Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • 1.    Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 11 w ilości 70 Mg.

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 20 01 11 – w ilości 70 Mg w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
  2. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
  • Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia - rozdział II Zaproszenia do złożenia oferty.
  1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  • Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

  ​2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi obrazującymi możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 

  3. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

  3.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);

  3.2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

  3.3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

  3.4 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  3.5 Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

  oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.

  Więcej
  1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt budowlany i wykonawczy budowy systemu kanalizacji ciśnieniowej na terenie Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku ul. Królowej Bony 4 dzielnica Śródmieście”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów do wykonania systemu kanalizacji ciśnieniowej w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4 na terenie Centrum rehabilitacji i Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 r.
  4. Okres gwarancji na przedmiot umowy będzie wynosił 36 miesięcy, od dnia dokonania zgłoszenia budowy lub od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji stanie się ostateczna. Szczegółowe wymagania zostały określone w Projekcie Umowy.
  Więcej