Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zakończone postępowania

Zakończone postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 09 04 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 ilość: 180 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  w ilości 180 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 17 09 04 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2021 r. ilość odpadów, wynosi około 180 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 80 Mg. Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
   
  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia (w zależności od zadania) i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 
  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); 
  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.); 
  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach: 17 09 04 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z zagospodarowaniem odpadów. 
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.
  7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Pzp.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 ilość: 920 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 920 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Odpady będą przekazywane formie nierozdrobnionej.
  2) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  3) Odpady o kodzie 20 03 07 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  4) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2021 r. ilość odpadów, wynosi około 920 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 600 Mg. Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  6) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
   
  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia (w zależności od zadania) i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 
  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); 
  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.); 
  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach: 20 03 07 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z zagospodarowaniem odpadów. 
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.
  7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Pzp.
  Więcej
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci naczepy KASSBOHRER model Maxima 39.0t, wersja XS. 

  Więcej
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg licytacyjny na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci samochodu ciężarowego STAR W200

  Więcej
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci naczepy KASSBOHRER model Maxima 39.0t, wersja XS. 

  Więcej
 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59, tel. 13 46 47 900, fax. 13 46 48 862, e-mail. sekretariat@spgk.com.pl ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego w postaci naczepy KASSBOHRER model Maxima 39.0t, wersja XS. 

  Więcej
 • 1.    Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 15 01 06 w ilości  470 Mg.

  2. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia został określony w rozdziale II SIWZ.

  3.  Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów.

  4. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

  4.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);

  4.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

  4.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

  4.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  4.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

  5. Wykonawca odbierający i transportujący odpady, o których mowa w ust. 1 w przypadku braku własnej instalacji do przetwarzania odpadów, zobowiązany jest oddać ww. odpady do odpowiednio przystosowanej  instalacji służącej do przetworzenia danego typu odpadu w celu ich przetworzenia.

  6. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach: 15 01 06 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z zagospodarowaniem odpadów. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.

  8. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.

   

   

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania jak poniżej: 
   
  1) Zadanie 1 
  Całodobowa usługa ochrony i dozoru  mienia  terenu  i  budynków  Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, zlokalizowanych przy ulicy Jana Pawła II 59,
   
  2) Zadanie 2 
  Usługa ochrony i dozoru mienia terenu i budynku Dworca Multimodalnego w Sanoku, zlokalizowanego przy ulicy Lipińskiego 31, 
   
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań oraz warunki realizacji określa załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załączniku do SIWZ.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, lub wszystkie zadania.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzanych usług w każdym czasie ich realizacji.
  5. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres wykonywania umowy do posiadania aktualnej koncesji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 poz. 2142 ze zm.) wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia.
  6. Przez cały okres związania umową Wykonawca musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2018 poz. 2142 z późń. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 poz. 1550 z późń. zm.) na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
  7. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: dozoru oraz ochrona osób i mienia. 
  8. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w ust. 7 na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  9. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa 
  w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.
  10. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w ust. 7 na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  11. Wykonawca, który jest jednocześnie pracodawcą, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobowiązany będzie do przekładania Zamawiającemu comiesięcznych informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, do których skorzystania uprawniony będzie Zamawiający. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ dla Wykonawców (dotyczy tylko Wykonawcy, który będzie jednocześnie pracodawcą w myśl art. 22 ustawy z dna 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).   
  12. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Więcej
 • 1.     Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych w podziale na 5 zadań (części) w rodzajach i ilościach jak poniżej:

  1)       Zadanie 1        Pospółka 0-63 mm - ilość 2.500 m3 - dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do kwietnia – 500 m3, a następnie po 500 m3 miesięcznie w okresie maj-sierpień 2020 r.

  2)       Zadanie 2        Piasek płukany 0-2 mm - ilość 2.000 m3  - dostawy realizowane w okresie sierpień – listopad 2020 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach.

  3)       Zadanie 3        Grys kamienny 2-8 mm - ilość 500 ton - dostawy realizowane sukcesywnie w okresie maj - wrzesień 2020 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 100 ton w kolejnych miesiącach.

  4)       Zadanie 4        Tłuczeń sortowany 31,5 – 63,00 mm - ilość 3.000 ton - dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do kwietnia – 500 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie maj - wrzesień 2020 r.

  5)       Zadanie 5        Kliniec  4 – 31,5 mm - ilość 3.000 ton - dostawy realizowane sukcesywnie w okresie kwiecień - wrzesień 2020 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 ton w kolejnych miesiącach.

  2.     Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:

         1)    Pospółka 0-63 mm                                              min. PN-EN 13242:2013-08E

         2)    Piasek płukany 0-2 mm                                       min. PN-EN 12620 + A1

         3)    Grys kamienny 2-8 mm                                       min. PN-EN 13242:2013-08E

         4)    Tłuczeń sortowany 31,5-63 mm                           min. PN-EN 13242+A1:2010

         5)    Kliniec 4-31,5 mm                                               min. PN-EN 13242+A1:2010

  3.     Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Formularzach cenowych dla poszczególnych zadań (złącznik 2.1 - 2.5).

  4.     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, technicznych, gospodarczych, sanitariatów, wind, korytarzy i klatek schodowych w budynkach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku oraz na Dworcu Multimodalnym, którego zarządcą jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w podziale na 2 zadania (części) jak poniżej:

  Zadanie 1 (Część 1) - Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach SPGK Sp. z o.o. w Sanoku

  Zadanie 2 (Część 2) - Usługa sprzątania i utrzymania czystości na Dworcu Multimodalnym zarządzanym przez SPGK Sp z o.o.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań oraz warunki realizacji określa załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załączniku do SIWZ.

   

  Więcej
 • 1.    Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości 1150 Mg.

  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia (w zależności od zadania) i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów.

  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);

  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.

  4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach: 20 03 07 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z zagospodarowaniem odpadów.

  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.

  6. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.

  7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale II SIWZ.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 17 09 04 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 ilość: 180 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  w ilości 180 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  2) Odpady o kodzie 17 09 04 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  3) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2020 r. ilość odpadów, wynosi około 180 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 80 Mg. Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  4) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  5) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
  6) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  7) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
   
  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia (w zależności od zadania) i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 
  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);
  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); 
  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.); 
  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach: 17 09 04 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z zagospodarowaniem odpadów. 
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.
  7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Pzp
  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilościach jak poniżej: 
   
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 ilość: 1150 Mg
  A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości 1150 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. 
   
  B. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  1) Odpady będą przekazywane formie nierozdrobnionej.
  2) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
  3) Odpady o kodzie 20 03 07 będą dostarczane przez Zamawiającego z GPZOS w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59. Forma przekazania odpadów przez Zamawiającego – luzem. 
  4) Przewidywana do przekazania do dnia 31.12.2020 r. ilość odpadów, wynosi około 1150 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.), przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 650 Mg. Nie przekazanie przez Zamawiającego odpadów w ilości i terminie określonym w zdaniu pierwszym nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.
  5) Wykonawca obowiązany jest do odbioru dostarczonych odpadów w terminie określonym w Karcie przekazania odpadu wystawionej w systemie BDO przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym dostarczeniem odpadów do instalacji Wykonawcy potwierdzi transport w formie telefonicznej lub e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres. 
  6) Odpady przeznaczone do zagospodarowania będą transportowane na koszt i staraniem Zamawiającego. Zamawiający będzie dostarczał odpady w celu ich odbioru i zagospodarowania samochodami ciężarowymi z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub samochodami typu „hakowiec” z kontenerem KP 35. Koszt rozładunku odpadów ponosi Zamawiający.
  7) Do rozliczeń pomiędzy Stronami, ilość odpadów przekazanych przez Zamawiającego określana będzie według pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiającego. 
  8) Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przejęcia przechodzi na Wykonawcę. Po przejęciu wszelkie ryzyko związane z odpadami, za należyte postępowanie z nimi, za skutki z tego wynikające oraz za działania i zaniechania pracowników i podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
   
  C. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
   
  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia (w zależności od zadania) i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 
  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami: 
  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);
  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); 
  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.); 
  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;
  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022; 
  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 
  4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach: 20 03 07 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z zagospodarowaniem odpadów. 
  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni, osoby o których mowa w ust. 4  na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  6. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.
  7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Pzp.
  Więcej
 • 1.    Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodach 19 12 12, 15 01 02, 17 06 04 w podziale na 3 zadania (części) w rodzajach i ilościach jak poniżej:

  Zadanie 1 (część I) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - ilość: 200 Mg

  Zadanie 2 (część II) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 02 - ilość: 50 Mg

  Zadanie 3 (część III) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 06 04 - ilość: 15 Mg

  2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości dla poszczególnych zadań są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia (w zależności od zadania) i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów.

  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);

  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.

  4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 12, 15 01 02, 17 06 04 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu związane z zagospodarowaniem odpadów.

  5. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w ust. 4 na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.

  6. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.

  7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno lub wszystkie zadania.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne SPGK Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania jak poniżej: 
   
  1) Zadanie 1  - Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe oraz odpowiedzialności cywilnej SPGK Sp. z o.o. w następującym zakresie:
  a) Ubezpieczenie mienia oraz wszystkich ryzyk,
  b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  c) Ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń;
  d) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  Dodatkowy kod CPV: 
  66515400-7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
  66515000-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
  66516000-0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 66512000-2 usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
   
  2) Zadanie 2 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Władz SPGK Sp. z o.o.
  Dodatkowy kod CPV:
  66516000-0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
   
  3) Zadanie 3  - Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie autocasco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance,
  Dodatkowy kod CPV:
  66516100-1 usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od OC
  66514110-0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
  66512100-3 usługi ubezpieczeń od NNW
   
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki ubezpieczenia dla każdej części wraz z załącznikami (A1, A2, B i (C do części 3)) i załącznikami dodatkowymi dotyczącymi przebiegu ochrony ubezpieczeniowej to są: „Szkodowość TUW” stanowiące zał. nr 14 do SIWZ oraz wzory umów wraz z załącznikami odpowiednio dla każdej części (dostępne w oddzielnych plikach) stanowią załącznikI do SIWZ.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie RP jednostki organizacyjnej prowadzącej likwidację szkód w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub posiadać zawartą umowę / umowy z firmą ekspercką / firmami eksperckimi trudniącymi się zawodowo likwidacją szkód w zakresie ubezpieczeń zgodnych z przedmiotem zamówienia. 
  5. Wykonawca nie może zobowiązać Zamawiającego do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm./. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy działającemu w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności a Zamawiający nie musi zostać członkiem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 
  6. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem Domu Brokerskiego VECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-021), przy ul. Langiewicza 29.
  7. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  8. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: przygotowywanie i wystawianie wszelkiego rodzaju dokumentów ubezpieczeniowych - polis, aneksów, certyfikatów, not, zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń, wyjaśnień dotyczących rozliczeń składek. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa par. 7 projekty umów, stanowiące załączniki do SIWZ.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych naczep oraz nowej ładowarki teleskopowej w podziale na 3 zadania jak poniżej:

  Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga - 1 sztuka

  Zadanie 2: Dostawa fabrycznie nowej naczepy kurtynowej - 1 sztuka

  Zadanie 3: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej- 1 sztuka.

  2.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

  3.    Szczegółowe wymagania techniczne oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

  4.    W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oraz budowy pojazdu.

  5.    Przeglądy okresowe pojazdu w okresie trwania gwarancji będą dokonywane na koszt Zamawiającego  w najbliższym autoryzowanym serwisie lecz nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku gdy autoryzowany serwis znajduje się dalej niż jest to określone w zdaniu pierwszym wszelkie koszty transportu pokrywa Wykonawca.

  6. Czynności przeglądu okresowego powinny kończyć się wydaniem Zamawiającemu karty serwisowej lub wpisem do książki serwisowej z określeniem m.in. wykonanych czynności, ilości i rodzaju użytych materiałów, wykazem osób wykonujących przegląd.

  7.    Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego. Termin dostawy (z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie z osobą wskazaną w punkcie I ust. 3.

  8.    Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

  9.    Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancji zawarte są w § 4 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

  10.   Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca, o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ w podziale na 3 zadania jak poniżej: 
   
  1) Zadanie 1 Dostawa używanego ciągnika siodłowego – 1 SZTUKA 
   
  2) Zadanie 2 Dostawa używanego ciągnika siodłowego – 1 SZTUKA 
   
  3) Zadanie 3  Dostawa używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca – 1 SZTUKA
   
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
  3. Oferowane pojazdy muszą być przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
  4. Pojazdy winny być wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne, gotowe do eksploatacji.
  5. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu użytkowania podwozia i zabudowy oferowanych pojazdów.
  6. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym.
  7. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  8. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 3 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 4 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
  Więcej
 • 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych śmieciarek zasilanych gazem CNG, o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ w podziale na 3 zadania jak poniżej:

  Zadanie 1: Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 20 m3 – 2 SZTUKI 

  Zadanie 2: Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu dwuosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej od 12 m3 do 15 m3 – 3 SZTUKI

  Zadanie 3: Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu dwuosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej od 8 m3 do 9 m3 – 1 SZTUKA

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

  3. Oferowane pojazdy muszą być przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  4. Pojazdy winny być wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne, gotowe do eksploatacji.

  5. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu użytkowania podwozia i zabudowy oferowanych pojazdów.

  6. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym.

  7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 3 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 4 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnej technicznie automatycznej myjni portalowej przeznaczonej do mycia samochodów osobowych i busów  w istniejącym budynku warsztatu Zakładu Obsługi Technicznej nr E przy ulicy Jana Pawła II 59 w Sanoku: 
  - wymiary pomieszczenia w budynku warsztatu Zakładu Obsługi Technicznej wynoszą: dł./szer./wys. 24m/5,8m/6,5m
  - automatyczna myjnia portalowa powinna umożliwiać mycie autobusów i samochodów ciężarowych. 
  2. Szczegółowe wymagania techniczne oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
  3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla 2 - 4 osób z zakresu obsługi myjni i urządzeń, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Szkolenie musi zostać potwierdzone protokołem przeprowadzenia szkolenia.  
  4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością zgodną z instrukcją użytkowania maszyny zgodnie z harmonogramem przekazanym wraz z dostawą przedmiotu Zamówienia. Koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi zużytymi w trakcie ich wykonywania wliczone są w cenę oferty. 
  Dodatkowe zapisy związane z przeglądami okresowymi zawarte są w § 5 Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
  5. Transport myjni na miejsce montażu do Zamawiającego i rozładunek zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Termin oraz godzinę dostawy należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z przedstawicielem Zamawiającego wskazaną w punkcie I ust. 3 SIWZ.
  6. Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
  7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 5 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
  8. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
  Więcej
 • Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych

  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-98, benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego) w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r., na zasadach określonych w projekcie umowy.
  2. Szacunkowa wielkość zapotrzebowania w okresie obowiązywania umowy wynosi:
  1) - benzyna bezołowiowa Pb-98 -    90 m3
  2) - benzyna bezołowiowa Pb-95 - 750 m3
  3) - olej napędowy: - 1.680 m3
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tej części dostawy, której nie wykorzysta w okresie obowiązywania umowy – jednak nie więcej niż 30% ilości wskazanych w ust. 2. Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
  4. Wyżej wymienione paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w 
  1) Ustawie o systemie monitorowania i kontrowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U z 2018, poz.427 z późniejszymi zmianami);
  2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz.1680);
  3) Normach jakości: PN-EN 228+A1:2017-6 (dla benzyn bezołowiowych) oraz PN-EN 590+A1:2017-06 (dla oleju napędowego) lub równoważnych.
  5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień
  CPV Opis
  09132100-04 Benzyna bezołowiowa
  09134200-09 Paliwo Diesla 
  6. Wykonawca będzie dostarczał paliwa do Stacji Paliw zamawiającego, zlokalizowanej w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59 własnym staraniem i na własny koszt.
  7. Zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego zarówno na potrzeby własne  jak i do dalszej odsprzedaży. Zamawiający posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązującą do 31.12.2030 r.
  8. Szczegóły realizacji dostaw: 
  1) dostawa paliwa będąca przedmiotem umowy będzie realizowana w częściach odpowiadających bieżącemu zapotrzebowaniu Zamawiającego;
  2) wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia paliw w dniu następnym w stosunku do dnia złożenia zamówienia, w ilościach i asortymencie ściśle odpowiadających zamówieniu złożonemu przez Zamawiającego;
  3) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej dostawy potwierdzoną kopię aktualnego atestu jakości dostarczonego paliwa oraz dokument wydania paliwa z terminala paliw;
  4) Zamawiający wymaga aby dostawy paliw odbywały się przy wykorzystaniu autocystern wyposażonych w spust z licznikiem wydanego paliwa oraz urządzenie wykonujące wydruk zawierający co najmniej informacje o ilości wydanego paliwa i jego temperaturze;
  5) przyjęcia paliw odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach między 6:00 a 19:00.
  9. Zamawiający zastrzega prawo do pobrania próbek dostarczonego paliwa przy każdej z dostaw 
  i przekazania jej do zbadania w niezależnym laboratorium w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014 r., nr 147, poz. 1035). 
  10. Rozliczenie ilości dostarczonych paliw następować będzie zgodnie z normą PN-ISO 91-1:1999 tj. w temperaturze referencyjnej +15°C przy wykorzystaniu zalegalizowanego licznika autocysterny. 
  11. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej do dnia 30.09.2019 r. uzyskać wpis do wykazu  o którym mowa w art.105c ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2018 poz. 2174 z późniejszymi zmianami - zwana dalej ustawą) prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych a wysokość wpłaconej przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art.105b odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w poz.10 załącznika nr 13 do ustawy jednak nie mniej niż 1.000.000 zł. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić by przez cały okres realizacji umowy Wykonawca był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust.1 ustawy.
  Więcej

Przetarg licytacyjny na sprzedaż środków trwałych

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń