Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

 • Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy

  1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa wodomierzy dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SPGK Sp. z o.o. na rok 2019 w rodzajach i ilościach jak poniżej:

  1. DN 15 – 1920 szt
  2. DN 20 (Q3=4m3/h) – 30 szt
  3. DN80/20 sprzężony – 3 szt
  4. DN100/20 sprzężony – 1 szt

  2. Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

  Więcej
 • 1.    Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów drogowych i kruszyw w ilościach jak poniżej:

  1)     Zadanie 1                       Pospółka 0-63 mm               ilość 2.500 m3 dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do marca – 500 m3, a następnie po 500 m3 miesięcznie w okresie kwiecień - lipiec 2019 r.

  2)     Zadanie 2                       Piasek płukany 0-2 mm        ilość 1.500 mdostawy realizowane w okresie sierpień – październik 2019 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 500 m3 w kolejnych miesiącach;

  3)     Zadanie 3                       Grys kamienny 2-8 mm        ilość 500 ton dostawy realizowane w okresie kwiecień - sierpień 2019 r. transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: po 100 ton w kolejnych miesiącach;

  4)     Zadanie 4                       Tłuczeń sortowany 31,5 – 63 mm     ilość 3.000 ton, dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do marca – 500 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie kwiecień - sierpień 2019 r.

  5)     Zadanie 5                       Kliniec  4 – 31,5 mm            ilość 4.000 ton, dostawy realizowane sukcesywnie, transportem Wykonawcy zgodnie z harmonogramem: do marca – 1000 ton, a następnie po 500 ton miesięcznie w okresie kwiecień  - wrzesień 2019 r.

  2.    Oferowane materiały muszą spełniać odpowiednie Polskie Normy tj:

         1)     Pospółka 0-63 mm          PN-EN 13242:2010

         2)     Piasek płukany 0-2 mm   PN-EN 12620:2010

         3)     Kruszywa                        PN-EN 13242:2010

  3.    Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59.

  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozbudowy części osadowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy  wraz z ilościowo-jakościowym bilansem osadów uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok oraz rozbudowy ciągu technologicznego oczyszczania ścieków o proces deamonifikacji wód nadosadowych i filtratów. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.
  Więcej
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  1. Przedmiotem zamówienia „Opracowanie dokumentacji renowacji kolektorów dopływowych do oczyszczalni ścieków w Trepczy” jest zaprojektowanie renowacji grawitacyjnych kolektorów kanalizacji sanitarnej.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do wykonania renowacji kolektorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie        okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  3. Szczegółowy opis zadań składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

  Więcej