Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

KOMUNIKAT

o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków
na rok 2018

 

Zarząd SPGK Sp. z o.o. w Sanoku informuje, iż w październiku 2017 r. przedsiębiorstwo złożyło wnioski o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z niższymi cenami za wodę i ścieki oraz niższymi opłatami abonamentowymi. Rada Miasta Sanoka, Rada Miejska w Zagórzu oraz Rada Gminy w Sanoku podjęły uchwały w sprawie zatwierdzenia tych taryf na 2018 rok.

Jednocześnie w dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 listopada 2017 r. poz. 2180). Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy „taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.  W związku z powyższym zapisem  taryfy obowiązujące w 2017 r. na obszarze: Gminy Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok zachowują moc do dnia 9 czerwca 2018 r.

KOMUNIKAT

Zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku

 

Działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 139 z późn. zm.), Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje wszystkich Klientów, iż w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na terenie: Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok będą obowiązywały nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania zostało umieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa SPGK Sp. z o.o. www.spgk.com.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Jednocześnie informujemy, iż każdy odbiorca usług wraz z pierwszymi dostarczonymi w 2017 roku fakturami VAT za dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków, otrzyma wyciąg z taryf dotyczący obowiązujących cen za wodę i ścieki wraz z informacją wskazującą wysokość stawki opłaty abonamentowej ustalonej dla danego odbiorcy.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017r

Wyciąg z Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017r

 

 

Taryfa opłat za dostarczane ciepło, obowiązująca od 01.09.2016 r.

WYCIĄG z Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2016r

  • pdf Wyciag z Taryf TWK 2016.pdf - WYCIĄG z Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2016r