Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych

Drukuj
1 2 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-98, benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego) w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r., na zasadach określonych w projekcie umowy.
2. Szacunkowa wielkość zapotrzebowania w okresie obowiązywania umowy wynosi:
1) - benzyna bezołowiowa Pb-98 -    90 m3
2) - benzyna bezołowiowa Pb-95 - 750 m3
3) - olej napędowy: - 1.680 m3
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tej części dostawy, której nie wykorzysta w okresie obowiązywania umowy – jednak nie więcej niż 30% ilości wskazanych w ust. 2. Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
4. Wyżej wymienione paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w 
1) Ustawie o systemie monitorowania i kontrowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U z 2018, poz.427 z późniejszymi zmianami);
2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz.1680);
3) Normach jakości: PN-EN 228+A1:2017-6 (dla benzyn bezołowiowych) oraz PN-EN 590+A1:2017-06 (dla oleju napędowego) lub równoważnych.
5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień
CPV Opis
09132100-04 Benzyna bezołowiowa
09134200-09 Paliwo Diesla 
6. Wykonawca będzie dostarczał paliwa do Stacji Paliw zamawiającego, zlokalizowanej w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59 własnym staraniem i na własny koszt.
7. Zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego zarówno na potrzeby własne  jak i do dalszej odsprzedaży. Zamawiający posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązującą do 31.12.2030 r.
8. Szczegóły realizacji dostaw: 
1) dostawa paliwa będąca przedmiotem umowy będzie realizowana w częściach odpowiadających bieżącemu zapotrzebowaniu Zamawiającego;
2) wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia paliw w dniu następnym w stosunku do dnia złożenia zamówienia, w ilościach i asortymencie ściśle odpowiadających zamówieniu złożonemu przez Zamawiającego;
3) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej dostawy potwierdzoną kopię aktualnego atestu jakości dostarczonego paliwa oraz dokument wydania paliwa z terminala paliw;
4) Zamawiający wymaga aby dostawy paliw odbywały się przy wykorzystaniu autocystern wyposażonych w spust z licznikiem wydanego paliwa oraz urządzenie wykonujące wydruk zawierający co najmniej informacje o ilości wydanego paliwa i jego temperaturze;
5) przyjęcia paliw odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach między 6:00 a 19:00.
9. Zamawiający zastrzega prawo do pobrania próbek dostarczonego paliwa przy każdej z dostaw 
i przekazania jej do zbadania w niezależnym laboratorium w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014 r., nr 147, poz. 1035). 
10. Rozliczenie ilości dostarczonych paliw następować będzie zgodnie z normą PN-ISO 91-1:1999 tj. w temperaturze referencyjnej +15°C przy wykorzystaniu zalegalizowanego licznika autocysterny. 
11. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej do dnia 30.09.2019 r. uzyskać wpis do wykazu  o którym mowa w art.105c ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2018 poz. 2174 z późniejszymi zmianami - zwana dalej ustawą) prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych a wysokość wpłaconej przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art.105b odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w poz.10 załącznika nr 13 do ustawy jednak nie mniej niż 1.000.000 zł. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić by przez cały okres realizacji umowy Wykonawca był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust.1 ustawy.

Data wytworzenia: 2019-05-14 10:31 Autor: Kamil Bujacz Data publikacji: 2019-05-14 10:31 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Bujacz Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-10 Osoba modyfikująca: Kamil Bujacz