Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnej technicznie automatycznej myjni portalowej przeznaczonej do mycia samochodów osobowych i busów  w istniejącym budynku warsztatu Zakładu Obsługi Technicznej nr E przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku: 
  - wymiary pomieszczenia w budynku warsztatu Zakładu Obsługi Technicznej wynoszą: dł./szer./wys. 24m/5,8m/6,5m
  - automatyczna myjnia portalowa powinna umożliwiać mycie autobusów i samochodów ciężarowych. 
  2. Szczegółowe wymagania techniczne oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
  3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla 2 - 4 osób z zakresu obsługi myjni i urządzeń, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Szkolenie musi zostać potwierdzone protokołem przeprowadzenia szkolenia.  
  4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością zgodną z instrukcją użytkowania maszyny zgodnie z harmonogramem przekazanym wraz z dostawą przedmiotu Zamówienia. Koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi zużytymi w trakcie ich wykonywania wliczone są w cenę oferty. 
  Dodatkowe zapisy związane z przeglądami okresowymi zawarte są w § 5 Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
  5. Transport myjni na miejsce montażu do Zamawiającego i rozładunek zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Termin oraz godzinę dostawy należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z przedstawicielem Zamawiającego wskazaną w punkcie I ust. 3 SIWZ.
  6. Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
  7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 5 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
  8. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
  Więcej
 • Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych

  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-98, benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego) w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r., na zasadach określonych w projekcie umowy.
  2. Szacunkowa wielkość zapotrzebowania w okresie obowiązywania umowy wynosi:
  1) - benzyna bezołowiowa Pb-98 -    90 m3
  2) - benzyna bezołowiowa Pb-95 - 750 m3
  3) - olej napędowy: - 1.680 m3
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tej części dostawy, której nie wykorzysta w okresie obowiązywania umowy – jednak nie więcej niż 30% ilości wskazanych w ust. 2. Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
  4. Wyżej wymienione paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w 
  1) Ustawie o systemie monitorowania i kontrowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U z 2018, poz.427 z późniejszymi zmianami);
  2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz.1680);
  3) Normach jakości: PN-EN 228+A1:2017-6 (dla benzyn bezołowiowych) oraz PN-EN 590+A1:2017-06 (dla oleju napędowego) lub równoważnych.
  5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień
  CPV Opis
  09132100-04 Benzyna bezołowiowa
  09134200-09 Paliwo Diesla 
  6. Wykonawca będzie dostarczał paliwa do Stacji Paliw zamawiającego, zlokalizowanej w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59 własnym staraniem i na własny koszt.
  7. Zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego zarówno na potrzeby własne  jak i do dalszej odsprzedaży. Zamawiający posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązującą do 31.12.2030 r.
  8. Szczegóły realizacji dostaw: 
  1) dostawa paliwa będąca przedmiotem umowy będzie realizowana w częściach odpowiadających bieżącemu zapotrzebowaniu Zamawiającego;
  2) wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia paliw w dniu następnym w stosunku do dnia złożenia zamówienia, w ilościach i asortymencie ściśle odpowiadających zamówieniu złożonemu przez Zamawiającego;
  3) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej dostawy potwierdzoną kopię aktualnego atestu jakości dostarczonego paliwa oraz dokument wydania paliwa z terminala paliw;
  4) Zamawiający wymaga aby dostawy paliw odbywały się przy wykorzystaniu autocystern wyposażonych w spust z licznikiem wydanego paliwa oraz urządzenie wykonujące wydruk zawierający co najmniej informacje o ilości wydanego paliwa i jego temperaturze;
  5) przyjęcia paliw odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach między 6:00 a 19:00.
  9. Zamawiający zastrzega prawo do pobrania próbek dostarczonego paliwa przy każdej z dostaw 
  i przekazania jej do zbadania w niezależnym laboratorium w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014 r., nr 147, poz. 1035). 
  10. Rozliczenie ilości dostarczonych paliw następować będzie zgodnie z normą PN-ISO 91-1:1999 tj. w temperaturze referencyjnej +15°C przy wykorzystaniu zalegalizowanego licznika autocysterny. 
  11. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej do dnia 30.09.2019 r. uzyskać wpis do wykazu  o którym mowa w art.105c ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2018 poz. 2174 z późniejszymi zmianami - zwana dalej ustawą) prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych a wysokość wpłaconej przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art.105b odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w poz.10 załącznika nr 13 do ustawy jednak nie mniej niż 1.000.000 zł. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić by przez cały okres realizacji umowy Wykonawca był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust.1 ustawy.
  Więcej
 • Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych

  Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż środka trwałego w postaci samochodu ciężarowego Citroen Berlingo 1.9

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach 17 09 04, 17 06 04, 20 01 11, 16 01 03 w podziale na 4 zadania w rodzajach i ilościach podanych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości dla poszczególnych zadań są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia (w zależności od zadania) i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów.

  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.);

  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.);

  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.);

  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.

  4. Wykonawca odbierający i transportujący odpady, o których mowa w ust. 1 w przypadku braku własnej instalacji do przetwarzania odpadów, zobowiązany jest oddać ww. odpady do odpowiednio przystosowanej  instalacji służącej do przetworzenia danego typu odpadu w celu ich przetworzenia.

  5. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach: 17 09 04, 17 06 04, 20 01 11, 16 01 03 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców związane z zagospodarowaniem odpadów. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy. 

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach 19 12 12, 15 01 02 w podziale na 2 zadania w rodzajach i ilościach określonych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno lub wszystkie zadania.

  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

  2.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.);

  2.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.);

  2.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.);

  2.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  2.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.

  3. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 12, 15 01 02 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców związane z zagospodarowaniem odpadów. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03 w podziale na 7 zadań w rodzajach i ilościach jak w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

  2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.);

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.);

  Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.);

  Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.

  3. Wykonawca odbierający i transportujący odpady, o których mowa w ust. 1 w przypadku braku własnej instalacji do przetwarzania odpadów, zobowiązany jest oddać ww. odpady do odpowiednio przystosowanej  instalacji służącej do przetworzenia danego typu odpadu w celu ich przetworzenia.

  4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach: 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.

   

   

  Więcej
 • 1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów drogowych i kruszyw w ilościach jak poniżej:

  1)     Zadanie 1                       Pospółka 0-63 mm               ilość 2.500 m3 dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do marca – 500 m3, a następnie po 500 m3 miesięcznie w okresie kwiecień - lipiec 2019 r.

  2)     Zadanie 2                       Piasek płukany 0-2 mm        ilość 1.500 mdostawy realizowane w okresie sierpień – październik 2019 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach;

  3)     Zadanie 3                       Grys kamienny 2-8 mm        ilość 500 ton dostawy realizowane w okresie kwiecień - sierpień 2019 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 100 ton w kolejnych miesiącach;

  4)     Zadanie 4                       Tłuczeń sortowany 31,5 – 63 mm     ilość 3.000 ton, dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do marca – 500 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie kwiecień - sierpień 2019 r.

  5)     Zadanie 5                       Kliniec  4 – 31,5 mm            ilość 4.000 ton, dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do marca – 1000 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie kwiecień  - wrzesień 2019 r.

  2.    Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:

         1)     Pospółka 0-63 mm          PN-EN 13242:2010

         2)     Piasek płukany 0-2 mm   PN-EN 12620:2010

         3)     Kruszywa                        PN-EN 13242:2010

  3.    Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową typu wywrotka trójstronna do siedziby Zamawiającego. Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w minimum 2018 roku, z seryjnej produkcji (nie będącej prototypem), przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
   
  2. Szczegółowa charakterystyka pojazdu została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   
  3. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
   
  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnej technicznie automatycznej myjni przejazdowej w istniejącym budynku warsztatu Zakładu Obsługi Technicznej nr E przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku:

  • wymiary pomieszczenia aktualnie użytkowanej myjni wynoszą: dł./szer./wys. 24m/5,8m/6,5m
  • automatyczna myjnia przejazdowa powinna umożliwiać mycie autobusów i samochodów ciężarowych.

  2. Szczegółowe wymagania techniczne oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

  3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla 2 - 4 osób z zakresu obsługi myjni i urządzeń, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Szkolenie musi zostać potwierdzone protokołem przeprowadzenia szkolenia. 

  4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością zgodną z instrukcją użytkowania maszyny zgodnie z harmonogramem przekazanym wraz z dostawą przedmiotu Zamówienia. Koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi zużytymi w trakcie ich wykonywania wliczone są w cenę oferty. Dodatkowe zapisy związane z przeglądami okresowymi zawarte są w § 5 Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

  5. Transport myjni na miejsce montażu do Zamawiającego i rozładunek zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Termin oraz godzinę dostawy należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo wskazaną w punkcie I ust. 3 SIWZ.

  6. Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

  7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 5 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony - dostawa koparko - ładowarki

  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa koparko-ładowarki do siedziby Zamawiającego. Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w minimum 2017 roku, z seryjnej produkcji (nie będącej prototypem), przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  2. Szczegółowa charakterystyka maszyny została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

  3.Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.

  Więcej
 • 1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów drogowych i kruszyw w ilościach jak poniżej:

  1)     Zadanie 1    Pospółka 0-63 mm, ilość 2.500 m3dostawy realizowane w okresie marzec – lipiec 2018 r. transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach;

  2)     Zadanie 2    Piasek płukany 0-2 mm, ilość 2.000 m3, dostawy realizowane w okresie sierpień – listopad 2018 r. transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach;

  3)     Zadanie 3    Grys kamienny 2-8 mm, ilość 500 ton, dostawy realizowane w okresie marzec - lipiec 2018 r.  transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 100 ton w kolejnych miesiącach;

  4)     Zadanie 4    Tłuczeń sortowany 31,5 – 63 mm, ilość 3.000 ton, dostawy realizowane w okresie marzec - sierpień 2018 r.  transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 ton w kolejnych miesiącach;

  5)     Zadanie 5     Kliniec  4 – 31,5 mm, ilość 4.000 ton, dostawy realizowane sukcesywnie, transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: w marcu – 1000 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie kwiecień  - wrzesień 2018 r.

  2.    Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:

  1) Pospółka 0-63 mm          PN-EN 13242:2010

  2) Piasek płukany 0-2 mm   PN-EN 12620:2010

  3) Kruszywa                        PN-EN 13242:2010

  3.  Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59, zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzach cenowych dla poszczególnych zadań.

  Więcej
 • Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych

  Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż środka trwałego w postaci samochodu osobowego Seat Toledo II 1,6 

  Więcej
 • Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania jest remont parteru, I piętra, II piętra, III piętra oraz klatki schodowej wraz z wejściem głównym w  Budynku Administracyjnym nr. A Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  przy ul. Jana Pawła II 59  w  Sanoku.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z posypywarką samozaładowczą oraz pługiem komunalnym składanym. 

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony - dostawa walca drogowego

  Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowego  tandemowego walca drogowego. 

  Więcej
 • Zadanie 1                       Pospółka 0-63 mm               ilość 1.500 m3 (2.550 ton

  Zadanie 2                       Piasek płukany 0-2 mm        ilość 2.000 m3 (3.200 ton)

  Zadanie 3                       Grys kamienny 2-8 mm        ilość 500 ton

  Zadanie 4                       Tłuczeń sortowany 31,5 – 63 mm     ilość 3.000 ton

  Zadanie 5                       Kliniec  4 – 31,5 mm            ilość 3.000 ton

    

  Więcej
 • Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych.

  Więcej
 • Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środka trwałego

  Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż środka trwałego - Ford Mondeo 2.0

  Więcej

Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń