Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne SPGK Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania jak poniżej: 
   
  1) Zadanie 1  - Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe oraz odpowiedzialności cywilnej SPGK Sp. z o.o. w następującym zakresie:
  a) Ubezpieczenie mienia oraz wszystkich ryzyk,
  b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  c) Ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń;
  d) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  Dodatkowy kod CPV: 
  66515400-7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
  66515000-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
  66516000-0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 66512000-2 usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
   
  2) Zadanie 2 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Władz SPGK Sp. z o.o.
  Dodatkowy kod CPV:
  66516000-0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
   
  3) Zadanie 3  - Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie autocasco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance,
  Dodatkowy kod CPV:
  66516100-1 usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od OC
  66514110-0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
  66512100-3 usługi ubezpieczeń od NNW
   
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki ubezpieczenia dla każdej części wraz z załącznikami (A1, A2, B i (C do części 3)) i załącznikami dodatkowymi dotyczącymi przebiegu ochrony ubezpieczeniowej to są: „Szkodowość TUW” stanowiące zał. nr 14 do SIWZ oraz wzory umów wraz z załącznikami odpowiednio dla każdej części (dostępne w oddzielnych plikach) stanowią załącznikI do SIWZ.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie RP jednostki organizacyjnej prowadzącej likwidację szkód w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub posiadać zawartą umowę / umowy z firmą ekspercką / firmami eksperckimi trudniącymi się zawodowo likwidacją szkód w zakresie ubezpieczeń zgodnych z przedmiotem zamówienia. 
  5. Wykonawca nie może zobowiązać Zamawiającego do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm./. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy działającemu w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności a Zamawiający nie musi zostać członkiem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 
  6. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem Domu Brokerskiego VECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-021), przy ul. Langiewicza 29.
  7. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  8. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: przygotowywanie i wystawianie wszelkiego rodzaju dokumentów ubezpieczeniowych - polis, aneksów, certyfikatów, not, zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń, wyjaśnień dotyczących rozliczeń składek. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa par. 7 projekty umów, stanowiące załączniki do SIWZ.
  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych naczep oraz nowej ładowarki teleskopowej w podziale na 3 zadania jak poniżej:

  Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowej naczepy typu ruchoma podłoga - 1 sztuka

  Zadanie 2: Dostawa fabrycznie nowej naczepy kurtynowej - 1 sztuka

  Zadanie 3: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej- 1 sztuka.

  2.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

  3.    Szczegółowe wymagania techniczne oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

  4.    W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oraz budowy pojazdu.

  5.    Przeglądy okresowe pojazdu w okresie trwania gwarancji będą dokonywane na koszt Zamawiającego  w najbliższym autoryzowanym serwisie lecz nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku gdy autoryzowany serwis znajduje się dalej niż jest to określone w zdaniu pierwszym wszelkie koszty transportu pokrywa Wykonawca.

  6. Czynności przeglądu okresowego powinny kończyć się wydaniem Zamawiającemu karty serwisowej lub wpisem do książki serwisowej z określeniem m.in. wykonanych czynności, ilości i rodzaju użytych materiałów, wykazem osób wykonujących przegląd.

  7.    Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego. Termin dostawy (z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie z osobą wskazaną w punkcie I ust. 3.

  8.    Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

  9.    Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancji zawarte są w § 4 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

  10.   Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

  Więcej
 • 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych ciągników siodłowych oraz używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca, o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ w podziale na 3 zadania jak poniżej: 
   
  1) Zadanie 1 Dostawa używanego ciągnika siodłowego – 1 SZTUKA 
   
  2) Zadanie 2 Dostawa używanego ciągnika siodłowego – 1 SZTUKA 
   
  3) Zadanie 3  Dostawa używanego pojazdu służącego do przewozu kontenerów - hakowca – 1 SZTUKA
   
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
  3. Oferowane pojazdy muszą być przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
  4. Pojazdy winny być wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne, gotowe do eksploatacji.
  5. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu użytkowania podwozia i zabudowy oferowanych pojazdów.
  6. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym.
  7. Jeżeli w jakiejkolwiek części SIWZ lub jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca pochodzenia, należy przyjąć, że nie prowadzą one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jedynie są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów  i urządzeń pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
  8. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 3 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 4 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
  Więcej
 • 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych śmieciarek zasilanych gazem CNG, o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ w podziale na 3 zadania jak poniżej:

  Zadanie 1: Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 20 m3 – 2 SZTUKI 

  Zadanie 2: Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu dwuosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej od 12 m3 do 15 m3 – 3 SZTUKI

  Zadanie 3: Dostawa używanej śmieciarki na podwoziu dwuosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej od 8 m3 do 9 m3 – 1 SZTUKA

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

  3. Oferowane pojazdy muszą być przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  4. Pojazdy winny być wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne, gotowe do eksploatacji.

  5. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu użytkowania podwozia i zabudowy oferowanych pojazdów.

  6. Oferowana przez wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu pojazdów do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej dwu dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym.

  7. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 3 miesięcy. Dodatkowe zapisy związane z warunkami udzielonej gwarancją zawarte są w § 4 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

  Więcej