Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 15 01 06.

Zakończone postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 15 01 06.

1.    Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 15 01 06 w ilości  470 Mg.

2. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia został określony w rozdziale II SIWZ.

3.  Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów.

4. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

4.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);

4.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

4.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

4.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

4.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca odbierający i transportujący odpady, o których mowa w ust. 1 w przypadku braku własnej instalacji do przetwarzania odpadów, zobowiązany jest oddać ww. odpady do odpowiednio przystosowanej  instalacji służącej do przetworzenia danego typu odpadu w celu ich przetworzenia.

6. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach: 15 01 06 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z zagospodarowaniem odpadów. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.

8. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.

 

 


Data wytworzenia: 2020-04-28 13:52 Autor: Monika Serafin Data publikacji: 2020-04-28 13:52 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-09 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń