Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Struktura własnościowa


 

Kapitał zakładowy (podstawowy) wynosi 25 805 500,00 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 51 611 udziałów po  500 zł każdy udział. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miasta Sanoka.
 

 

Majątek spółki


 

Aktywa ogółem wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 143 011 908,07 zł, w tym:

- aktywa trwałe         120 103 326,29 zł
- aktywa obrotowe      22 908 581,78 zł.

 

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji przychodowych


 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 25 ust. 5 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 238), SPGK Sp. z o.o. w Sanoku informuje, iż zrealizowało Projekt pn. „Poprawa gospodarko wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok” w części finansowany z obligacji przychodowych.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji przychodowych na dzień 31 grudnia 2016 r. w wartości nominalnej wynosi 22 500 000,00 zł. Kwota tych zobowiązań wyceniona metodą skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) na dzień 31.12.2016 r. wynosi 22 577 328,98 zł.