Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania jak poniżej: 
   
  1) Zadanie 1 
  Całodobowa usługa ochrony i dozoru  mienia  terenu  i  budynków  Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, zlokalizowanych przy ulicy Jana Pawła II 59,
   
  2) Zadanie 2 
  Usługa ochrony i dozoru mienia terenu i budynku Dworca Multimodalnego w Sanoku, zlokalizowanego przy ulicy Lipińskiego 31, 
   
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań oraz warunki realizacji określa załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załączniku do SIWZ.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, lub wszystkie zadania.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzanych usług w każdym czasie ich realizacji.
  5. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres wykonywania umowy do posiadania aktualnej koncesji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 poz. 2142 ze zm.) wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia.
  6. Przez cały okres związania umową Wykonawca musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2018 poz. 2142 z późń. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 poz. 1550 z późń. zm.) na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
  7. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: dozoru oraz ochrona osób i mienia. 
  8. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w ust. 7 na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  9. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa 
  w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.
  10. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w ust. 7 na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. 
  11. Wykonawca, który jest jednocześnie pracodawcą, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobowiązany będzie do przekładania Zamawiającemu comiesięcznych informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, do których skorzystania uprawniony będzie Zamawiający. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ dla Wykonawców (dotyczy tylko Wykonawcy, który będzie jednocześnie pracodawcą w myśl art. 22 ustawy z dna 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).   
  12. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  Więcej
 • 1.     Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych w podziale na 5 zadań (części) w rodzajach i ilościach jak poniżej:

  1)       Zadanie 1        Pospółka 0-63 mm - ilość 2.500 m3 - dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do kwietnia – 500 m3, a następnie po 500 m3 miesięcznie w okresie maj-sierpień 2020 r.

  2)       Zadanie 2        Piasek płukany 0-2 mm - ilość 2.000 m3  - dostawy realizowane w okresie sierpień – listopad 2020 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach.

  3)       Zadanie 3        Grys kamienny 2-8 mm - ilość 500 ton - dostawy realizowane sukcesywnie w okresie maj - wrzesień 2020 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 100 ton w kolejnych miesiącach.

  4)       Zadanie 4        Tłuczeń sortowany 31,5 – 63,00 mm - ilość 3.000 ton - dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do kwietnia – 500 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie maj - wrzesień 2020 r.

  5)       Zadanie 5        Kliniec  4 – 31,5 mm - ilość 3.000 ton - dostawy realizowane sukcesywnie w okresie kwiecień - wrzesień 2020 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 ton w kolejnych miesiącach.

  2.     Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:

         1)    Pospółka 0-63 mm                                              min. PN-EN 13242:2013-08E

         2)    Piasek płukany 0-2 mm                                       min. PN-EN 12620 + A1

         3)    Grys kamienny 2-8 mm                                       min. PN-EN 13242:2013-08E

         4)    Tłuczeń sortowany 31,5-63 mm                           min. PN-EN 13242+A1:2010

         5)    Kliniec 4-31,5 mm                                               min. PN-EN 13242+A1:2010

  3.     Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Formularzach cenowych dla poszczególnych zadań (złącznik 2.1 - 2.5).

  4.     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem postępowania jest usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, technicznych, gospodarczych, sanitariatów, wind, korytarzy i klatek schodowych w budynkach Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku oraz na Dworcu Multimodalnym, którego zarządcą jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w podziale na 2 zadania (części) jak poniżej:

  Zadanie 1 (Część 1) - Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach SPGK Sp. z o.o. w Sanoku

  Zadanie 2 (Część 2) - Usługa sprzątania i utrzymania czystości na Dworcu Multimodalnym zarządzanym przez SPGK Sp z o.o.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań oraz warunki realizacji określa załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załączniku do SIWZ.

   

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca, o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ w podziale na 3 zadania jak poniżej: 
   
  1) Zadanie 1 Dostawa używanego ciągnika siodłowego – 1 SZTUKA 
   
  2) Zadanie 2 Dostawa używanego ciągnika siodłowego – 1 SZTUKA 
   
  3) Zadanie 3  Dostawa używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca – 1 SZTUKA
   
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
  3. Oferowane pojazdy muszą być przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
  4. Pojazdy winny być wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne, gotowe do eksploatacji.
  5. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu użytkowania podwozia i zabudowy oferowanych pojazdów.
  6. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym.
  7. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  8. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 3 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 4 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
  Więcej