Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach: 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03.

Drukuj
1 2 3

1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03 w podziale na 7 zadań w rodzajach i ilościach jak w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

2. Ze względu na przedmiot zamówienia usługa dla poszczególnych zadań powinna być realizowana zgodnie z nw. przepisami:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.);

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.);

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego oraz Uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

Uchwała Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022;

oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.

3. Wykonawca odbierający i transportujący odpady, o których mowa w ust. 1 w przypadku braku własnej instalacji do przetwarzania odpadów, zobowiązany jest oddać ww. odpady do odpowiednio przystosowanej  instalacji służącej do przetworzenia danego typu odpadu w celu ich przetworzenia.

4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach: 15 01 06, 17 09 04, 17 01 01, 17 06 04, 20 01 11, 20 03 07, 16 01 03 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w Projekcie Umowy.

 

 


Data wytworzenia: 2019-01-28 13:06 Autor: Monika Serafin Data publikacji: 2019-01-28 13:06 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Serafin Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-10 Osoba modyfikująca: Monika Serafin