Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

 

 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Sanoku, ulica Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok

zaprasza do składania ofert na:

  1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPGK Sp z o.o. w Sanoku za 2017 oraz 2018 rok  (z zastrzeżeniem zapisów art. 66 ust.5 ustawy o rachunkowości).
  2. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo energetyczne, dla działalności związanej wyłącznie z wytwarzaniem ciepła za 2017 oraz 2018 rok (w przypadku przeprowadzania badania sprawozdania finansowego również za 2018 rok).
  3. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2017 r. oraz 2018 rok (w przypadku przeprowadzania badania sprawozdania finansowego również za 2018 rok) w zakresie realizacji przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej oraz zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie gospodarki odpadami w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów zlokalizowanym w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59.
  4. Bieżące usługi doradcze w zakresie prowadzonej działalności oraz zamknięcia poszczególnych lat obrotowych.

 

Oferty można składać pisemnie w sekretariacie SPGK Sp. z o.o. ulica Jana Pawła II 59,
38-500 Sanok
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@spgk.com.pl  do dnia 10.10.2017 r. (decyduje data wpływu).

Oferta powinna przedstawiać koszt przeprowadzenia badania w podziale na poszczególne lata.

Osoba upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest pani Jolanta Lemko – Główny Księgowy, telefon 134647803  

 

KOMUNIKAT

Zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku

 

Działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 139 z późn. zm.), Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje wszystkich Klientów, iż w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na terenie: Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok będą obowiązywały nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania zostało umieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa SPGK Sp. z o.o. www.spgk.com.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Jednocześnie informujemy, iż każdy odbiorca usług wraz z pierwszymi dostarczonymi w 2017 roku fakturami VAT za dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków, otrzyma wyciąg z taryf dotyczący obowiązujących cen za wodę i ścieki wraz z informacją wskazującą wysokość stawki opłaty abonamentowej ustalonej dla danego odbiorcy.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017r

Wyciąg z Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017r

 

 

Taryfa opłat za dostarczane ciepło, obowiązująca od 01.09.2016 r.

WYCIĄG z Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2016r

  • pdf Wyciag z Taryf TWK 2016.pdf - WYCIĄG z Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2016r