Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnie technicznie automatycznej myjni przejazdowej

Drukuj
1 2 3

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnej technicznie automatycznej myjni przejazdowej w istniejącym budynku warsztatu Zakładu Obsługi Technicznej nr E przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku:

  • wymiary pomieszczenia aktualnie użytkowanej myjni wynoszą: dł./szer./wys. 24m/5,8m/6,5m
  • automatyczna myjnia przejazdowa powinna umożliwiać mycie autobusów i samochodów ciężarowych.

2. Szczegółowe wymagania techniczne oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla 2 - 4 osób z zakresu obsługi myjni i urządzeń, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Szkolenie musi zostać potwierdzone protokołem przeprowadzenia szkolenia. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością zgodną z instrukcją użytkowania maszyny zgodnie z harmonogramem przekazanym wraz z dostawą przedmiotu Zamówienia. Koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi zużytymi w trakcie ich wykonywania wliczone są w cenę oferty. Dodatkowe zapisy związane z przeglądami okresowymi zawarte są w § 5 Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Transport myjni na miejsce montażu do Zamawiającego i rozładunek zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Termin oraz godzinę dostawy należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo wskazaną w punkcie I ust. 3 SIWZ.

6. Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 5 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.


Data wytworzenia: 2018-03-28 09:38 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2018-03-28 09:38 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-24 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz

Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń