Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na badanie bilansu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, ulica Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok mając na uwadze przepisy Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z  2019, poz.1421 ze zm.) zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na:

 1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPGK Sp. z o.o. w Sanoku za lata obrotowe kończące się 31.12.2021r. oraz 31.12.2022r.
 2. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo energetyczne (dla działalności związanej wyłącznie z wytwarzaniem ciepła za 2021 rok oraz 2022 rok).
 3. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2021 oraz 2022 rok związanej z realizacją przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka
  w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w  ramach komunikacji miejskiej.
 4. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2021 oraz 2022 rok związanej z realizacją przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie gospodarki odpadami w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów zlokalizowanym w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59.
 5. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2021 oraz 2022 rok związanej z realizacją przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie zarządzania dworcem multimodalnym przy ul. Lipińskiego w Sanoku.

Oferty można składać pisemnie (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie SPGK Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@spgk.com.pl  z dopiskiem (tytułem) „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SPGK Sp. z o.o. – za lata 2021 i 2022”. Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 31.08.2021 r. (decyduje data wpływu).

Kryteriami oceny i wyboru będą:

 1. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży, w której działa Spółka,
 2. cena,
 3. sposób przeprowadzenia audytu (stacjonarność, zespół audytowy, komunikacja).

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą SPGK Sp. z o.o.. Oferty nie spełniające wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja

Dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Sanoku informuje, że zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) dotychczasowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gmin: Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok zatwierdzona decyzją  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na okres 3 lat, znak: RZ.RET.070.3.40.2018.AS  z dnia 30 kwietnia 2018 r. stosowana będzie do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE

PRZEDŁUŻENIA TERMINU OBOWIĄZYWANIA ABOLICJI

DOTYCZĄCEJ POBORU WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wobec Mieszkańców, którzy w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków i podpiszą umowę z SPGK Sp. z o. o., lub nielegalnego odprowadzania wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie zostanie wszczęte postępowanie przewidziane art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych co stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5 tysięcy złotych, z kolei bezumowne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności lub karą grzywny do 10 tysięcy złotych.

Abolicja ogłoszona przez SPGK Sp. z o. o. obowiązuje do dnia 10 lipca 2020 r. Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków będą ponownie podlegać karze.

Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków w tym wód opadowych cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków wraz z infrastrukturą rosną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie działalności SPGK Spółka z o. o. (Gmina Miasta Sanoka, Gmina Sanok oraz Miasto i Gmina Zagórz).

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłoszenie się do Działu Obsługi Klienta – ZWiK  (budynek B), ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok. Informację można także uzyskać pod numerem: 13 46-47-860.

Po upływie terminu abolicji będzie kontynuowana akcja wykrywania nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, uszkodzonych wodomierzy, braku plomb oraz nielegalnego wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Przeszkoleni pracownicy SPGK Sp. z o. o. – ZWiK  w Sanoku zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu identyfikatora służbowego i upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu:

- sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

- zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

- przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

- przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez  SPGK Sp. z o. o.;

- odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

Przypominamy również o zakazie poboru wody z hydrantów ppoż. zainstalowanych na sieci wodociągowej. Niedostosowanie się do wyżej wymienionego zakazu grozi karą pieniężną.

 

OGŁOSZENIE

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku,

ulica Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok

 mając na uwadze przepisy Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z  2019, poz.1421 ze zm.)

zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na: 

 1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPGK Sp. z o.o. w Sanoku za rok obrotowy kończący się 31.12.2019r.
 2. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo energetyczne (dla działalności związanej wyłącznie z wytwarzaniem ciepła za 2019 rok).
 3. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2019 rok związanej z realizacją przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w  ramach komunikacji miejskiej.
 4. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2019 rok związanej z realizacją przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie gospodarki odpadami w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów zlokalizowanym w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59.

 Oferty można składać pisemnie (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie SPGK Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@spgk.com.pl  z dopiskiem (tytułem) „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SPGK Sp. z o.o. – za rok obrotowy 2019”. Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 30.09.2019 r. (decyduje data wpływu).

Kryteriami oceny i wyboru będą:

 1. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży, w której działa Spółka,
 2. Cena.
 3. Sposób przeprowadzenia audytu (stacjonarność, zespół audytowy, komunikacja)

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą SPGK Sp. z o.o.. Oferty nie spełniające wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Wszelkie pytania należy kierować na adres sekretariat@spgk.com.pl  tel. 134647900.

KOMUNIKAT

Informacja dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków    

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją RZ.RET.070.3.40.2018.AS z dnia 30 kwietnia 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie: Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok, na okres 3 lat, na podstawie złożonego przez przedsiębiorstwo wniosku z dnia 12 marca 2018 r.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie., tj. z dniem 24 maja 2018 r.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.).

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 24.05.2018 do 23.05.2021

KOMUNIKAT

Zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku

 

Działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 139 z późn. zm.), Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje wszystkich Klientów, iż w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na terenie: Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok będą obowiązywały nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania zostało umieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa SPGK Sp. z o.o. www.spgk.com.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Jednocześnie informujemy, iż każdy odbiorca usług wraz z pierwszymi dostarczonymi w 2017 roku fakturami VAT za dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków, otrzyma wyciąg z taryf dotyczący obowiązujących cen za wodę i ścieki wraz z informacją wskazującą wysokość stawki opłaty abonamentowej ustalonej dla danego odbiorcy.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017r

Wyciąg z Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017r

 

 

Taryfa opłat za dostarczane ciepło, obowiązująca od 01.09.2016 r.