Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakończone postępowania:


 

 • Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych

  Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż środka trwałego w postaci samochodu ciężarowego Citroen Berlingo 1.9

  Więcej
 • 1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów drogowych i kruszyw w ilościach jak poniżej:

  1)     Zadanie 1                       Pospółka 0-63 mm               ilość 2.500 m3 dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do marca – 500 m3, a następnie po 500 m3 miesięcznie w okresie kwiecień - lipiec 2019 r.

  2)     Zadanie 2                       Piasek płukany 0-2 mm        ilość 1.500 mdostawy realizowane w okresie sierpień – październik 2019 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach;

  3)     Zadanie 3                       Grys kamienny 2-8 mm        ilość 500 ton dostawy realizowane w okresie kwiecień - sierpień 2019 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 100 ton w kolejnych miesiącach;

  4)     Zadanie 4                       Tłuczeń sortowany 31,5 – 63 mm     ilość 3.000 ton, dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do marca – 500 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie kwiecień - sierpień 2019 r.

  5)     Zadanie 5                       Kliniec  4 – 31,5 mm            ilość 4.000 ton, dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do marca – 1000 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie kwiecień  - wrzesień 2019 r.

  2.    Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:

         1)     Pospółka 0-63 mm          PN-EN 13242:2010

         2)     Piasek płukany 0-2 mm   PN-EN 12620:2010

         3)     Kruszywa                        PN-EN 13242:2010

  3.    Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową typu wywrotka trójstronna do siedziby Zamawiającego. Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w minimum 2018 roku, z seryjnej produkcji (nie będącej prototypem), przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
   
  2. Szczegółowa charakterystyka pojazdu została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   
  3. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
   
  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnej technicznie automatycznej myjni przejazdowej w istniejącym budynku warsztatu Zakładu Obsługi Technicznej nr E przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku:

  • wymiary pomieszczenia aktualnie użytkowanej myjni wynoszą: dł./szer./wys. 24m/5,8m/6,5m
  • automatyczna myjnia przejazdowa powinna umożliwiać mycie autobusów i samochodów ciężarowych.

  2. Szczegółowe wymagania techniczne oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

  3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla 2 - 4 osób z zakresu obsługi myjni i urządzeń, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Szkolenie musi zostać potwierdzone protokołem przeprowadzenia szkolenia. 

  4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością zgodną z instrukcją użytkowania maszyny zgodnie z harmonogramem przekazanym wraz z dostawą przedmiotu Zamówienia. Koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi zużytymi w trakcie ich wykonywania wliczone są w cenę oferty. Dodatkowe zapisy związane z przeglądami okresowymi zawarte są w § 5 Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

  5. Transport myjni na miejsce montażu do Zamawiającego i rozładunek zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Termin oraz godzinę dostawy należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo wskazaną w punkcie I ust. 3 SIWZ.

  6. Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

  7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 5 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony - dostawa koparko - ładowarki

  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa koparko-ładowarki do siedziby Zamawiającego. Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w minimum 2017 roku, z seryjnej produkcji (nie będącej prototypem), przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  2. Szczegółowa charakterystyka maszyny została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

  3.Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.

  Więcej
 • 1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów drogowych i kruszyw w ilościach jak poniżej:

  1)     Zadanie 1    Pospółka 0-63 mm, ilość 2.500 m3dostawy realizowane w okresie marzec – lipiec 2018 r. transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach;

  2)     Zadanie 2    Piasek płukany 0-2 mm, ilość 2.000 m3, dostawy realizowane w okresie sierpień – listopad 2018 r. transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach;

  3)     Zadanie 3    Grys kamienny 2-8 mm, ilość 500 ton, dostawy realizowane w okresie marzec - lipiec 2018 r.  transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 100 ton w kolejnych miesiącach;

  4)     Zadanie 4    Tłuczeń sortowany 31,5 – 63 mm, ilość 3.000 ton, dostawy realizowane w okresie marzec - sierpień 2018 r.  transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 ton w kolejnych miesiącach;

  5)     Zadanie 5     Kliniec  4 – 31,5 mm, ilość 4.000 ton, dostawy realizowane sukcesywnie, transportem wykonawcy zgodnie z harmonogramem: w marcu – 1000 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie kwiecień  - wrzesień 2018 r.

  2.    Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:

  1) Pospółka 0-63 mm          PN-EN 13242:2010

  2) Piasek płukany 0-2 mm   PN-EN 12620:2010

  3) Kruszywa                        PN-EN 13242:2010

  3.  Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59, zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzach cenowych dla poszczególnych zadań.

  Więcej
 • Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych

  Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż środka trwałego w postaci samochodu osobowego Seat Toledo II 1,6 

  Więcej
 • Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania jest remont parteru, I piętra, II piętra, III piętra oraz klatki schodowej wraz z wejściem głównym w  Budynku Administracyjnym nr. A Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  przy ul. Jana Pawła II 59  w  Sanoku.

  Więcej
 • Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z posypywarką samozaładowczą oraz pługiem komunalnym składanym. 

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony - dostawa walca drogowego

  Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowego  tandemowego walca drogowego. 

  Więcej
 • Zadanie 1                       Pospółka 0-63 mm               ilość 1.500 m3 (2.550 ton

  Zadanie 2                       Piasek płukany 0-2 mm        ilość 2.000 m3 (3.200 ton)

  Zadanie 3                       Grys kamienny 2-8 mm        ilość 500 ton

  Zadanie 4                       Tłuczeń sortowany 31,5 – 63 mm     ilość 3.000 ton

  Zadanie 5                       Kliniec  4 – 31,5 mm            ilość 3.000 ton

    

  Więcej
 • Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków trwałych.

  Więcej
 • Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środka trwałego

  Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku ul. Jana Pawła II 59 ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż środka trwałego - Ford Mondeo 2.0

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych

  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 209.000 euro. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-98, benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego) przez okres od 01.10.2016 do 30.09.2019, na zasadach określonych w projekcie umowy.

  Więcej

Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń