Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa


 

Kapitał zakładowy (podstawowy) wynosi 26 402 500,00 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 52 805 udziałów po  500 zł każdy udział. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miasta Sanoka.
 

 

Majątek spółki


 

Aktywa ogółem wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 129 461 489,12 zł , w tym:

- aktywa trwałe          108 652 633,14 zł
- aktywa obrotowe      20 808 855,98 zł.

 

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji przychodowych


 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 25 ust. 5 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 483, 2243), SPGK Sp. z o.o. w Sanoku informuje, iż zrealizowało Projekt pn. „Poprawa gospodarko wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok” w części finansowany z obligacji przychodowych.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji przychodowych na dzień 31 grudnia 2019 r. w wartości nominalnej wynosi 10 550 000,00 zł. Kwota tych zobowiązań wyceniona metodą skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) na dzień 31.12.2019 r. wynosi 10 631 552,81  zł.