Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przedmiot działalności


 

Przedmiotem działalności Spółki jest bieżące zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych oraz wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przedmiotem działalności Spółki jest:
 • 33.12.Z   Naprawa i konserwacja maszyn,
 • 35.30.Z   Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • 36.00.Z   Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • 37.00.Z   Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • 38.11.Z   Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • 38.12.Z   Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 • 38.32.Z   Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 • 42.11.Z   Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • 42.21.Z   Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 43.22.Z   Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i  klimatyzacyjnych,
 • 43.99.Z   Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 47.99.Z   Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • 49.31.Z   Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 • 49.41.Z   Transport drogowy towarów,
 • 45.20.Z   Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 45.32.Z   Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 47.30.Z   Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
 • 55.20.Z   Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 68.20.Z   Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 71.20.B   Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 81.29.Z   Pozostałe sprzątanie,
 • 82.11.Z   Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 • 82.19.Z   Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,