 4 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 1,5 Mg. Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
   
  2) Zadanie 2 (Część II)
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 ilość: 10 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 w ilości 10 Mg dostarczonych do  GPZOS w Sanoku. 
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 28 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie. Średnia waga jednej kostki wynosi około 250 - 300 kg.
  3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2020 r. ilość odpadów, wynosi około 10 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 3 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami do 3,5 Mg. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
   
  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia (w zależności od zadania) i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 
  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);
  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); 
  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.); 
  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno lub wszystkie zadania.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 16 01 03 w ilości jak poniżej: 
   
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 ilość: 120 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 16 01 03 – zużyte opony w ilości 120 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. Zamawiający informuje, że w w/w ilości ujęte są m. in.: dętki, opony od rowerów i motorów, które Zamawiający wysegreguje i dostarczy w workach typu „big -bag”.   
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 16 01 03 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2020 r. ilość odpadów, wynosi około 120 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 70 Mg. Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
   
  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 
  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);
  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); 
  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.); 
  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 10*, 20 01 28, 20 01 32  w podziale na 3 zadania (części) w rodzajach i ilościach jak poniżej: 
   
  1) Zadanie 1 (Część I)
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10*  ilość: 4 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 15 01 10* –Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) w ilości 4 Mg dostarczonych do  GPZOS w Sanoku. 
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 15 01 10* będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie.  Średnia waga jednego kartonu  wynosi około 80-100 kg. 
  3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2020 r. ilość odpadów, wynosi około 4 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 1,5 Mg. Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
   
  2) Zadanie 2 (Część II)
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 ilość: 10 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w instalacji do termicznego unieszkodliwiania - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 w ilości 10 Mg dostarczonych do  GPZOS w Sanoku. 
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 28 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie. Średnia waga jednej kostki wynosi około 250 - 300 kg.
  3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2020 r. ilość odpadów, wynosi około 10 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 3 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami do 3,5 Mg. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
   
  3) Zadanie 3 (Część III)
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32  ilość: 5 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów instalacji do termicznego unieszkodliwiania sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodem 20 01 32 -Leki inne niż wymienione w 20 01 31 w ilości 5 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 20 01 32 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma dostarczenia odpadów przez Zamawiającego – spakowana w kartonie.
  3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2020 r. ilość odpadów, wynosi około 5 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 2 Mg.  Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodem do 3,5 Mg. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający. 
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego.
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
   
  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia (w zależności od zadania) i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 
  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);
  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); 
  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.); 
  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno lub wszystkie zadania.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 01 01 w ilości 400 Mg

  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 

  1. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);

  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.

  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale II Zaproszenia do złożenia oferty.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty - kontrola biletów

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywane usługi kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej taboru Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ilości minimum 620 sztuk na miesiąc oraz prowadzenie windykacji. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w Regulaminie  kontroli biletowej w autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Sanoku - załączniku nr 3 i oraz w Projekcie umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Okres wykonania zamówienia: Od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wylotem do rzeki San ścieków z kanału przelewowego kanalizacji, zlokalizowanego przed Oczyszczalnią Ścieków w Trepczy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji – pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy. 
  5. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
  6. Termin wykonania zamówienia: 
      1) Opracowanie operatu wodnoprawnego do 30.10.2019 r.,
      2) Uzyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego do 31.01.2020 r.
  7. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, który składa ofertę.
  Więcej
 • 1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Teczniczną stanowiącą załącznik nr 2 do Zaproszenia.

  2.    Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Kiczury 10.

  3.    Termin realizacji zamówienia: do 30.08.2019 r.   

  Więcej
 • 1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

  2.    Termin realizacji zamówienia:  do 29.03.2019 r.   

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia jest:
   
  1) Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego,
  2) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
   
  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla następujących zadań:
  Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Kościuszki 12
  Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Mickiewicza 21 -  PWSZ - Centrum Symulacji Medycznej – budynek G
  Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Rynek 5
  Zadanie 4: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza c.o. do budynku ul. Rynek 12
   
  2.   Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.
   
  3.   Okres realizacji zamówienia: do 01 lutego 2019 r.
   
  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne zadania). 
  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1.    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku.

  2.    Szczegółowe zestawienie zamawianych asortymentów zostało zawarte w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku ul. Traugutta 17 w Sanoku.

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do specyfikacji w skład którego wchodzą poniższe dokumenty:

  A. Projekt budowlano - wykonawczy,

  B. Przedmiar robót,

  C. Regulamin porządkowy prowadzenia robót obowiązujący u Zamawiającego.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1.  Przedmiotem zamówienia jest remont kanalizacji i posadzki - przy użyciu materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy - w pomieszczeniu odżużlania kotłowni Zakładu Ciepłowniczego SPGK
  Sp. z o. o. przy ul. Kiczury 10 w  Sanoku, w tym:

  - likwidacja istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji wewnętrznej w pomieszczeniu odżużlania wraz z odprowadzeniem ścieków na zewnątrz do osadnika

  - frezowanie istniejących posadzek,

  - mycie oraz gruntowanie powierzchni,

  - konserwacja konstrukcji stalowych zakotwionych w podłodze (oczyszczenie i malowanie)

  - wykonanie wylewki zbrojonej zbrojeniem rozproszonym,

  - wykonanie nowej posadzki wraz z dylatacjami oraz zabezpieczeniem masą,

  - utwardzenie posadzki posypką,

  - wykonanie cokołów poprzez malowanie farbą epoksydową.

   2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachów jak poniżej:

      1. Zadanie 1 – Budynek Administracyjny nr A  

      2. Zadanie 2 – magazyn przy budynku Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej

  Położonych na terenie bazy SPGK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Microbus.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca:

  1) opracowania dokumentacji aplikacyjnej zawierającej wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, niezbędnej do uzyskania dofinansowania, wraz z nanoszeniem wszelkich zmian i poprawek w dokumentach na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie oraz stałego doradztwa na etapie aplikacyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020), Oś priorytetowa  III – Czysta energia, Działanie 3.3 – Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych dla zadania pod nazwa: Przebudowa sieci cieplnych na osiedlach Wójtostwo i Błonie w Sanoku

  2) udzielania Zamawiającemu pomocy merytorycznej w procedurze oceny i notyfikacji wniosku w Komisji Europejskiej, aż do zawarcia umowy o dofinansowanie.

  Więcej